Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 120:

Zielony Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

 Projekt zakłada realizacje następujących działań.
1. Opracowanie treści dla strony internetowej projektu - dedykowanej zakładki na stronie ZZM. Zakładka wykorzystywana będzie do prowadzenia promocji projektu poprzez zamieszczanie na niej informacji o realizacji działań projektowych. Wykorzystywana będzie również do wsparcia innych działań projektowych w tym warsztatów proekologicznych, konkursu dla przedszkoli, pikników ekologicznych oraz konkursu dla rodziców. Wsparcie powyższych działań powinno następować poprzez zamieszczanie szczegółowych informacji na temat sposobu uczestnictwa w poszczególnych działaniach (daty i miejsca realizacji, warunkach uczestnictwa), zamieszczania na stronie dokumentacji i plików niezbędnych do uczestnictwa w poszczególnych działaniach oraz zamieszczania na stronie prac konkursowych opracowanych w ramach realizacji zadania.           
2. Opracowanie ekologicznych materiałów edukacyjnych w tym:
a) kolorowanek edukacyjnych dla dzieci - kolorowanki mają być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Ich celem będzie przedstawienie dzieciom za pomocą rysunków do pokolorowania oraz prostych zadań najważniejszych tematów z zakresu ekologii i ochrony środowiska w tym: przeciwdziałania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, ochrony zwierząt. Kolorowanki mają być wykorzystywane podczas realizacji innych działań w ramach zadania w tym warsztatów proekologicznych, pikników ekologicznych, animacji dla dzieci, konkursu dla rodziców.  
b) Ekologiczna gra memory - gra mająca charakter edukacyjny. Jej celem jest przekazywanie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez zabawę. Jeden komplet gry powinien składać się z kartoników oraz pudełka. Na kartonikach powinny być umieszczone elementy związane z ekologią i ochroną środowiska. Ekologiczna gra memory wykorzystana zostanie do realizacji konkursu dla rodziców realizowanego w zadaniu.
c) Filmiki edukacyjne - skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Filmiki dotyczyć mają zagadnień dotyczących: przeciwdziałania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, ochronie zwierząt. Jeden filmik dotyczyć ma jednego zagadnienia. Czas trwania jednego filmiku powinien wynosić od 3 do 5 minut. Filmiki mają być wykorzystywane podczas realizacji innych działań w ramach zadania w tym warsztatów proekologicznych, pikników ekologicznych, animacji dla dzieci, Promocji zadania. 
d) Torby ekologiczne - będą to torby płócienne wielorazowego użytku, które zastąpić mogą używane powszechnie jednorazowe plastikowe torby. Torby te stanowić będą część nagrody w ramach konkursu dla rodziców.  
3. Warsztaty proekologiczne - obejmować będzie cykl warsztatów proekologicznych realizowanych w przedszkolach publicznych na obszarze Krakowa. Warsztaty obejmować będą cykl trzech zajęć (czas trwania od 30-45 minut) obejmujących następujące zagadnienia: przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza oraz ochrona zwierząt. Ideom warsztatów jest to aby realizowali je bezpośrednio nauczyciele z przedszkola, w którym odbywać się będą warsztaty. Pakiet warsztatowy powinien obejmować również komplet kolorowanek w ilości odpowiadającej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola. Przedszkola, które zdecydują się na przeprowadzenie u siebie warsztatów będą mogły pobrać niezbędne ku temu materiały (prezentacje, konspekt warsztatów, filmiki edukacyjne itp. ze strony projektu). W oparciu o otrzymane materiały nauczyciele z poszczególnych przedszkoli we własnym zakresie oraz wybranym przez siebie terminie będą mogli przeprowadzić warsztaty z przedstawionych wyżej tematów.
4. Konkurs dla przedszkoli. Celem konkursu ma być zachęcenie przedszkoli do włączenia się w realizacje warsztatów proekologicznych. W związku z tym w konkursie uczestniczyć będą mogły przedszkola publiczne z obszaru Krakowa, które wzięły udział w warsztatach. Przedmiotem konkursu będzie przygotowywanie prezentacji (np. w formie filmiku, prezentacji multimedialnej itp.) dokumentującej dotychczasową działalność przedszkola w zakresie ekologii i ochrony środowiska w tym również w zakresie edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Dla przedszkoli, które nadeślą najlepsze prezentacje przewidziane będą nagrody.
