Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 208:

Automatyczny system monitoringu krakowskich rzek

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 344 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: rejon Mostu Zwierzynieckiego dz. ew. nr 91 obr. 15 (126102_9.0015.91); rejon Mostu Powstańców Śląskich dz. ew. nr 137/11 obr. 12 (126105_9.0012.137/11); rejon ul. Bartnicza dz. ew. nr 262/7 obr. 31 (126103_9.0031.262/7);

Krótki opis projektu

System automatycznego monitoringu rzek w Krakowie ma na celu wychwytywać przypadki ich zanieczyszczenia przez zrzut ścieków oraz będzie stanowić element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

Opis projektu

Pilotażowy projekt „Automatyczny system monitoringu krakowskich rzek” zakłada stworzenie innowacyjnego systemu pomiarów ilości i jakości wód rzecznych w graniach miasta Krakowa z wykorzystaniem profesjonalnych automatycznych rejestratory. System będzie się składał z 23 posterunków pomiarowych, zlokalizowanych na głównych rzekach i potokach.
Rejestratory do automatycznego monitoringu wód będą posiadały opcję telemetrycznego przesyłu danych.
Rejestratory będą prowadził pomiar następujących parametrów:
- poziom wody,
- temperatura wody,
- odczyn pH wody ,
- potencjał redox Eh wody,
- przewodność elektrolityczna właściwa wody.
Częstotliwość pomiarów: minimalnie raz na 15 minut.
Dane z systemu automatycznego monitoringu krakowskich rzek będą gromadzone w ogólnodostępnej bazie danych i wizualizowane w czasie rzeczywistym na odpowiednio stworzonej stronie internetowej. Zapewni to otwarty dostęp do danych i szybkie informowanie o potencjalnych zagrożeniach środowiska wodnego dla wszystkich mieszkańców Krakowa a także służb ochrony środowiska.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Monitorowanie stanu jakości rzek jest kluczowe, by uniknąć powtórki z katastrofy w Odrze czy choćby sytuacji jaka miała miejsce w rzece Wildze w Krakowie gdzie latem 2023 r. wystąpił pomór kilku tysięcy ryb. Nawet w tak ewidentnym przypadku, gdzie bardzo szybko wykryto uśmiercone ryby służbom ochrony środowiska i organom ścigania nie udało się zidentyfikować przyczyn zdarzenia a co dopiero wskazać i ukarać winnego. Tymczasem zdarzenie to mogła wywołać substancja toksyczna szkodliwa dla zdrowia lub nawet powodująca zagrożenie dla życia ludzi.
Automatyczne rejestratory powinny się pojawić na krakowskich rzekach i potokach, również z uwagi na fakt że ich stan jakościowy jest fatalny. Ciągle problemem pozostają zanieczyszczenia ściekami komunalnymi i przemysłowymi, w tym przez szczególnie liczne przypadki nielegalnego odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków.
Zatrute rzeki to nie tylko katastrofa dla żyjących w ich obrębie i ich pobliżu zwierząt. To także poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców Krakowa w tym w szczególności ludzi korzystających z parków rzecznych lub spacerujących wzdłuż rzek. Stworzenie systemu monitoringu jest jedynym skutecznym sposobem, żeby poprawić jakość krakowskich rzek oraz ograniczyć proceder zrzutu ścieków i wszelkich zanieczyszczeń. System automatycznego monitoringu krakowskich rzek umożliwi ciągłe badanie stanu jakościowego wody w rzekach i szybkie reagowanie w przypadku ich zanieczyszczenia. Pozwoli również na błyskawiczną reakcję odpowiednich służb oraz ukaranie sprawców wlewania toksycznych substancji do rzek.
W ramach proponowanego automatycznego systemu monitoringu krakowskich rzek będą prowadzone badania stanu ilościowego wód (poziom wody) co będzie stanowić ważny element dla zabezpieczenia terenu miasta przez powodziami i podtopieniami, w tym również w związku z potrzebą adaptacją miasta do niekorzystnych zmian klimatycznych. W większej części Krakowa występują niekorzystne warunki hydrogeologiczne na które nakłada się wpływ intensywnej zabudowy. Wymaga to wdrożenia zrównoważonych systemów odwadniania opierających się na rozwiązaniach naśladujących naturę (NBS) z innowacyjnym wykorzystaniem niebiesko-zielonej infrastruktury. Zgromadzone dzięki monitoringowi dane zostaną wykorzystane właśnie w tym celu.

Automatyczny system monitoringu krakowskich rzek będzie spełniał również ważny cel informacyjno-edukacyjny, gdyż dzięki niemu każdy mieszkaniec Krakowa uzyska rzetelną wiedzę o stanie środowiska wodnego i będzie miał możliwość sprawdzenia wyników pomiarów w czasie rzeczywistym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup urządzeń Zakup urządzeń pomiarowych (23 szt.) 1 150 000,00 PLN
Dokumentacja projektowa Dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis lokalizacji i sposobu montażu urządzeń 46 000,00 PLN
Nadzór inwestorski Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu 15 000,00 PLN
Koszt eksploatacji Koszty obsługi technicznej (wymiana baterii, bezpośrednia analiza stanu urządzeń), weryfikacja danych przez jednostkę miejską przesyłanych przez urządzenia 38 000,00 PLN
Gromadzenie danych Stworzenie serwera na którym będą umieszczane dane i publikowane w sieci Internet 35 000,00 PLN
Wizualizacja i udostępnienie danych Stworzenie i utrzymanie interaktywnej strony internetowej do udostępniania i wizualizacji danych 50 000,00 PLN
Zakup tablic informujących o monitorowanym terenie Zakup tablic informujących o monitorowanym terenie 10 000,00 PLN
1 344 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekty Opracowanie projektów II-III kwartał 2025
Realizacja Realizacja system monitoringu rzeki II-III kwartał 2025
Zakończenie Oddanie do użytku II-III kwartał 2025

Załączniki

powrót