Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 9:

Nowe Bulwary Białuchy

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: 116/1, 134/6 - obręb 7 Śródmieście oraz 1052/40 i 1052/47 obr. 23 Śródmieście

Krótki opis projektu

Nowe Bulwary Białuchy to powinien być spójny ciąg terenów wzdłuż rzeki umożliwiający przejście lub przejazdy rowerem mieszkańcom przynajmniej kilku dzielnic Krakowa.

Opis projektu

Zadanie obejmuje utworzenie trasy spacerowo-rowerowej na wybranych działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki Białuchy oraz w okolicy stacji kolejowej Kraków Olsza. Park, w założeniu ma stanowić kolejny etap realizacji rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych od dekad bulwarów Białuchy.

 
Idea polega na umożliwieniu mieszkańcom Dzielnic I, II, III i IV korzystania z użytku rekreacyjnego łączącego Wisłę z Ojcowem ciągłym pasem naturalnego koryta rzeki. Dzielnica III zrealizowała już większość zadań w projekcie parku wzdłuż Białuchy. Dzielnica IV jest w trakcie opracowywania koncepcji. Dzielnica II zakończyła etap analizy formalno-prawnej działek, które mogą zostać uwzględnione w parku wzdłuż Białuchy. Jednak w żadnych analizach miejskich nie pojawia się fragment między ul. Czerwonego Prądnika a ul. Rakowicką. Ten projekt dotyczy właśnie tego fragmentu.

 

Projekt musi być spójny z ideą Ekomuzeum Prądnika (uchwała nr LXXXIII/647/2023 - https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/436410/karta). W zadaniu wzięte zostaną pod uwagę opinie mieszkańców, np. zwiazanych z najstarszym lokalnym stowarzyszeniem Towarzystwem Prądnickim. Ekomuzeum Prądnika dla mieszkańców oznacza między innymi koordynację licznych oddolnych inicjatyw, przypisanych do realizacji różnym jednostkom miejskim, w taki sposób, aby powstała zielona sieć łącząca tereny nad Prądnikiem - od Zielonek po ujście rzeki na Dąbiu. Jednym z najtrudniejszych miejsc w Ekomuzeum Prądnika jest właśnie wskazany w tym projekcie trójstyk trzech dzielnic I, II i III z uwagi na przecięcie Bulwarów Białuchy torami kolejowymi. Dodatkową trudnością jest fakt, braku zbadania dokładnej przynależności wskazanych gruntów do poszczególnych dzielnic.

Autorzy projektu proponują połączenie dzielnic właśnie za pomocą parku rzecznego.
W zakresie projektu są:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- analiza formalno-prawna działek sąsiadujących z działkami wymienionymi pod kątem pozyskania ich do zasobu działek Gminy Kraków (np. dz. 116/2 obr. 7 Śródmieście),
- budowa nowej ścieżki rowerowej, traktu pieszego zbudowanych z materiałów dobrej jakości
- wykonanie nowych nasadzeń
- wykonanie i montaż rzeźby Beresia
- montaż ławek, koszy i innych obiektów małej architektury
- opracowanie linii tematycznej i montaż tablic informacyjnych dotyczących rzeki, fauny, flory a może nawet historii kolei
- opracowanie koncepcji przejścia pomiędzy działkami 116/1 i 134/6 oraz 116/1 i 1052/40
- zabezpieczenie siedlisk rzadkich gatunków np. bobrów oraz licznych gatunków ptaków
- montaż monitoringu i oświetlenia parkowego
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych działek
 
 
Projekt będzie realizowany ze szczególną dbałością o zachowanie naturalnego charakteru rzeki. W ramach inwestycji ograniczone będzie zanieczyszczenie światłem, co jest kluczowe dla rytmów okołodobowych i migracji zwierząt, zwłaszcza nad rzekami, które są trasami migracji. Zminimalizowane zostanie użycie asfaltu i betonu. Nie przewiduje się również nasadzeń gatunków obcych dla flory tego regionu.
Autorzy projektu wyrażają zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorami projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.
Autorzy projektu: Towarzystwo Prądnickie (istnieje od 1999 roku)
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie powstają lub już istnieją przyjazne dla mieszkańców parki wzdłuż rzek (Wilga, Rudawa). Park wzdłuż rzeki Białuchy dopiero powstaje w wybranych dzielnicach. Nowe Bulwary Białuchy to powinien być ciąg terenów wzdłuż rzeki umożliwiający przejście lub przejazdy rowerem mieszkańcom przynajmniej 4 dzielnic Krakowa (Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III i Dzielnica IV).
 
Koncepcja Parku Linearnego wzdłuż Białuchy została uchwalona przez Radnych Miasta Krakowa w uchwale LII/984/16 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy.

 
 
Koncepcja połączenia rzeki Białuchy z rzeką Wisłą znajduje się w dokumentach strategicznych Miasta Krakowa oraz w projekcie "Wisła łączy" jednak do tej pory nie znane są szczegóły wykorzystania Bulwarów Białuchy w tym strategicznym projekcie miejskim z uwagi na liczne problemy prawne z pozyskiwaniem licznych gruntów wzdłuż Białuchy do zasobu działek miejskich.

Warto dodać, że plan parku rzecznego wzdłuż Białuchy pojawił się już przed I wojną światową i zaczął być realizowany w latach 20. XX wieku.
Wszystkie działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wybrane uchwały można znaleźć na stronie www.kwiatek.krakow.pl/bialucha w dziale: Uchwały dotyczące Parku Linearnego Białuchy.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za ważnością realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w okolicy stacji Kraków Olsza, o co wnioskowali mieszkańcy wypełniając ankietę do projektu BO2021 (https://kwiatek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/20220308_opracowanie_ankieta_B02021.pdf). Wartość ciągów pieszych wzdłuż rzeki deprecjonują działki służące jako schronienie dla osób poszukujących ustronnych miejsc do spożycia alkoholu. Podczas spacerów między stacją Kraków Olsza a mostem kolejowym nad Białuchą można nierzadko napotkać osoby handlujące prawdopodobnie narkotykami. Ogrody działkowe są też ustawicznie zaśmiecane.
W analizie przedstawiającej 300 metrową odległość dotarcia mieszkańców do terenu zielonego obszar rzeki Białuchy stanowi pustą przestrzeń, na której wielu mieszkańców oczekuje powstania parku wzdłuż Białuchy z możliwością dotarcia do rzeki Wisły.

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych działek uchwalony został w uchwale nr CIX/2894/18 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap A przewiduje, że na wskazanych działkach można utworzyć zieleń do celów publicznych.
 W zeszłym roku (2023) projekt Budżetu Obywatelskiego dotyczące tego zadania uzyskał ponad 6,8 tys punktów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania wraz z kampanią radiową i reklamową Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania wraz z kampanią radiową i reklamową 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania wraz z kampanią radiową i reklamową Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania wraz z kampanią radiową i reklamową 2025-2026

Galeria

powrót