Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 149:

Park linearny rzeki Białuchy - trójstyk Dzielnic I, II i III

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki zlokalizowane na terenie Dzielnicy I, II i III umiejscowione przy rzece Białucha: 134/6, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 117, 118 - obręb 7 Śródmieście oraz działki 1052/40 i 1052/47 obr. 23 Śródmieście

Dodatkowe lokalizacje: 134/6, 116/1, 118 - obręb 7 Śródmieście oraz działki 1052/40 i 1052/47 obr. 23 Śródmieście

Opis projektu

Zadanie obejmuje utworzenie trasy spacerowo-rowerowej na wybranych działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki Białuchy oraz stacji kolejowej Kraków Olsza. Park, w założeniu ma stanowić kolejny etap realizacji rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych od dekad bulwarów Białuchy.
 
W przyszłości działki będą stanowić cześć parku linearnego wzdłuż rzeki Białuchy i umożliwią mieszkańcom Dzielnicy I, III i IV korzystanie z użytku rekreacyjnego łączącego Olszę z Grzegórzkami ciągłym pasem naturalnego koryta rzeki. Z kolei mieszkańcy Dzielnicy II będą mogli w przyszłości z łatwością dostać się do Dzielnicy I na al. 29 listopada oraz do Dzielnicy III na nowo wyremontowane bulwary Białuchy pomiędzy ul. Wileńską a ul. Lublańską, a później do Dzielnicy IV.  Dzielnica III zrealizowała już większość zadań w projekcie parku linearnego wzdłuż Białuchy. Dzielnica IV jest w trakcie opracowywania koncepcji. Dzielnica II jest dopiero na etapie analizy formalno-prawnej działek, które mogą zostać uwzględnione w parku linearnym wzdłuż Białuchy.
 
 
Wydawać by się mogło, że o połączeniu pieszym, łączącym naturalne, zastane walory przyrodnicze i kulturowe terenu pomiędzy dzielnicami chyba zapomniano dlatego Autor projektu proponuje połączenie dzielnic właśnie za pomocą parku rzecznego. Na trójstyku granic Dzielnic I, II i III znaleźć można bieg Małej Linii Obwodowej z 1942 roku, obecnie zyskującej na znaczeniu ze względu na obsługę linii Aglomeracyjnej. Stanowi ona mocną barierę pomiędzy okolicami stanowiącym poprzednio całość (np. dawna posiadłość i folwark Potockich i ulice na południe od obecnej ul. Pilotów w Olszy zostały podzielone na ślepe odcinki kończące się nasypem Linii). Jednocześnie stanowi silny potencjał kulturowy ze względu na wartości urbanistyczne i liczne wartościowe obiekty dziedzictwa znajdujące się na przedmiotowym terenie.

 

Na północ istnieje możliwość dojścia do ul. Lublańskiej i Dzielnicy IV, a potem, w sposób niemal pozbawiony przeszkód tranzytowych aż do Ojcowskiego Parku Narodowego, na wschód do rzeki Wisły, na południe do centrum miasta ul. Rakowicką) oraz na zachód - połączenie z okolicą Dworca Towarowego i ważnymi węzłami komunikacyjnymi oraz al. 29. listopada.

 

 
 
Wybrane działki nie zostały uwzględnione w analizie formalno-prawnej realizowanej w 2022 roku na terenach Dzielnicy II obejmujących działki zlokalizowane wzdłuż rzeki Białuchy pomiędzy ulicami Otwinowskiego i Farmaceutów (zadanie realizowane przez ZZM: https://zzm.krakow.pl/zamowienia.html?task=szczegolyZamowienie&id=363).
 
W zakresie projektu są:
- opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej terenu wraz ze wskazaniem potencjalnych lokalizacji kładek pieszo-rowerowych nad rzeką oraz przejść pod torami kolejowymi umożliwiającymi swobodne przejście lub przejazd rowerem pomiędzy dzielnicami,
- analiza formalno-prawna działek sąsiadujących z działkami wymienionymi pod kątem pozyskania ich do zasobu działek Gminy Kraków,
- budowa nowej ścieżki rowerowej, traktu pieszego zbudowanych z materiałów dobrej jakości
- wykonanie nowych nasadzeń
- wykonanie oświetlenia ulicznego/parkowego
- montaż ławek, koszy i innych obiektów małej architektury
- przygotowanie wybranych działek do dołączenia do parku linearnego biegnącego wzdłuż Białuchy
- opracowanie linii tematycznej i montaż tablic informacyjnych dotyczących rzeki, fauny, flory a może nawet kolei
- inne obiekty, które mogły zostać nie uwzględnione przez Autora projektu a mogą wyniknąć z potrzeb mieszkańców wyrażonych w przeprowadzonej ankiecie
- zabezpieczenie siedlisk rzadkich przykładów asymilowanych gatunków fauny np. bobrów oraz licznych gatunków ptaków - do zastanowienia się
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych działek
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 
Wybrane zdjęcia prezentujące potencjał tego urokliwego zakątka Krakowa - trójstyku granic trzech dzielnic.
 
