górne tło

Zanim zgłosisz projekt..

 

 

 

 

 

 

Kto może złożyć propozycję zadania?


Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego może składać:

 

Wnioski do budżetu obywatelskiego składa się wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem narzędzia internetowego uruchomionego w okresie od 1-31 marca pod adresem www.budzet.krakow.pl.

 

Aby móc złożyć wniosek, należy:

  1. zarejestrować się w platformie (bądź zalogować w przypadku osób, które głosowały w ramach IV edycji BO);
  2. Uzupełnić formularz internetowy zgłoszenia projektu.


Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?

 

Dane kontaktowe niezbędne do założenia konta:

 

1) Imię i nazwisko

2) Adres zamieszkania

Należy podać pełen adres zamieszkania, tzn. ulicę, numer domu, numer mieszkania oraz dzielnicę, w której się mieszka.

3) PESEL

Na tej podstawie weryfikowany jest wiek wnioskodawcy. Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą składać osoby, które ukończyły 16 rok życia.

4) Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego

Zarówno adres e-mail, jak  i numer telefonu komórkowego służyć będą weryfikacji zakładanego konta.

Pod podanymi adresem e-mail i numerem kontaktowym wnioskodawca powinien być dostępny. Jest to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz prawnej, kiedy może okazać się, że skontaktowanie się z wnioskodawcą jest konieczne do dokonania rzetelnej oceny.

 

Zgłoszenie zadania

 

5) Określenie charakteru zgłaszanej propozycji zadania

Propozycja zadania może mieć charakter ogólnomiejski lub dzielnicowy.

Uwaga: projekt o charakterze dzielnicowym może zgłosić wyłącznie mieszkaniec danej dzielnicy!

6) Tytuł propozycji zadania

Tytuł nie może składać się z więcej niż 60 znaków. Jest to pierwsza wizytówka projektu.

7) Miejsce realizacji propozycji zadania

Propozycje zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, mogą być realizowane wyłącznie na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Strukturę własności działek można sprawdzić pod adresem http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/

Miejsce realizacji zadania można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności doprecyzowania.

8) Krótki opis propozycji zadania

Krótki opis nie może składać się z więcej niż 250 znaków. Jest to druga wizytówka projektu. Krótki opis powinien zarówno zainteresować osoby, które będą chciały głosować, jak również oddawać istotę projektu.

9) Szczegółowy opis propozycji zadania

W tym punkcie należy uwzględnić dwa aspekty:

Proszę pamiętać o tym, że każde zadanie realizowane będzie przez Urząd Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne w oparciu o prawo zamówień publicznych, ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub inne przepisy prawa. Bycie wnioskodawcą nie jest jednoznaczne z bycie realizatorem zadania, nie wolno również w zadaniu wpisywać nazwy realizatora (np. firmy, organizacji, fundacji). Wszystkie takie wpisy będą korygowane na etapie oceny prawnej.

Im bardziej szczegółowy opis, tym sprawniejsza będzie ocena zadania.

10) Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania

W tym miejscu należy wykazać dlaczego realizacja zadania jest ważna. Jakie korzyści przyniesie jego realizacja lokalnej społeczności bądź całemu miastu? Co w nim jest nowego, czego do tej pory w mieście nie było?

11) Harmonogram działań związanych z wykonaniem propozycji zadania

W tym polu należy opisać, jak po kolei wnioskodawca wyobraża sobie realizację zadania:

Należy pamiętać, że wszystkie zadania będą realizowane dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (budżetowym). Oznacza to, że realizacja projektów zgłoszonych w roku 2018 rozpocznie się dopiero w roku 2019.

*12) Kosztorys

Pole kosztorysu nie jest obowiązkowe, ostateczna wycena zawsze dokonywana jest przez jednostkę oceniającą wniosek i jest to wycena ostateczna.

Warto jednak wstępnie oszacować koszty realizacji zadania, aby wiedzieć czy mieszczą się one w limitach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

13) Lista poparcia

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez wnioskodawcę załącznika, jakim jest lista poparcia.

Lista poparcia musi zostać podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa (w przypadku projektów ogólnomiejskich) lub 15 mieszkańców dzielnicy, której projekt dotyczy (w przypadku projektów dzielnicowych).

14) Dodatkowy numer telefonu

 Dodatkowo można podać kolejny numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy).

 

Jakie zadanie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego?

 

dolne t�o