Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 33:

Zieleń na Plac Bohaterów Getta!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Bohaterów Getta

Opis projektu

Obecna aranżacja placu Bohaterów Getta pochodzi z roku 2005 kiedy obowiązywały inne standardy urządzania przestrzeni publicznych, w szczególności brakowało świadomości wyzwań adaptacji do zmian klimatu, nie brano pod uwagę przy projektowaniu problematyki miejskiej wyspy ciepła czy zagospodarowywania opadów w miejscu ich powstawania. W związku z tym plac jest w istocie betonową patelnią z małym wyjątkiem karłowatych drzew osadzonych w głębokich niszach oddzielonych od powierzchni krawężnikami. Z uwagi na istniejącą na placu kompozycję rzeźbiarską możliwości zmiany tej sytuacji są ograniczone. Wydaje się jednak, że rozbetonowanie fragmentów placu i wprowadzenie zieleńców o charakterze trawnika nie wpłynie negatywnie na kompozycję rzeźby ani upamiętnienie Bohaterów Getta. Na wprowadzonych zieleńcach również powinno zostać rozważone zastosowanie oprócz trawników - niskich krzewów okrywowych. Proponuje się założenie zieleńców na dwóch pierzejach placu pomiędzy jezdnią a istniejącymi betonowymi słupkami w linii drzew (zgodnie z załącznikiem graficznym). Zieleniec od strony południowej powinien być ciągły, od strony zachodniej dopuszcza się dwa-trzy przecięcia dla zapewnienia komunikacji pieszej pomiędzy placem a chodnikiem wzdłuż kamienic. Ponadto należy rozważyć możliwość zastosowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi w zieleńcu południowym, gdzie z uwagi na nachylenie terenu powinien spływać deszcz z części powierzchni placu.

 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt przyczyni się do realizacji celów miejskiej adaptacji do zmian klimatu i w lokalnych wymiarze poprawi jakość przestrzeni publicznej

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych: 120 000,00 PLN
Realizacja zadania Realizacja zadania 230 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
uzyskanie ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanie ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 2023 r.
realizacja inwestycji realizacja inwestycji 2024 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Uzasadnienie: Wniosek BO.D13.33/22 stanowi propozycję wprowadzenia w przestrzeń Placu Bohaterów Getta zieleni urządzonej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) – który wskazał że powinno zostać rozważone zastosowanie niskich krzewów okrywowych. Wniosek nie uwzględnia niezbędnych dokumentów formalnych koniecznych do zrealizowania zaproponowanego zadania. Ponieważ zaproponowana zieleń zlokalizowana jest na obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, jak i w zbliżeniu do wpisanych do rejestru zabytków kamienic – koniecznym jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego MWKZ, a następnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja projektu poprawi warunki klimatyczne w obrębie Placu.
powrót