Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VI NR 3:

Sportowe soboty – edukacja sportowa dzieci i młodzieży

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica VI

Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Ilość beneficjentów: 201 i więcej

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Bronowice, Dzielnica VI

Dodatkowe lokalizacje: ul. Katowicka 28, Kraków, ul. Na Błonie 15b, Kraków

Opis projektu

W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych sportów drużynowych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z wyróżnieniem co najmniej trzech kategorii wiekowych, w podgrupach. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców dzielnicy pełniąc istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia "zdrowego trybu życia", aktywizację społeczną, zminimalizowanie skutków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież bez opieki dorosłych, wdrażanie młodzieży do uprawiania czynnego wypoczynku, -promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu,  oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. Zadanie jest odpowiedzią  na lukę w zakresie możliwości uczestnictwa  w zajęciach sportowych które cechują  się  tym że są  bezpłatne oraz  ich wielkim walorem jest to, że odbywać  się  będą w sobotnie poranki i do południa, przy  wielości różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych w tygodniu oraz obciążeniem edukacyjnym z tytułu nauki w szkołach  (od poniedziałku do piątku) dzieci i młodzież  nie mają  czasu  na  uczestnictwo w zajęciach sportowych  w tygodniu. Zajęcia  będą miały  charakter otwartego naboru co oznacza że  do  grup  ćwiczących  będzie  można  dołączyć zawsze na początku każdego miesiąca. Szacowana  ilość  uczestników  to  między 50- 60 uczestników miesięcznie, przy założeniu że  zajęcia  są zajęciami otwartymi przewidywana ilość  uczestników bezpośrednich  w całym zadaniu to ilość  blisko 300 osób. Zadanie będzie  promowane  za pomocą  narzędzi internetowych oraz plakatów rozwieszonych na terenie dzielnicy oraz w placówkach oświatowo – edukacyjnych mających siedzibę  w dzielnicy Bronowice, prace te wykonają wolontariusze. Proponowane zadanie jest zadaniem całorocznym, zaczynającym się  od 8.01.2018 trwającym do 29.12.2018 ale uwzględniając przerwę wakacyjną w okresie lipiec, sierpień 2018. Czas  trwania zadania  to 10 miesięcy w łącznej ilości 40 sobót co daje 80 treningów na  grupę, a całościowo 240 treningów  co daje 48o jednostek treningowych w całym zadaniu ( jeden trening to 90 min).
UZASADNIENIE PROJEKTU

Z przeprowadzonych badań oraz analizy rynku zajęć sportowych wynika, że 95% ogólnodostępnych zajęć to zajęcia odpłatne oraz odbywające się w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Natężenie i duży wybór zajęć pozasportowych sprawiają, że przed rodzicami/opiekunami i ich dziećmi pojawia się swoisty dylemat "wybrać lekcje angielskiego, korepetycje z matematyki, czy właśnie zajęcia sportowe". Niniejszy projekt stanowi idealną alternatywę dla powyższych dylematów, wpisując się w niszę ogólnodostępnych i bezpłatnych zajęć sportowych. Dane opublikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Warto przypomnieć, że zalecana przez WHO "dawka ruchu" to minimum 6 godzin w tygodniu. Zajęcia pozwolą na usprawnienie się, przeciwdziałanie m.in. otyłości i chorób z niej wynikających, równoważąc "siedzący tryb życia". Ponadto projekt daje możliwość wyrównania szans i różnic społecznych. Prawie zawsze głównym powodem nie uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych są ograniczenia finansowe, selekcja lub brak czasu. Z uwagi na twarde dane statystyczne przedstawiony projekt wpisuje się w istniejącą niszę, dając mieszkańcom oraz ich podopiecznym nieistniejące do tej pory możliwości. Zorganizowanie tych zajęć wpłynie pozytywnie na standard i prestiż okolicy, sprawiając że będzie to jeszcze bardziej atrakcyjna i popularna lokalizacja. Przede wszystkim stanowią godną uwagi alternatywę dla spędzania czasu wolnego przed komputerem i innym sprzętem elektronicznym.

 

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy VI – Bronowice. Z uwagi na jego "otwarty model" możemy ich podzielić na dwie zasadnicze grupy - beneficjentów bezpośrednich i pośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym 6-18 lat. Ze względu na ilość powstałej na tym terenie w ostatnim czasie zabudowy wielorodzinnej, a także ilość przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, obszar ten zamieszkuje wiele rodzin z dziećmi w takim właśnie przedziale wiekowym. Do grupy beneficjentów pośrednich można zaliczyć ich rodziców/opiekunów/dziadków, którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie. Tak olbrzymi zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację we wnioskowanym zakresie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt zatrunienia trenerów/Instruktorów. Trenerzy/Instruktorzy - 3 osoby. 40 zajęć x 1,5 h x 100 złotych x 3 osoby 12 000,00 PLN
Sprzęt sportowy Do realizacji zadania potrzebny jest sprzęt sportowy; piłki, siatka, wózki, maty, drabinki, inny drobny sprzęt sportowy 1 500,00 PLN
Apteczka Wyposażenie apteczki w środki w razie urazu, skaleczenia, otarcia, kontuzji, plastry. 150,00 PLN
Promocja zadania Strona internetowa, plakaty 500,00 PLN
Obsługa zadania – administracyjna Do obsługi zadania niezbędna jest jedna osoba, która wykona wszystkie prace związane z realizacją zadnia 1 500,00 PLN
Hala Kosz wynajęcia obiektów sportowych do realizacji zadania 6 000,00 PLN
21 650,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace organizacyjne Rozpoczęcie prac związanych z stroną formalno – prawną oraz organizacyjną. organizacja hali, podpisanie umów z trenerami/instruktorami, zakup sprzętu sportowego) 2018.01.01 - 2018 . 31.01
Promocja zajęć. Promocja zajęć (przygotowanie plakatów, ul , dystrybucja materiałów informacyjnych, informacja na www). 2018.01.08 -2018.12.29
Organizacja zapisów na zajęcia. Organizacja grup treningowych, realizacja zapisów. 2018.01.02 - 2018.12.29
Realizacja zajęć. Realizacja i rozpoczęcie zajęc w danych grupach 2018.01.08 - 2018.12.29
Zakończenie zajęć. Zakończenie zajęć w danych grupach 2018.12.29
Prace sprawozdawczo- raportujące. Prace podsumowywujące, rozliczeniowe zadanie. 2018.12.15-2018.12.29
Charakterystyka długoterminowych skutków: Organizacja bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych sportów drużynowych dla dzieci i młodzieży. Edukacja oraz aktywizacja sportowa najmłodszych mieszkańców Dzielnicy VI.
21 650,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×