Rejestracja - Budżet obywatelski

Pola oznaczone * są wymagane
Dane osobowe
Dane logowania
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym: 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny wybrany spośród następujących: _ . , : ; ! ? @ # $ % & ~ ' ` * ^ + - = ( ) [ ] < > \ / |
Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywujący konto
Adres zamieszkania
Wpisz fragment nazwy ulicy i wybierz ulicę z listy
Oświadczenia
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail w celu: otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
Informujemy, że:
 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl; adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie głosowania.
Weryfikacja - etap I
Kod weryfikujący

Załaduj ponownie
Pola oznaczone * są wymagane

Etapy zakładania konta

 1. Wypełnij formularz
 2. Potwierdź przyciskiem „Dalej”
 3. Potwierdź numer telefonu, wpisując kod otrzymany SMS-em
 4. Korzystaj z konta i zgłaszaj lub wybieraj propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Rejestracja w systemie

Utwórz konto korzystając z załączonego obok formularza. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól z gwiazdką (*). Po uzupełnieniu wszystkich danych, wpisaniu kodu z obrazka (captcha) i naciśnięciu przycisku „Dalej”, przed zarejestrowaniem konta system zażąda weryfikacji podanego numer telefonu. Weryfikacja przeprowadzana jest za pomocą kodu przesłanego SMS-em.

Konto w systemie jest zakładane po poprawnym wpisaniu przez użytkownika 6-cyfrowego kodu, otrzymanego SMS-em na podany numer telefonu.

Korzystaj z konta

Od tego momentu możesz bez ograniczeń brać udział w zgłaszaniu propozycji zadań lub głosowaniu – również we wszystkich następnych edycjach Budżetu obywatelskiego.


×