Wszystkie prezentacje nadesłane do konkursu powinny zostać zamieszczone w zakładce zadania na stronie internetowej ZZM.
5. Animacje proekologiczne. Działanie obejmować będzie realizacje animacje dla dzieci w wieku przedszkolnym. Animacje będą mogły być realizowane w przedszkolach publicznych z obszaru Krakowa, które zrealizowały warsztaty proekologiczne. Przedmiotem animacji będzie przeprowadzenie zajęć praktycznych obejmujących wykonywanie rzeczy powszechnego użytku z przedmiotów powszechnie używanych za odpady (np. karmików z butelek plastikowych itp.).
6. Pikniki ekologiczne. Obejmować będzie realizacje czterech jednodniowych wydarzeń wydarzeń otwartych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Pikniki realizowane będą na terenie wybranych przedszkoli publicznych z obszaru Krakowa, które zrealizowały u siebie warsztaty proekologiczne. W trakcie realizacji wydarzeń realizator powinien zapewnić dzieciom gry i zabawy edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz poczęstunek. Realizator powinien również umożliwić uczestnictwo w piknikach osobą z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie obszaru realizacji pikników do ich potrzeb. W trakcie warsztatów powinny być kolportowane kolorowanki edukacyjne dla dzieci. 
7. Konkurs dla rodziców. Będzie to otwarty konkurs dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnych. Będzie można w nim uczestniczyć za pośrednictwem zakładki zadania na stronie internetowej ZZM. Przedmiotem konkursu będzie nagranie krótkiego filmiki (do 3 minut) prezentującego proekologiczne zachowania rodziców (np. prawidłową segregacje śmieci). Filmiki umieszczane będą na stronie internetowej zadania.
8. Promocja projektu Obejmować będzie działania promocyjne mające na celu zarówno rozpowszechnienie informacji o zadaniu i jego realizacji jak również zachęcenie do uczestnictwa w nim osób indywidualnych i przedszkoli. Promocja obejmować będzie upowszechnianie informacji na temat całego zadania jak i poszczególnych działań realizowanych w jego ramach (np. pikniku ekologicznego lub konkursu dla rodziców). Promocja prowadzona będzie np. za pośrednictwem następujących narzędzi:
- reklamy w mediach społecznościowych,
- reklamy w google Ads.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 Głównym celem niniejszego zadania jest zwiększenie wśród mieszkańców miasta Kraków w wieku przedszkolnym świadomości i wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:
- Zwiększenie wrażliwości ekologicznej wśród uczestników zadanie.
- Wzrost wiedzy odnoście zdrowego i ekologicznego trybu życia wśród uczestników zadania.
- Wzrost świadomości dotyczących zagrożeń dla środowiska naturalnego i sposobów ich przeciwdziałania.
- Zwiększenie możliwości prowadzenia edukacji ekologicznej przez przedszkola publiczne z obszaru miasta Kraków. 
- Zachęcenie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu ekologii skierowanych do swoich dzieci. 
Kwestie związane z ekologią i ochroną przyrody mają obecnie coraz większe znaczenie na życie społeczne. Wynika to chociażby z kwestii praktycznych. Przykładem tego może być chociażby pogarszający się stan powietrza w wielu Polskich miastach, w tym również w Krakowie. Zanieczyszczenia powietrza, które przyjmują postać smogu wpływają negatywnie na jakość życia mieszkańców zarówno Krakowa jak i wielu innych miast. Do tego dochodzą kwestie związane z coraz większą antropopresją na środowisko np. coraz większą ilością odpadów wytwarzanych przez społeczeństwo. Dlatego też coraz ważniejsze jest prowadzenie działalności edukacyjnych mających pomóc m.in w ograniczeniu powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczeniu powstawania odpadów.                
