górne tło

Zadania gminy i powiatu

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Oznacza to, że w  ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, zarówno ogólnomiejskiego, jak i realizowanego na poziomie dzielnic, można zgłaszać zadania będące w gestii gminy lub powiatu.

Zadania gminy

 

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

4. Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

5. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

6. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

7. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

8. Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

9. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

10. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

11. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

12. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

13. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

14. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

15. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

16. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Przykłady:

17. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przykłady:

18. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

19. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

20. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

21. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

22. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 

Zadania powiatu

W Krakowie obszar działania powiatu oraz obszar działania gminy są tożsame. Oprócz części zadań wymienionych powyżej do zadań powiatu należą:

1. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

2. Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

Przykłady:

3. Sprawy gospodarki wodnej.

Przykłady:

4. Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

5. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

6. Sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

7. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

8. Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

9. Sprawy obronności.

Przykłady: