Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Rynek Czyżyński na pasie startowym dawnego lotniska

Projekt odrzucony: Biorąc pod uwagę zapis § 12 ust. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wprowadzonego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków Wydział Skarbu Miasta informuje, iż projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nr BO.OM.72/18 pn. „Rynek Czyżyński na pasie startowym dawnego lotniska” nie może być zaakceptowany. W wyniku przeprowadzonej analizy ww. propozycji zadania ustalono co następuje. Na podstawie ortofotomapy dostępnej w Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych wyszczególniono działki stanowiące Pas Startowy byłego lotniska w Czyżynach: - działki nr 157/307, 157/27, 157/103, 157/223, 157/110,157/118 obr. 7 jedn. Nowa Huta stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków. W stosunku do działki nr 157/118, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta m. Kraków aktualnie prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski pod sygn. GN.III.KC.72211-160/05. Ww. działki nie stanowią zwartego kompleksu. - działki nr 157/26, 157/114, 157/24, 157/306,157/117, 157/25, 157/222,157/112, 157/361, 157/23, 157/28, 157/92, 157/119, 157/111, 368157/116 położone w obrębie 7 jedn. ewid. Nowa Huta stanowią własność osób fizycznych. W odniesieniu do wykupu terenów do zasobu gminnego uprzejmie wyjaśniamy, iż nabywanie gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków reguluje przepis § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.05.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w myśl którego pozyskiwanie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych następuje w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna jest do realizacji celów publicznych i zadań własnych Miasta. Zatem każdorazowo zachodzi konieczność wykazania zasadności pozyskania danej działki do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, a wiec możliwości jej wykorzystania na wskazane wyżej cele, na realizację których w budżecie gminnym zarezerwowane zostały środki finansowe. Warunkiem niezbędnym do nabycia terenów pod realizację zadań Gminy jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy obejmującej daną działkę lub zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również posiadanie środków finansowych. Dopiero zaistnienie wskazanych wyżej okoliczności uzasadniłoby podjęcie czynności mających na celu nabycie konkretnych nieruchomości do zasobu gminnego. Nadmieniany iż w chwili obecnej w tut. Referacie Nabywania Nieruchomości nie toczy się postępowanie w sprawie wykupu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości wskazanych w w/w wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pas startowy dawnego lotniska w Czyżynach

Opis projektu

Rynek Czyżyński to projekt przekształcenia pasa startowego w Czyżynach w wielofunkcyjny plac miejski. Rynek miałby stać się przyjazną przestrzenią do integracji mieszkańców okolicznych osiedli. Fragment pasa startowego o którym mowa, jest położony centralnie pomiędzy dużymi osiedlami: 2 Pułku Lotniczego, Dywizjonu 303, Avia i Kościuszkowskim. Ma ogromne walory historyczne oraz potencjał wynikający z lokalizacji. Ponieważ do jego powstania niezbędny jest wykup co najmniej kilku prywatnych działek, celem projektu jest zabezpieczenie środków na ten cel.

Przykładowe strefy, jakie mogą znajdować się w kolejnych częściach placu to: plac zabaw, mini park, strefa wodna z fontanną, strefa seniora, strefa młodzieży, parkour park i wiele innych. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pas startowy od dawna nie jest remontowany i ulega stopniowemu niszczeniu. Wiadomo, że ze względu na ochronę konserwatorską, nie może być zabudowany, a więc nie stanowi dużej wartości dla prywatnych inwestorów. Pas jest za to wartościowy dla okolicznych mieszkańców, którzy od dawna wykorzystują go jako przestrzeń rekreacji. Jednak, aby nadal mógł służyć mieszkańcom, musi zostać wykupiony i odpowiednio zagospodarowany.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykup działek na pasie startowym Wykup działek na pasie startowym 2 400 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykup działek na pasie startowym Wykup działek na pasie startowym I kw. 2019

Galeria

2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×