Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytnia i wątpliwości związane z realizacją budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. • Jak właściwie określić charakter projektu (dzielnicowy czy ogólnomiejski)?

Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy, natomiast zadania lokalne (dzielnicowe) służą mieszkańcom danej Dzielnicy.

 • Jak będzie wyglądał etap głosowania i jak przeprowadzona będzie weryfikacja osób głosujących (również przez Internet)?

Zespół ds. budżetu obywatelskiego opracuje, w oparciu o wytyczne Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego, stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa regulujące powyższe kwestie. Weryfikacja głosujących będzie odbywała się poprzez sprawdzanie numerów PESEL.

 • Czy na projekty dzielnicowe może głosować osoba nie mieszkająca w danej Dzielnicy?

Każdy głosujący wypełniając kartę do głosowanie oświadcza, której Dzielnicy jest mieszkańcem (lub z którą Dzielnicą związane są jego żywotne interesy). Jeśli uzna, że jest to inna Dzielnica, niż ta w której mieszka, to jego głos jest liczony zgodnie z oświadczeniem.

 • Jakie są zadania gminy i powiatu?

Z katalogiem zadań gminy i powiatu można zapoznać się na stronie: http://krakow.pl/budzet/93221,artykul,budzet_obywatelski_ogolnomiejski.html

 • Czy listy poparcia podpisują mieszkańcy Dzielnicy czy mogą ją podpisać mieszkańcy innych lokalizacji Miasta?

Jeśli jest to projekt ogólnomiejski – popierają go mieszkańcy Krakowa. Jeśli dzielnicowy - powinni być to mieszkańcy Dzielnicy. Regulamin jednak nie reguluje tej kwestii szczegółowo.

 • W jaki sposób można oszacować koszty realizacji zadania? Czy można uzyskać w tej kwestii pomoc ze strony jednostek miejskich?

W trakcie przygotowywania projektów mieszkańcy mają możliwość oszacowania samodzielnie kosztorysu swojego projektu - szacunek nie musi być dokładny, ale musi mieścić się w realistycznych cenach. W trakcie opracowywania projektów mieszkańcy mogą konsultować ich zawartość z przedstawicielami merytorycznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych. Jeśli jednak nie będą w stanie tego zrobić, to zgodnie z Regulaminem, ostatecznej wyceny dokonywać będą ww. właściwe merytorycznie jednostki. Pomoc będzie zależna od charakteru wniosku i jego zakresu.

 • Jak interpretować koszty utrzymania "niewspółmierne" do kosztu projektu?

To sytuacja, kiedy koszty utrzymania zrealizowanego zadania są niewspółmierne do kosztów zaplanowanych na jego realizację. Generalnie chodzi o sytuację, kiedy to zrealizowane zadanie będzie generowało koszty związane z utrzymaniem rezultatów, a nie będzie można wskazać źródła ich pokrycia.

 • Czy projekt może być realizowany przez wnioskodawcę? (Przede wszystkim chodzi o projekty "miękkie")

Budżet obywatelski jest procesem, w którym na wniosek mieszkańców są realizowane zadania w ramach wyodrębnionego budżetu, przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne. Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego rozważy kwestię rozpatrywania  wniosków, które będą przewidywały zaangażowanie mieszkańców w ich realizację.

 • Jaki jest czas realizacji zadania?

Do końca roku 2014 będą realizowane projekty tzw. „miękkie", zakupowe i drobne remontowe. W roku 2015 będą realizowane projekty inwestycyjne. Od roku 2015 budżet obywatelski wejdzie w normalny, 2-letni tryb, co oznacza, że spotkania konsultacyjne i procedura wyłaniania projektów odbędą się w roku 2015, a realizacja projektów nastąpi w roku 2016.

 • Kto ponosi koszty związane z opracowanie kosztorysu pod konkretne działania zaproponowane przez mieszkańców?

Mieszkańcy we wniosku podają jedynie szacunkowe koszty swojej propozycji zadania. Dokładny kosztorys nie jest wymagany. Trzeba jednak pamiętać, że przygotowanie kosztorysu, podobnie jak dokładnego projektu, będzie wymagane przy realizacji. Krótko mówiąc, mieszkańcy muszą uwzględnić podobne wydatki przy podawaniu szacunkowych kosztów.

 • Czy miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane, na przykład koszt budowy jednego kilometra ścieżki rowerowej?

Nie, takie szacunki nie są przygotowane. By dowiedzieć się jaka jest wycena inwestycji, należy skontaktować się z odpowiednią merytoryczną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub właściwą miejską jednostką organizacyjną.

 • Czy w kosztorysie należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów etc.?

Tak, w kosztorysie należy uwzględnić koszty opracowania projektu. Oczywiście, nie muszą to być dokładne koszty, wystarczą koszty szacunkowe.

 • Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty/kosztorysy propozycji zadań zgłaszanych przez mieszkańców ?

Tak, pracownicy merytorycznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub właściwych miejskich jednostek organizacyjnych sprawdzą kosztorys pod względem jego adekwatności do postulowanego zadania. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

 • Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców mają być weryfikowane przez urzędników, a nie przez samych mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz zasady gospodarności. Sprawdzają na przykład czy zadanie jest możliwe do realizacji, czy jest zaplanowane na terenach należących do miasta oraz czy jest zgodne z prawem. Urzędnicy nie oceniają samych pomysłów, ale możliwość ich wykonania. Mieszkańcy również będą weryfikować złożone projekty – za sprawą powszechnego głosowania, które odbędzie się na przełomie września i października br.

 • Jeżeli jest wystawiona WZ-tka na terenie gminnym, czy mieszkańcy mogą chcieć na tym terenie coś innego w ramach budżetu obywatelskiego?

Decyzja WZ w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja WZ sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. Dlatego też mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje w kontekście terenów, o których mowa.

 • Jeśli projekt jest zlokalizowany na terenie szkoły lub przedszkola, czy należy dołączyć do projektu dokumenty od kierownika takiej jednostki?

Należy uzyskać jednoznaczne potwierdzenie, że dana jednostka wyraża zgodę na realizację projektu na swoim terenie oraz dodatkowo, że zobowiązuje się lub nie do jego udostępniania poza godzinami jej funkcjonowania.

 • Czy rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne, etc. mogą składać projekty w ramach budżetu obywatelskiego?

Nie, jako instytucje nie mogą składać projektów w ramach budżetu obywatelskiego, ale sam projekt może złożyć osoba, która jest członkiem danej organizacji/instytucji i jednocześnie w dniu złożenia wniosku ma ukończone 16 lat. Projekty mogą być zatem składane wyłącznie przez osoby fizyczne.

 • Jakie projekty mogą być zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok?

Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni, organizujące kursy i szkolenia (tzw. projekty twarde i miękkie). Należy mieć na uwadze to, że projekty musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz pamiętać, że muszą być one zlokalizowane na gruncie gminnym nie obciążonym na rzecz osób trzecich lub dotyczyć mienia gminnego.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego 2014 w Krakowie, prosimy o nadsyłanie pytań na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl lub przekazywanie ich drogą telefoniczną: 12 616 78 15.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania możliwie jak najszybciej.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Wydział Spraw Społecznych
Data publikacji: 2014-06-04
Data aktualizacji: 2014-06-04
Powrót