Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VI NR 6:

Mondernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica VI

Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Ilość beneficjentów: 201 i więcej

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Bronowice, ul.Katowicka 28 - SP 50

Opis projektu

Niniejszy projekt zakłada prace z zakresu koniecznej modernizacji nagłośnienia sali gimnastycznej SP 50 w Krakowie w celu usprawnienia funkcjonowania dotychczasowej instalacji nagłaśniającej a tym samym optymalizację i usprawnienie obiektu.
W październiku 2012  roku po latach starań do  użytku została oddana duża, nowoczesna, wielofunkcyjna  sala  gimnastyczna  przy SP 50 w Krakowie.  Podczas  paru lat użytkowania  obiektu zauważone zostały aspekty które  w sposób nie komplementarny uzupełniają  sale sportową  w celu maxymalnej jej optymalizacji i tak: w ramach poprzedniej edycji BO ( dzielnica VI) zostały wykonane prace w ramach readaptacji sali po przez wywiercenie otworów w podłodze i montaż dodatkowych słupków wraz z osprzętem -  dzięki czemu zajęcia ruchowe mogą  odbywać się niezależnie od siebie - na dwóch, równoległych boiskach - sektorach. Kolejnym elementem  wymagającym modernizacji na sali jest kwestia modernizacji nagłośnienia aby urealnić  tą przeszkodę (obserwowaną podczas  użytkowania) z początkiem roku szkolnego 2016/2017  została  przeprowadzona  ekspertyza  mająca  na celu weryfikację  problemu, poszukanie rozwiązania oraz oszacowanie kosztów. Konieczne prace  do wykonania proponowanego zadania opierać  będą  się  na  ponownym wykonaniu badań oraz ekspertyzy oceniającej stan faktyczny, kolejno przygotowaniem opinii, wykonaniem kosztorysu, analizą  rynku oraz  wykonaniem prac takich jak: zamontowanie cyfrowego procesora DrRACK PA, okablowania, zaprogramowania, strojenia, analiza  akustyczna, przeszkolenie późniejszej obsługi technicznej oraz  36 miesięczna gwarancja. Należy wskazać, że  sala sportowa przy SP 50 w Krakowie, to obiekt z którego korzystają nie  tylko  uczniowie placówki ale  również inni intersariusze placówki w  tym mieszkańcy dzielnicy VI pozostający  w różnych relacjach z placówką  czy to w formie  najemców, użyczenia, współorganizatorów imprez sportowych i kulturalnych, spotkań  informacyjnych, konsultacyjnych organizowanych dla mieszkańców dzielnicy VI. Z uwagi na  ciągłość w użytkowaniu sali  prace  te chcielibyśmy wykonać  w pierwszym kwartale  2018 roku a dokładnie w 2 pierwszych miesiącach  tak aby zmodernizowany obiekt  był użyteczny jeszcze  w roku szkolnym 2017/2018.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ponad  4 letni okres użytkowania sali gimnastycznej zostały zdiagnozowane pewne niedoskonałości  obiektu.
Jednym z nich i  kluczowym jest wadliwość instalacji nagłaśniającej obiekt, na dzień dzisiejszy  nagłośnienie  jest wadliwe i nie ma możliwości sprawnego i prawidłowego wykorzystania. Podczas  wielokrotnych prób dźwięk się  gubi, wypowiadane słowa  są nie  zrozumiałe, jest  pogłos, dźwięk nie  niesie się,a także  są  szumy oraz głośność jest źle  wyregulowana.

Przeprowadzenie planowanej modernizacji pozwoli na właściwe funkcjonowanie, a tym samym w pełni wykorzystanie obiektu do przeprowadzania  różnego rodzaju imprez,  wydarzeń, spotkań, prelekcji. Przeprowadzenie tych prac da  wysoki komfort działań wszystkim beneficjentom zróżnicowanych eventów które odbywają  się na tym obiekcie.
Warto wskazać, że obecne  częstotliwości oprócz walorów estetyczno słuchowych w opinii biegłych mają również bardzo negatywny wpływ  na zdrowie człowieka  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 18 roku życia. Podkreślenia zasługuje  fakt iż  w obecnym stanie  instalacja nagłośnienia  nie nadaje się do użycia  o  obiekt tych gabarytów  do komplementarnego wykorzystania wymaga  sprawnej instalacji nagłośnieniowej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt przygotowania opinii i analizy stanu zastanego Przygotowanie opinii i analizy stanu zastanego, diagnoza w celu przygotowania kosztorysu i planu zakresu prac. 0,00 PLN
Koszty zamontowania cyfrowego procesora DrRACK PA. W celu zlikwidowania problemu, uchybienia konieczne jest zamontowanie urządzenia w postaci Cyfrowego prcesora DrPACK PA 0,00 PLN
Koszty programowania, strojenia i analizy akustycznej Modernizacja wynika też takich prac specjalistycznych z zakresu wąskiej wiedzy jak: prace związane z zakresu programowania, strojenia i analizy akustycznej 0,00 PLN
Koszty okablowania. Montaż cyfrowego urz adzenia jw wymaga dodatkowego okablowania i przystosowania istniejącej instalacji do zamontowani cyfrowego procesora. 0,00 PLN
Koszty badań i ekpertyz W celu zweryfikowania zakresu prac koniecznych do wykonania konieczne jest wykoanie badań i ekspertyz w celu dokładnego doprecyzowania wielkości problemu. 0,00 PLN
Koszty oznakowania Wykonanie i montaż tablicy informujące o wykonaniu zadania z B.O. 2017 0,00 PLN
Łączne koszty zadania Łączne koszty zadania 5 950,00 PLN
5 950,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Wykonanie całości zadania 31.08.2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Modernizacja nagłośnienia w sali sportowej dla uczniów SP oraz społeczności lokalnej dzielnicy VI.
5 950,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×