Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 223:

Kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet w społeczeństwie poprzez promowanie ich osiągnięć, talentów oraz różnorodności. Poprzez wydarzenia kulturalne, warsztaty i szkolenia, projekt ten będzie pokazywał bogactwo i siłę kobiet.

Opis projektu

W ramach tego elementu projektu, planowane są różnorodne działania mające na celu promowanie pozytywnego wizerunku kobiet w społeczeństwie. Oto kilka konkretnych działań, które mogą być realizowane:
Wydarzenia kulturalne: Organizacja koncertów, występów teatralnych, pokazów sztuki, czy czytanie literatury autorstwa kobiet. Takie wydarzenia nie tylko podkreślają artystyczne talenty kobiet, ale także inspirują innych do eksploracji swojego potencjału.
Warsztaty i szkolenia: Organizacja warsztatów i szkoleń, które pomagają kobietom rozwijać umiejętności, zdobywać nowe kompetencje, oraz zwiększać swoją pewność siebie. Tematy mogą obejmować zarządzanie czasem, negocjacje, rozwój kariery, czy komunikację interpersonalną.
Prezentacje i dyskusje: Zapraszanie kobiet, które odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia (np. biznes, nauka, sztuka, społeczność lokalna) do udziału w prezentacjach i dyskusjach, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i inspirować inne kobiety do dążenia do swoich celów.
Kampanie promocyjne: Tworzenie kampanii promocyjnych, które pokazują różnorodność kobiecej tożsamości oraz sukcesy kobiet z różnych środowisk i dziedzin. Takie kampanie mogą być prowadzone w mediach społecznościowych, na billboardach, czy w lokalnych mediach.
Publikacje i wystawy: Organizacja wystaw sztuki, fotografii, czy prezentacji multimedialnych, które promują różnorodność kobiecej tożsamości oraz pokazują osiągnięcia i sukcesy kobiet. Publikacje takie mogą być również dostępne w formie książek, magazynów, czy kalendarzy.
Mentorstwo: Stworzenie programów mentorstwa, gdzie doświadczone kobiety mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, wspierając je w osiąganiu ich celów i realizacji marzeń.
Poprzez te działania, projekt będzie kreować pozytywny wizerunek kobiet, promując ich osiągnięcia, talenty oraz różnorodność, co przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia równości płci oraz inspiracji innych kobiet do dążenia do swoich celów i spełniania się w różnych dziedzinach życia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt "Kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet" stanowi ważną inicjatywę w ramach Budżetu Obywatelskiego, która ma na celu promowanie równości płci oraz budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia kobiecej tożsamości, talentów oraz osiągnięć. Poniżej przedstawiam szczegółowe uzasadnienie tego projektu:
Walka z stereotypami i dyskryminacją: Pomimo postępów w zakresie równouprawnienia płci, nadal istnieją silne stereotypy i uprzedzenia dotyczące roli kobiet w społeczeństwie. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie tym stereotypom poprzez promowanie różnorodności kobiecej tożsamości oraz pokazywanie sukcesów i osiągnięć kobiet z różnych środowisk i dziedzin.
Wzmacnianie pewności siebie kobiet: Działania podejmowane w ramach projektu, takie jak organizacja warsztatów, prezentacji sukcesów kobiet oraz kampanii promocyjnych, mają na celu wzmacnianie pewności siebie kobiet i zachęcanie ich do świadomego eksplorowania swojego potencjału oraz realizacji swoich celów życiowych.
Promowanie równości płci: Projekt ten wspiera ideę równości płci poprzez pokazywanie, że kobiety mają wiele talentów, zdolności i osiągnięć, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Promowanie różnorodności kobiecej tożsamości oraz prezentowanie kobiet jako aktywnych uczestników życia społecznego, zawodowego i kulturalnego, przyczynia się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia równości płci.
Inspiwowanie innych kobiet do działania: Poprzez prezentację przykładów kobiet sukcesu oraz organizację działań edukacyjnych i inspirujących, projekt ten ma na celu inspirację innych kobiet do dążenia do swoich celów i realizacji marzeń. Wzmacniając pozytywny wizerunek kobiet w społeczeństwie, projekt ten stwarza warunki sprzyjające rozwojowi i aktywnemu uczestnictwu kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
Budowanie więzi społecznych: Wydarzenia kulturalne, warsztaty i inne działania organizowane w ramach projektu, sprzyjają budowaniu więzi społecznych między kobietami oraz wspierają integrację społeczną. Poprzez wspólne działania i dzielenie się doświadczeniami, kobiety mają szansę na nawiązanie nowych relacji, wsparcie wzajemne oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty.
Podsumowując, projekt "Kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet" ma na celu promowanie równości płci, budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia kobiecej tożsamości oraz inspirację innych kobiet do działania i realizacji swoich celów. Poprzez różnorodne działania, projekt ten wspiera rozwój społeczności lokalnej oraz dąży do budowy bardziej otwartego, tolerancyjnego i równego społeczeństwa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zorganizowanie zadania zorganizowanie zadania 200 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja zadania styczeń /grudzień 2025
powrót