Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 214:

Miejsca w przedszkolach na wakacje w systemie elektronicznym

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków (całe miasto)

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowego elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach, tym samym ułatwienie rodzicom zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach: lipiec - sierpień.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowego elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach, tym samym ułatwienie rodzicom zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach: lipiec - sierpień.
 

Wnioskodawca dopuszcza (jeśli istnieje taka możliwość i jest ona bardziej ekonomiczna) uzupełnienie istniejącego systemu rekrutacji do przedszkoli "Formico" o nowy moduł i dodatkowe funkcjonalności umożliwiające rekrutację również na dyżury wakacyjne. W ramach systemu rodzice/prawni opiekunowie po zalogowaniu wprowadzaliby dane swojego dziecka wskazując tzw. turnusy (terminy dyżurów) w kolejności chronologicznej na które chcą zapisać dziecko w okresie wakacyjnym oraz preferowane przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej pożądanego. System umożliwiałby zapisanie i wydrukowanie. Podpisany wniosek rodzice/opiekunowie prawni składaliby w dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów (jeśli rodzice /prawni opiekunowie nie korzystają z komputera i Internetu pobieraliby wniosek w przedszkolu, wypełniali odręcznie i po podpisaniu składali w przedszkolu, a informacje zawarte we wniosku wprowadzałby do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola).
 
We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązywałyby te same zasady, terminy i kryteria zapisów. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będzie można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy, a także w przypadku wolnych miejsc z innych dzielnic. W sytuacji, gdy kandydaci spełnialiby te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor placówki brałby pod uwagę przede wszystkim:
- wnioski dotyczące rodzeństw,
- miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do której dziecko zostało zakwalifikowane (ograniczy to blokowanie miejsc lub ostatecznie z nich nieskorzystanie). Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.
Warto podkreślić, że analogiczny system działa z powodzeniem np. w Warszawie. Jest to prosty i przejrzysty sposób zarówno dla rodziców jak i organów odpowiedzialnych za zapewnienie dostępu do przedszkoli - pokazuje realne zapotrzebowanie, a także wykorzystanie miejsc. Umożliwia również scentralizowane zarządzanie miejscami w placówkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice nie muszą osobiście składać dokumentów w różnych przedszkolach, stać w kolejach jak to bywało w ostatnich czasach (gdy decyduje kolejność zgłoszeń), a sam proces rekrutacji jest transparentny.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od wielu lat w Krakowie rodzice i opiekunowie zmagają się z problemem w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym w okresie wakacyjnym. Pomimo petycji rodziców do Prezydenta Miasta, interpelacji jednego z radnych miejskich, a także rozmów z Wydziałem Edukacji UMK problem nie został rozwiązany, a z roku na rok przybiera na sile. W tym roku w Krakowie wiele przedszkoli samorządowych zostanie zamkniętych na całe dwa miesiące w okresie wakacyjnym z powodu remontu. Dla przykładu w Dzielnicy V Krowodrza z 6 przedszkoli samorządowych przez okres całych wakacji w 2024 roku nieczynne będą aż 2 placówki!
 
Pozostałe przedszkola mają dyżur przez jeden, wybrany miesiąc w wakacje. Założenie jest takie, że dzieci z zamkniętych przedszkoli mają zapisać się na dyżur w innym przedszkolu jeśli oczywiście, któreś z uczęszczających tam na stałe dzieci zwolni miejsce. W praktyce graniczy to z cudem, biorąc pod uwagę skalę przedszkoli zamkniętych przez całe wakacje. Dyrektorzy placówek zgodnie potwierdzają, że na dyżur w ich placówkach, zapisuje się większość dzieci, bo rodzice i tak muszą zapewnić opiekę na drugi miesiąc, więc miejsc dla dzieci z zewnątrz jest niewiele jeśli w ogóle. Decyduje też kolejność zgłoszeń, dokumenty trzeba złożyć osobiście, co stanowi duże utrudnienie dla rodziców, szukających często bezskutecznie miejsca w różnych placówkach. Po czasach pandemii znalezienie miejsca nawet w prywatnym przedszkolu nie jest łatwe, gdyż niektóre placówki deklarują wprost, że nie przyjmują „obcych” dzieci. Rodzice w petycji bezskutecznie wnioskowali do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o stworzenie centralnego systemu zapisów na dyżur. Magistrat bagatelizuje problem, dodatkowo łamiąc prawo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (poz. 649 Dz. U.), par. 12 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Oznacza to, że o przerwie wakacyjnej może zdecydować dyrekcja, ale jedynie w porozumieniu i za zgodą rady rodziców danej placówki.
 
