Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Instrukcja głosowania na zadania w ramach budżetu obywatelskiego

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET
1. Kto może głosować ?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.

2. Kiedy można zagłosować?

Głosować można od 27 września do 5 października 2014 roku.

3. Jak i gdzie można głosować?

  •  w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania; głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB

  • osobiście w punkcie głosowania - Rady Dzielnic zapraszają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach; tutaj znajdą Państwo wykaz punktów głosowania, informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona również na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad Dzielnic i wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

UWAGA: Na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce „Do pobrania" znajdą Państwo wzór karty do głosowania. W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Państwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach głosowania - w wyznaczonych miejscach i godzinach.

4. Ile razy można głosować?

Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL.

5. Na co można głosować ?

W Internecie oraz w punktach głosowania w Dzielnicach, głosują Państwo zarówno na zadania o charakterze lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji zadań (5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jednej wybranej przez siebie dzielnicy i 5 głosów na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt.

UWAGA WYJĄTEK: Osoby chcące oddać głos na propozycje zadań o charakterze lokalnym zgłoszone na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie – z uwagi na 4 propozycje zadań poddane pod głosowanie - muszą oddać głos na te cztery propozycje zadań, przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 2 punkty (nie przydzielamy 1 punktu).

Na karcie do głosowania wpisujemy numer propozycji zadania z wykazu propozycji zadań do głosowania przy przyznanej liczbie punktów.

6. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im numery?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które otrzymały pozytywną rekomendację merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych są opublikowane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.budzet.krakow.plwykaz propozycji zadań do głosowania oraz będą dostępne w formie papierowej w siedzibach Rad Dzielnic. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać sięw punktach głosowania.

7. Na jakie zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) można zagłosować? Czy w tym kontekście ma znaczenie, w której dzielnicy deklaruję zamieszkanie?

Nie ma znaczenia, w której dzielnicy deklarujemy zamieszkanie. Każdy mieszkaniec Krakowa może oddać głos w punkcie głosowania w dowolnie wybranej dzielnicy (np. jeżeli chcesz zagłosować na zadania z Dzielnicy VIII Dębniki, nie musisz oddawać głosu w punkcie głosowania zlokalizowanym na terenie tej dzielnicy).

Podczas głosowania, każdy mieszkaniec musi wybrać jedną dzielnicę (wpisując jej numer na karcie do głosowania), w której wybiera 5 zadań o charakterze lokalnym. W przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim, każdy mieszkaniec może wybrać z całej puli propozycji zadań ogólnomiejskich.

8. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zadania o charakterze lokalnym", należy wpisać numer dzielnicy (cyfra rzymska), w której chcemy wskazać do realizacji zadania o charakterze lokalnym (rubryka „nr dzielnicy"). Następnie – w wolnych rubrykach należy wpisać numer wybranego przez nas zadania (cyfra arabska), przyporządkowując go ilości punktów, jakie mu przyznajemy.

W przypadku głosowania na „zadania o charakterze ogólnomiejskim" - postępujemy jak wyżej.

Analogicznie oddajemy głos za pomocą Internetu, gdzie w formularzu karty do głosowania mamy do uzupełnienia wyżej opisane pozycje. Dodatkowo etap głosowania elektronicznego kończy się wpisaniem kodu CAPTCHA oraz kliknięciem przycisku „Głosuj".

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.

9. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

Głos będzie nieważny:

  • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,
  • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisan w niewłaściwej rubryce,
  • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
  • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2014-09-16
Data aktualizacji: 2014-09-27
Powrót