Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Budżet obywatelski ogólnomiejski

Propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim
ZADANIA GMINY I POWIATU

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

Mieszkańcy Krakowa tworzą wspólnotę samorządową - gminę miejską, Która jednocześnie jest miastem na prawach powiatu.

Zadania gminy oraz zadania powiatu zostały określone w:

 • ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
 • ustawie o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa można zgłaszać zarówno zadania będące w gestii gminy, jak i powiatu.

Zadania gminy

1.      Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont/przebudowa budynków będących własnością miasta;
 • budowa nowych obiektów;
 • budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców,
 • skwerów, trawników;

2.      Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic;
 • organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych);
 • wytyczanie miejsc parkingowych.

3.      Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych);
 • utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie);
 • prowadzenie wysypisk śmieci;
 • prowadzenie selektywnej zbiórki od padów;
 • kwestie związane z segregacją odpadów – np. nowe pojemniki do segregacji śmieci.

4.       Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych;
 • działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych (np. tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi).

5.      Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

 • tworzenie nowych połączeń autobusowych i tramwajowych;
 • częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, remonty taboru, ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.

6.      Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • zadania związane realizacją usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

7.      Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

 • udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • dożywianie dzieci;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

8.      Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 • finansowanie kosztów: szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.

9.      Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

 • budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych (gminnych);
 • sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.

10.  Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych/utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);
 • środki na organizację zajęć pozalekcyjne.

11.  Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

 • budowa/prowadzenie bibliotek, w tym zakup nowego księgozbioru;
 • prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności;
 • renowacje zabytków;
 • edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.

12.  Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • remonty/budowa/przebudowa/utrzymanie obiektów sportowych;
 • wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.

13.  Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

 • budowa/utrzymanie miejsc związanych z handlem;
 • wytyczanie nowych targowisk.

14.  Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych;
 • utrzymanie oraz zasadzenia nowego drzewostanu;
 • tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.

15.  Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

 • budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem (cmentarzy komunalnych).

16.  Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Przykłady:

 • finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej;
 • współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie gminy;
 • prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

17.  Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przykłady:

 • tworzenie/prowadzenie/finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.

18.  Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

 • udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego;
 • prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi;
 • tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi;
 • realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

19.  Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

 • wspieranie (finansowanie) działań związanych z inicjatywą lokalną;
 • edukacja w zakresie samorządności;
 • finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla;
 • działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.

20.  Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

 • prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

21.  Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

 • finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia (na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy);
 • działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.

22.  Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 • nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów (realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi).

 

Zadania powiatu

W Krakowie obszar działania powiatu oraz obszar działania gminy są tożsame. Oprócz części zadań wymienionych powyżej do zadań powiatu należą:

1.      Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
 • ikwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych;
 • realizacja programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

2.      Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

Przykłady:

 • prowadzenie rejestrów geodezyjnych;
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3.      Sprawy gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawanie pozwoleń, zezwoleń i uprawnień związanych z gospodarką wodną, wykorzystaniem cieków i zbiorników wodnych;
 • przyznawanie odszkodowań za grunty zajęte trwale przez wody stanowiące własność państwa na wniosek właściciela gruntów.

4.      Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

 • przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ochrony środowiska;
 • ustalanie sposobu i zakresu działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku.

5.      Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

 • działania związane z ochroną lasów oraz zwierząt leśnych;
 • współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw rolnictwa.

6.      Sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

 • zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

7.      Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

 • programy aktywizujące oraz doszkalające dla bezrobotnych;
 • prowadzenie powiatowych urzędów pracy;
 • działania na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy.

8.      Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

 • zadania realizowane przez powiatowego rzecznika praw konsumentów, w tym zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów praw miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • edukacja w zakresie praw konsumenckich.

9.      Sprawy obronności.

Przykłady:

 • działania związane z obroną cywilną, w tym edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności cywilnej;
 • kierowanie obronnością w czasie pokoju;
 • planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń obronnych;
 • organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Wydział Spraw Społecznych
Data publikacji: 2014-03-27
Data aktualizacji: 2014-09-26
Powrót