W praktyce to wygląda tak, że w większości przypadków decyzja o zamknięciu jest podejmowana przez dyrekcję bez porozumienia z rodzicami, co zresztą potwierdził sam Prezydent Miasta twierdząc, że harmonogram dyżurów konsultowany jest z Zespołem Doradczym Dyrektorów Przedszkoli, czyli bez rodziców. Dla wszystkich jasne jest, że przedszkola potrzebują remontów, a nauczyciele muszą kiedyś korzystać z urlopu. Jednakże, decyzje w tym zakresie powinny być racjonalne i uwzględniać aktualne potrzeby rodziców.
 
W przypadku braku miejsc dla dzieci powinny być uruchamiane dodatkowe oddziały przedszkolne na terenie szkoły czy wprowadzany system dopłat do przedszkoli prywatnych. Rodzice nie mogą być pozostawieni w tym temacie sami sobie!
 
Wiele miast znalazło rozwiązania problemu - centralne systemy, realne rozmowy z rodzicami i nauczycielami czy dyżury dwutygodniowe. Dla przykładu w Warszawie decydowano, że wszystkie przedszkola będą miały sześciotygodniowe dyżury, czyli przerwa będzie wynosić 2,5 - 3 tygodnie. W Krakowie zaś spora liczba przedszkoli mają przerwę dwumiesięczną! I nikt nie zastanawia się gdzie rodzice tych dzieci mają znaleźć dla nich opiekę.
 
Biorąc pod uwagę bezczynność władz oraz bezsilność rodziców zasadnym jest utworzenie elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny z środków BO, który ułatwi opiekunom i rodzicom przedszkolaków znalezienie miejsca dla dziecka oraz pokaże Wydziałowi Edukacji UMK realne potrzeby w tym zakresie. W przypadku problemów ze znalezieniem placówki dla dziecka, system może ułatwić lobbowanie w zakresie uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach czy wprowadzenie systemu dopłat do przedszkoli prywatnych. Może skłoni również władze miasta to bardziej racjonalnego planowania remontów placówek i konsultacje z rodzicami w zakresie przerw wakacyjnych.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie i wdrożenie elektronicznego systemu do zapisów na dyżur wakacyjny w przedszkolach samorządowych Wykonanie dokumentacji specyfiki wymagań systemowych, projektowanie, implementacja, faza testów, asysta powdrożeniowa oraz udostępnienie systemu. 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór rozwiązania. Weryfikacja możliwość rozszerzenia istniejącego systemu "Formico" o dodatkowy moduł w zakresie rekrutacji na dyżury wakacyjne Sprawdzenie możliwość rozszerzenia istniejącego systemu "Formico" o dodatkowy moduł w zakresie rekrutacji na dyżury wakacyjne. Podjęcie decyzji czy zostanie stworzony nowy odrębny system czy będzie rozszerzony istniejący. Wstępna kalkulacja kosztów i opłacalności obu wariantów. Podjęcie decyzji. styczeń 2025
Stworzenie specyfiki wymagań systemowych i pełnej dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania systemu. Stworzenie dokumentacji - specyfiki wymagań systemowych, dobór technologii, wyłonienie wykonawcy. luty - marzec 2025
Projektowanie, implementacja i testowanie systemu. Projektowanie wybranego rozwiązania, implementacja oraz testowanie systemu. kwiecień 2025
Wdrożenie i udostępnienie systemu. Wdrożenie systemu, asysta powdrożeniowa, udostępnienie gotowego systemu do rekrutacji na dyżur wakacyjny 2025. maj 2025
powrót