Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica I NR 9:

Poradnia opiekunów rodzinnych u Helclów

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica I - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Ilość beneficjentów: 31-50

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

Opis projektu

Realizacja Zadania umożliwi wsparcie opiekunów nieformalnych osób w podeszłym wieku, szczególnie przewlekle chorych. Zorganizowanie cyklu szkoleń obejmujących wiedzę z zakresu: pielęgnacji, pierwszej pomocy oraz charakterystyki objawów chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera oraz systemu wsparcia dla osób bliskich i sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi osobami starszymi pozwoli na zdobycie przez opiekunów rodzinnych potrzebnych i cennych umiejętności. Zadanie obejmuje ponadto zorganizowanie grupy wsparcia, składającej się z osób borykających się z podobnymi problemami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi. W czasie spotkań uczestnicy zdobędą okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami, rozwiązaniami, a także niepokojami i problemami. Będą mogli uzyskać wsparcie od specjalistów lub innych uczestników grupy wsparcia, którzy przeżywają podobne trudności. Komplementarnym ogniwem Zadania będzie zorganizowanie wolontariatu – grupy osób przeszkolonych w ramach m.in. ww. szkoleń, którzy będą w rodzinach opiekunów rodzinnych nieocenionym wparciem i swoistym odciążeniem w codziennej opiece i pielęgnacji seniorów.

Szacowana liczba odbiorców Zadania to 30-40 osób. Nabór uczestników będzie otwarty.

Zadanie obejmie 3 segmenty:

1. Edukacja dla opiekunów rodzinnych – cykl cotygodniowych, dwugodzinnych szkoleń oraz godzinnych warsztatów (godziny popołudniowe). W tym udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia usługowego i rzeczowego z systemu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i systemu zabezpieczenia społecznego. 

2. Grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych - okazja do cyklicznej - comiesięcznej wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami oraz możliwość uzyskania feedbacku od specjalisty w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

3. Wolontariat na rzecz rodzin z przewlekle chorymi seniorami. Wolontariat opiekuńczy będzie wsparciem dla opiekunów rodzinnych osób chorych lub starych. Osoby, które sprawują codzienną opiekę nad bliskimi niesamodzielnymi, zaniedbują często swoje sprawy, na które już nie mają czasu. Oferując opiekę wyręczającą (wytchnieniową), czyli zajmując się podopiecznym przez jakiś czas w ciągu dnia, umożliwi się opiekunom rodzinnym czas na załatwienie spraw lub odpoczynek, którego wielu z nich bardzo potrzebuje. Wsparcie opiekunów może również polegać na pomocy w codziennych obowiązkach domowych, zrobieniu zakupów, a często na zwykłej obecności, rozmowie i wyrażeniu zrozumienia dla ich emocji.

Realizacja zadania będzie ponadto znaczącym wypełnieniem wniosków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, opublikowanych w 2015 r., a odnoszących się do zdiagnozowanych potrzeb tworzenia systemu instytucji dziennej opieki wspierającej seniorów, które mogą uczynić opiekę rodzinną nieco mniej obciążającą. Badani opiekunowie osób zależnych wskazywali na potrzebę szkoleń z zakresu:

- udzielania pierwszej pomocy,

- opieki nad osobą leżącą (np. zmiana pieluch, przemywanie, zmiana pościeli, karmienie, itp),

- zdobycie umiejętności prowadzenia prostych zabiegów medycznych (np. oklepywanie, opatrywanie ran itp.),

- przebiegu chorób otępiennych,

- komunikacji z chorym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel i potrzeba realizacji projektu:

Zarówno obserwacje życia społecznego, jak i relacje prasowe, a przede wszystkim badania społeczne wskazują na istnienie problemu zapewnienia wystarczającej opieki nad grupą osób starych o ograniczonej sprawności. Z raportu z badań przeprowadzonych z udziałem między innymi opiekunów rodzinnych osób starszych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opublikowanego w 2015 r. wynika szereg rekomendacji działań odnoszących się do zdiagnozowanych potrzeb. Wśród nich, oprócz wskazań tworzenia systemu instytucji dziennej opieki wspierającej seniorów, znajdują się i takie, które mogą uczynić opiekę rodzinną nieco mniej obciążającą. Badani opiekunowie wskazywali na potrzebę szkoleń z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, opieki nad osobą leżącą (zmiana pieluch, przemywanie, zmiana pościeli, karmienie), umiejętności prowadzenia prostych zabiegów medycznych jak oklepywanie, opatrywanie ran itp., przebiegu chorób otępiennych, możliwego wsparcia, komunikacji z chorym.