 
 
 
 
 
 
 
Relikty dziedzictwa kolejowego – bocznicy odstawczej w rejon dawnych koszar Głowackiego przy obecnej al. 29-listopada.
 
Działka 134/6:
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie powstają lub już istnieją przyjazne dla mieszkańców parki linearne wzdłuż rzek (Wilga, Rudawa). Park rzeczny (linearny) Białuchy dopiero powstaje w wybranych dzielnicach. Nazwa parku wskazuje, że powinien to być ciąg terenów wzdłuż rzeki umożliwiający przejścia lub przejazdy rowerem mieszkańcom przynajmniej 4 dzielnic Krakowa (Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III i Dzielnica IV).
 
W analizie przedstawiającej 300 metrową odległość dotarcia mieszkańców do terenu zielonego obszar rzeki Białuchy stanowi pustą przestrzeń, na której wielu mieszkańców oczekuje powstania parku linearnego z możliwością dotarcia do rzeki Wisły.
 
 
Koncepcja Parku Linearnego wzdłuż Białuchy została uchwalona przez Radnych Miasta Krakowa w uchwale LII/984/16 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy.
 
Koncepcja połączenia rzeki Białuchy z rzeką Wisłą znajduje się w dokumentach strategicznych Miasta Krakowa oraz w projekcie "Wisła łączy" jednak do tej pory nie znane są szczegóły wykorzystania Bulwarów Białuchy w tym strategicznym projekcie miejskim z uwagi na liczne problemy prawne z pozyskiwaniem licznych gruntów wzdłuż Białuchy do zasobu działek miejskich (przykładem może być działka 278/12 obr. 6 Śródmieście).
 
 
Warto dodać, że plan parku rzecznego wzdłuż Białuchy pojawił się już przed I wojną światową i zaczął być realizowany w latach 20. XX wieku. Poniżej plan inż. Kleczka z ok. 1912/1913 roku.
 
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych działek uchwalony został w uchwale nr CIX/2894/18 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap A przewiduje, że na wskazanych działkach można utworzyć zieleń do celów publicznych.
 
 
 
Niestety obszar w okolicy al. 29 listopada nie ma jeszcze planu miejscowego, ale działki, na których będzie realizowany ten projekt mają uchwalone MPZP.
 
 
W 2020 roku Rada Dzielnicy II przyjęła uchwałę nr XVIII/102/2020 z 10 lipca 2020 roku w sprawie realizacji parku rzecznego wzdłuż rzeki Białuchy. W 2021 roku koncepcja Parku Linearnego Białuchy została dodana do budżetu dzielnicy na 2022 rok (uchwała nr XXIV/126/2021 z dn. 26.03.2021).
 
Wybrane uchwały można znaleźć na stronie www.kwiatek.krakow.pl/bialucha w dziale: Uchwały dotyczące Parku Linearnego Białuchy.
Na powyższej stronie znaleźć można filmy 360-stopniowe, wirtualny spacer wzdłuż Białuchy (www.kwiatek.krakow.pl/bialucha3d) i wiele artykułów dotyczących potencjału rzeki Białuchy.
 
 
 
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za ważnością realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w okolicy stacji Kraków Olsza, o co wnioskowali mieszkańcy wypełniając ankietę do projektu BO2021 (https://kwiatek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/20220308_opracowanie_ankieta_B02021.pdf). Wartość ciągów pieszych wzdłuż rzeki deprecjonują działki służące jako schronienie dla osób poszukujących ustronnych miejsc do spożycia alkoholu. Podczas spacerów między stacją Kraków Olsza a mostem kolejowym nad Białuchą można nierzadko napotkać osoby handlujące prawdopodobnie narkotykami. Ogrody działkowe są też ustawicznie zaśmiecane. Są one regularnie sprzątane podczas akcji sprzątania bulwarów rzeki (np. https://dziennikpolski24.pl/krakow-posprzatali-nabrzeza-bialuchy-i-oczekuja-na-park-zdjecia/ar/c1-16212823; https://kwiatek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/2021.05_gazetka.png; https://www.youtube.com/watch?v=OpGOPBDIlzc).
 
Dodatkowo na terenie Dzielnicy II stan nawierzchni ciągów spacerowych / pieszych jest w katastrofalnym stanie uniemożliwiającym np. spacer z wózkiem dziecięcym jest w bardzo złym stanie.
 
 
Dzielnica III Prądnik Czerwony zakończyła prace związane z budową Bulwarów Białuchy, jednak brak jest połączenia z Dzielnicą II.
 
 
Bulwary nad rzeką Wilgą:
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 600 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2023
Realizacja Roboty budowlane 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie działek w sąsiedztwie rzeki Białuchy. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności wybranych terenów oraz zachęci mieszkańców do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
powrót