Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica V NR 11:

Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica V Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Aleja Kijowska 10

Dodatkowe lokalizacje: Dodatkowe lokalizacje: fragment działki 408/5 – przy parkingu SP nr 5 – Aleja Kijowska 8

Opis projektu

Projekt zakłada ożywienie niewielkiego, zaniedbanego terenu zielonego i przywrócenie mu statusu ogrodu w tradycyjnym rozumieniu tego słowa czyli obszaru zajętego przede wszystkim pod uprawę roślin. Wzbogacenie przestrzeni o nowe nasadzenia (drzewa i krzewy) i ich przemyślane ukształtowanie (uzasadnienie poniżej) stworzy miejsce relaksu dla osób ceniących ciszę i kontakt z przyrodą. Jako uzupełnienie przedsięwzięcia projekt przewiduje możliwość posadzenia przez zainteresowanych mieszkańców drzew i roślin wg wskazań Zarządu Zieleni Miejskiej. Dla zapewnienia dostatecznych warunków dla właściwej pielęgnacji roślinności i propagowania pomysłu małej retencji wody projekt przewiduje stworzenie przynajmniej dwóch, prostych i  osłoniętych stanowisk ze zbiornikami naziemnymi do zbierania wód opadowych.
Podstawowe prace przy rewitalizacji ogrodu (o ile dotychczas ich nie przeprowadzono) obejmują:
1. Usunięcie części zniszczonych płyt chodnikowych i oczyszczenie terenu ze wszelkiego rodzaju odpadków;
2. Wyrównanie terenu działki poprzez nawiezienie ziemi;
3. Nowe, kaskadowe nasadzenia drzew i krzewów wg planu, wysianie trawy oraz nasadzenia uzupełniające istniejących, przerzedzonych żywopłotów;
4. Przekształcenie zaniedbanej piaskownicy i jej otoczenia w mini-ogród różnorodnych, drobnych roślin;
5. Wytyczenie wąskiej ścieżki do mini-ogrodu, zapewniającej pełną infiltrację wody do gruntu;
6. Instalacja dwóch naziemnych i osłoniętych zbiorników na wodę opadową z odbiorem z rynien (przy  tzw. ślepych ścianach budynku),
7. Montaż niewielkiej tablicy z nazwami i lokalizacją roślin w ogrodzie i jej publikacja wraz z aktualizacją w Internecie;
8. Ustawienie tablicy z regulaminem korzystania z ogrodu (wg Regulaminu w Parku Krakowskim).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Niniejszy projekt dotyczy obszaru, który sąsiaduje z dwoma parkami:  Św. Wincentego á Paulo oraz parkiem kieszonkowym przy Al. Kijowskiej 9-13/ul. Kronikarza Galla (nazwanym Ogrodem Literackim). Cechą wyróżniającą oba parki są relatywnie duże powierzchnie solidnie utwardzone oraz typowa infrastruktura parkowa w postaci ławek, koszy na śmieci a także urządzeń dodatkowych (m.in. stolik, huśtawka w parku kieszonkowym), mających  dowodzić zapewne o ich uniwersalności. Zieleń w nich wydaje się być raczej uzupełnieniem.
Stąd pomysł, by dotychczasowy teren zielony po przeciwnej stronie Alei Kijowskiej nie tylko nim pozostał, lecz został przyrodniczo wzbogacony i nabrał cech prawdziwego ogrodu, gdzie niepodzielnie dominowałaby roślinność tak zorganizowana, aby m.in. wspomóc wysiłki zmierzające do zrównoważenia negatywnych czynników, które na co dzień towarzyszą mieszkańcom miasta.
Dogęszczanie zabudowy i wciąż wzrastający ruch pojazdów powodują odczuwalną zmianę warunków życia mieszkańców miasta. Kurz, hałas oraz nadzwyczajne wzrosty temperatury w okresie lata są dla wielu ludzi poważnym obciążeniem, skutkującym nieraz problemami zdrowotnymi. Niektórzy, w poczuciu często nieuświadomionego odreagowania, nie znajdując innego rozwiązania,  poszukują spokoju i wytchnienia na łonie przyrody - zazwyczaj z dala od miasta.