Działania, które będą realizowane w ramach niniejszego zadania mają na celu zwiększenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru Krakowa świadomości i wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku 3-6 lat. W tym okresie życia zaczynają kształtować się najważniejsze postawy i zasady, którymi człowiek kieruje się w dorosłym życiu. Dlatego też niezwykle istotne jest prowadzenie edukacji proekologicznej skierowanej właśnie do dzieci w tym wieku. Przekazanie im wiedzy na temat zasad ekologicznego trybu życia może bowiem przynieść lepsze efekty niż edukacja dorosłych. Zachęcenie osób dorosłych do ekologicznego trybu życia w większości wypadków wymaga bowiem zmiany ich sposobu myślenia oraz utartych przez lata przyzwyczajeń. W przypadku dzieci, u których dopiero zaczynają kształtować się życiowe postawy i przyzwyczajenia odpowiednia edukacja może przyczynić się do ugruntowania właściwych zasad postępowania w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Niestety w większości przypadków dzieci nie mogą czerpać wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody od swoich rodziców. Wielu dorosłych Polaków wciąż bowiem nie ma odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Nie mogą więc przekazać swoim dzieciom właściwej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Do tego dochodzą rodzice, którzy świadomie (np. dla własnej wygody), nie przestrzegają zasad mających na celu ochronę środowiska (np. prawidłowej segregacji odpadów). W takim przypadku istnieje duże ryzyko, iż ich dzieci również przejmą szkodliwe dla środowiska nawyki. Ważne jest więc dotarcie do małych dzieci z rzetelną i merytoryczną wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Pomoże to bowiem w wyposażeniu młodych ludzi w wiedze, której w inny sposób nie będą mogły uzyskać. Pomoże to również w zniwelowaniu negatywnego wpływu otoczenia, który powoduje wytworzenie się postaw i zachowani niekorzystnych dla środowiska naturalnego. 
Ważne jest jednak aby działania tego rodzaju nie ograniczyły się jedynie do dzieci. Istotne jest również dotarcie do środowiska, w którym wychowują się dzieci, w szczególności do placówek edukacyjnych (przedszkoli) jak i rodziców. Jednym z celów zadania jest zachęcenie przedstawicieli tych środowisk do prowadzenia działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci. Dlatego też założono, iż w ramach projektu przedszkola publiczne z obszaru Krakowa prowadzić będą warsztaty proekologiczne w ramach których, sami nauczyciele prowadzić będą działania edukacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez realizatora zadania. W celu dodatkowego zachęcenia przedszkoli do prowadzenia tej formy działań edukacyjnych w ramach zadania przeprowadzony będzie konkurs, w którym uczestniczyć będą mogły przedszkola publiczne aktywnie uczestniczące w realizacji warsztatów proekologicznych. Nagrodą w konkursie będą pomoce edukacyjne i dydaktyczne dla przedszkoli. Sprawi to, że przedszkola włączające się w realizacji zadania nie tylko zwiększą swoją aktywność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska, ale również zwiększy się ich możliwość prowadzenia działań w tym zakresie. Natomiast prowadzenie działań skierowanych do rodziców zachęci ich do dawania przykładu swoim dzieciom, poprzez prezentowanie właściwych postaw ekologicznych. Zadanie przewiduje również opracowanie broszurki, która zarówno zwiększy świadomość ekologiczną samych rodziców jak i pokaże im w jaki sposób mogą edukować z zakresie ekologii i ochrony środowiska swoje dzieci. 
Działania obejmować będzie więc działania skierowane bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym w tym: Warsztaty proekologiczne, animacje proekologiczne, pikniki ekologiczne. Jak również działania pośrednio skierowane do dzieci prowadzone za pośrednictwem przedszkoli i rodziców w tym opracowanie materiałów edukacyjnych, konkurs dla szkół oraz konkurs dla rodziców. Wszystkie te działania pomogą w podniesieniu świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru Krakowa.
          

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Realizacja zadania 445 450,00 PLN
445 450,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja zadania 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada prowadzenie działań edukacyjnych proekologicznych pośród najmłodszych mieszkańców Krakowa. Przyczyni się to do zwrócenia uwagi dzieci na otaczającą przyrodę oraz podniesie ich świadomość o naszym wpływie na środowisko.
powrót