Rejestracja - Budżet obywatelski

Pola oznaczone * są wymagane
Dane osobowe
Dane logowania
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym: 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny wybrany spośród następujących: _ . , : ; ! ? @ # $ % & ~ ' ` * ^ + - = ( ) [ ] < > \ / |
Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywujący konto
Adres zamieszkania
Wpisz fragment nazwy ulicy i wybierz ulicę z listy
Oświadczenia
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail w celu: otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
Informujemy, że:
 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl, tel. 12 616 82 91.
Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie głosowania.
Weryfikacja - etap I
Kod weryfikujący

Załaduj ponownie
Pola oznaczone * są wymagane

Etapy zakładania konta

 1. Wypełnij formularz
 2. Potwierdź przyciskiem „Dalej”
 3. Potwierdź numer telefonu, wpisując kod otrzymany SMS-em
 4. Korzystaj z konta i zgłaszaj lub wybieraj propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Rejestracja w systemie

Utwórz konto korzystając z załączonego obok formularza. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól z gwiazdką (*). Po uzupełnieniu wszystkich danych, wpisaniu kodu z obrazka (captcha) i naciśnięciu przycisku „Dalej”, przed zarejestrowaniem konta system zażąda weryfikacji podanego numer telefonu. Weryfikacja przeprowadzana jest za pomocą kodu przesłanego SMS-em.

Konto w systemie jest zakładane po poprawnym wpisaniu przez użytkownika 6-cyfrowego kodu, otrzymanego SMS-em na podany numer telefonu.

Korzystaj z konta

Od tego momentu możesz bez ograniczeń brać udział w zgłaszaniu propozycji zadań lub głosowaniu – również we wszystkich następnych edycjach Budżetu obywatelskiego.


×