Opiekunowie rodzinni osób zależnych często narażeni są na izolację społeczną, napięcia emocjonalne wynikające z trudnych relacji rodzinnych, zarówno z rodziną własną jak i bliską chorą osobą. W trakcie badań wykazywali potrzebę udziału w grupie wsparcia tworzonej przez osoby z podobnymi problemami. W czasie spotkań mogliby dzielić się swoimi niepokojami i problemami, ale też uzyskać wsparcie od innych, w tym praktyków w sprawach pielęgnacyjno – opiekuńczych, którzy przeżywają podobne trudności. Spotkania z uwagi na ograniczone możliwości czasowe uczestników zaplanowano jeden raz w miesiącu, dwie godziny w porze popołudniowej.

Organizacja wolontariatu na rzecz rodzin sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi osobami starszymi. Działalność wolontariuszy będzie mieć charakter usług odciążeniowych dla opiekunów rodzinnych – zastępowanie w opiece np. koniecznego wyjścia do lekarza w sprawach własnych opiekuna, czy też na czas udziału w szkoleniu czy grupie wsparcia.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:

1. Wzmocnienie kompetencji i poczucia wartości nieformalnych opiekunów rodzinnych.

2. Uzyskanie przez opiekunów rodzinnych potrzebnych i koniecznych umiejętności i fachowej wiedzy, jak radzić sobie z opieką i pielegancją nad bliskimi i niesamodzielnymi członkami rodziny.

3. Wzmocnienie solidarności wśród opiekunów nieformalnych (swoiste i realne forum) i stworzenie możliwości do dzielenia się informacjami i wiedzą na tematy opiekuńczo – pielęgnacyjne.

4. Poprawa warunków funkcjonowania chorego w domu, opóźnienie potrzeby korzystania z pomocy instytucjonalnej.

Atrakcyjność projektu:

Zadanie, oprócz niewątpliwych walorów obywatelskich, łączących elementy edukacji, solidarności międzypokoleniowej i międzyludzkiej (współpracy pomiędzy specjalistami w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjnych) posiada unikatowy walor – realizacja zadania będzie w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie – a zatem w miejscu i przy współudziale jednostki profesjonalnie przygotowanej do zorganizowania i realizowania opieki pielęgnacyjno – opiekuńczej nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. W kontekście profesjonalizacji i praktyki w zorganizowaniu i zrealizowaniu Zadania, trzeba zauważyć, że jak wskazują wyniki badań (wspomniane wyżej badania przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, opublikowane w 2015 r.) barierą w dostępie opiekunów rodzinnych do informacji jest ich brak zaufania do instytucji. Opiekunowie rodzinni kojarzą pomoc instytucjonalną z biurokracją, zawiłymi procedurami, a nie z łatwym uzyskaniem wsparcia. Wiedzę o podmiotach świadczących pomoc dla osób starszych i ich opiekunów nieformalnych, czy dysponujących różnorodnymi udogodnieniami takich jak np. ośrodki pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe wykonujące środowiskowe usługi opiekuńcze dla osób starszych czerpią oni od osób trzecich –znajomych, sąsiadów. Często przekazy te mają pejoratywne zabarwienie, odnoszące się do przeszłych doświadczeń, co wpływa na wyobrażenie opiekunów rodzinnych odnośnie jakości usług świadczonych przez rożne podmioty. W związku z tym badani deklarują, że o wsparcie do placówek zgłosiliby się tylko w sytuacjach krytycznych. Ponadto często pomoc instytucjonalna w opinii badanych byłaby dowodem porażki w roli opiekuna i dla niektórych opiekunów byłaby upokarzająca. Nie bez znaczenia jest, że opiekunowie nieformalni – rodzinni często nie posiadają podstawowej nawet wiedzy o wielu rozwiązaniach mogących im opiekę ułatwić, przykładowo takich, jak: finansowana z NFZ pielęgniarska opieka długoterminowa i domowe zabiegi rehabilitacyjne, dostępny sprzęt ortopedyczny i pomocniczy i system dofinansowań takiego sprzętu oraz warunki jego uzyskania. Wiedza taka ważna jest przede wszystkim w początkowych etapach opieki. Trudnością w ułatwieniu opiekunom rodzinnym dostępu do informacji jest fakt, iż są one ulokowane w wielu sektorach – zdrowia, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej. Istotne jest również, że dotkliwość braku informacji pogłębia się wraz z wiekiem opiekunów. Nierzadko opiekunowie nieformalni postawieni zostali przed obowiązkiem opieki w sposób nagły i niespodziewany. Dla znaczącej części opiekunów rodzinnych ciagle nierozwiązanym, a uświadomionym problemem jest komunikacja z osobą starszą, szczególnie w przypadku osób z demencją, w tym cierpiących na chorobę Alzheimera.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia i warsztaty dla opiekunów rodzinnych. Cykl cotygodniowych, dwugodzinnych szkoleń oraz godzinnych warsztatów (godziny popołudniowe). Szkolenia i warsztaty będą realizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r., t.j. 9 miesięcy. 4 w miesiącu po 3 god 7 560,00 PLN
Grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych. Cykl comiesięcznych, dwugodzinnych spotkań (godz. popołudn.). Spotkania będą realiz. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r., t.j. 9 miesięcy. 1 raz w mies. po 2 godz. – to jest: 9 godz. spotkań tj.18 godz.spotk. 1 260,00 PLN
Zatrudnienie Koordynatora Projektu Zatrudnienie koordynatora Projektu na umowę zlecenie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r., t.j. 9 miesięcy. 9 000,00 PLN
Materiały promujące realizację Zadania. Reklama i promocja Zadania: ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa + telewizja regionalna), plakaty, ulotki, korespondencja, strona internetowa. 4 000,00 PLN
Poczęstunek w trakcie spotkań Podczas szkoleń i warsztatów oraz spotkań grup wsparcia przewiduje się drobny poczęstunek: kawa, herbata, sok, ciastko, owoce. 2 000,00 PLN
23 820,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Szkolenia i warsztaty dla opiekunów rodzinnych. Cykl cotygodniowych, dwugodzinnych szkoleń oraz godzinnych warsztatów (godziny popołudniowe). od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r., t.j. 9 miesięcy. 4 w miesiącu po 3 godziny – to jest: 108 godzin szkoleniowych i warsztatowych.
Grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych. Cykl comiesięcznych, dwugodzinnych spotkań (godziny popołudniowe). od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r., t.j. 9 miesięcy. 1 raz w miesiącu po 2 godziny – to jest: 9 spotkań tj.18 godzin.
Zatrudnienie Koordynatora Projektu Zatrudnienie Koordynatora Projektu na umowę zlecenie. d 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.
Materiały promujące realizację Zadania. Reklama i promocja Zadania: ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa + telewizja regionalna), plakaty, ulotki, korespondencja, strona internetowa. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wiedzy i kompetencji nieformalnych opiekunów rodzinnych osób starszych, zależnych, niesamodzielnych mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto. Grupy wsparcia oraz udział w szkoleniach pozwolą na comiesięczną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami (opiekunami rodzinnymi), przekazywanie istotnych z punktu widzenia zasobów i możliwości opiekunów informacji ze strony specjalistów od spraw opiekuńczo- pielęgnacyjnych. Aktywowanie wolontariatu opiekuńczego na rzecz przewlekle chorych osób starszych zapewni opiekunom rodzinnym wsparcie w codziennych obowiązkach domowych, wsparcie emocjonalne oraz czasowe wyręczenie w opiece nad osobami zależnymi. Warsztaty i szkolenia dla mieszkańców Dzielnicy odbywać się będą na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 co tydzień w środy w godzinach 16.00 – 19.00, spotkania grup wsparcia raz w miesiącu w czwartek w godzinach 16.00 – 18.00. Istnieje prawdopodobieństwo udziału mniejszej niż zakłada się liczby uczestników projektu
23 820,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×