Pozostali (z różnych powodów mniej mobilni) oczekują, że nadal będą mogli korzystać z uroków przyrody w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, a właściwe zorganizowanie i dbałość o każdy fragment terenu zielonego pozwoli choć w części zrównoważyć negatywne czynniki, które powoduje urbanizacja. To im przede wszystkim dedykowany jest ten projekt.
Zdecydowana część działki, na której znajduje się ogród, otacza z trzech stron zwarta zabudowa mieszkaniowa. Obszar ogrodu z pozostałej strony zamyka rozległy parking i budynek Szkoły Podstawowej nr 5. Taki „półotwarty” kształt zabudowy powoduje kumulowanie się hałasu pochodzącego głównie z trzech źródeł: ruchu ulicznego (Al. Kijowska), szkoły i ruchu pojazdów na parkingu przy szkole. W celu zrównoważenia (poprzez rozproszenie i wytłumienie) szkodliwego oddziaływania hałasu projekt przewiduje kaskadowy, zróżnicowany liniowo i podatny na kształtowanie układ zieleni, o zwiększonej intensywności na styku z parkingiem i Al. Kijowską.
Dodatkowym źródłem oddziaływania, o nieznanej na razie skali, staje się wznoszona obecnie w sąsiedztwie - (na skraju Parku Św. Wincentego á  Paulo i działce po wyburzonym Szpitalu Kolejowym), duża inwestycja budowlana, która prócz stymulowania hałasu będzie dodatkowym obiektem sprzyjającym tworzeniu się miejskiej wyspy ciepła (MWC), tj. miejsca akumulującego temperaturę, dolegliwie odczuwalną zwłaszcza w okresie letnim. Działanie równoważące, polegające na redukcji nadmiernego ciepła dzięki intensyfikacji zieleni w okolicy, nabiera zwłaszcza dla mieszkańców coraz większego znaczenia.
Wspomniane działanie proekologiczne ma również ważki aspekt edukacyjno-wychowawczy. Pokazowa, prosta  instalacja dla odzyskiwania wody opadowej (tzw. mała retencja), prócz oczywistego, praktycznego znaczenia dla zieleni w ogrodzie i pobliskich trawników, będzie uzupełnieniem medialnych akcji i atrakcyjną zachętą do szerokiego stosowania.
Informacja o roślinach zasadzonych w ogrodzie, zamieszczona na tablicy, umożliwi uczniom pobliskich szkół odszukanie i rozpoznawanie ich w najbardziej naturalny sposób, poprzez bezpośredni kontakt - „na żywo” – bez udziału komputera. Towarzyszący tablicy regulamin korzystania z ogrodu określi zakres aprobowanych zachowań, co pozwoli na ograniczenie zjawisk społecznie niepożądanych. Jest to kwestia nie do przecenienia z uwagi na fakt lokalizacji ogrodu w geograficznym i społecznym sąsiedztwie szkoły i budynków mieszkalnych.
Oczekiwane, długofalowe skutki realizacji projektu to:
- ograniczenie oddziaływania hałasu, smogu i kurzu,
- zmniejszenie oddziaływania ekstremalnych temperatur w okresie letnim,
- podniesienie walorów estetycznych,
- poszerzenie zakresu możliwości poznawczych w obszarze przyrody przez uczniów szkoły,
- praktyczne krzewienie idei odzyskiwania wód opadowych (mała retencja), mobilizowanie lokalnej społeczności wokół  przedsięwzięcia,
- pobudzenie zainteresowania wykorzystaniem naturalnych metod dla poprawy komfortu życia w środowisku miejskim,
umożliwienie zainteresowanym osobom partycypacji w pielęgnacji zieleni.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt ogrodu: opracowanie wymaganej dokumentacji wraz z uzgodnieniami; 45 000,00 PLN
Realizacja: realizacja projektu 100 000,00 PLN
145 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt dokumentacja, uzgodnienia wiosna 2023
Realizacja realizacja projektu lato - jesień 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje ożywienie niewielkiego, zaniedbanego terenu zielonego wokół budynku przy Alei Kijowskiej poprzez wykonanie rekultywacji terenu, posadzenie zieleni, instalacje naziemnych i osłoniętych zbiorników na wodę opadową z odbiorem z rynien oraz montaż tablic informacyjnych. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców tej okolicy oraz wpłyną pozytywnie na to otoczenie.
powrót