Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Kładka dla pieszych nad ulicą Wielicką .

Projekt odrzucony: Wniosek o nr BO.OM.73/18 przewiduje wybudowanie kładki dla pieszych w rejonie estakady tramwajowej Lipska - Wielicka za kwotę 2 400 000 zł Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, których realizacja planowana jest na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków oraz takie, których realizacja naruszałaby prawa osób trzecich, w tym prawo własności (§ 12 pkt 6 i 7 regulaminu). Proponowana przez Wnioskodawcę kładka po południowo-zachodniej stronie ulicy Wielickiej musiałaby zostać zbudowana na działkach pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”, co w świetle wyżej powołanych przepisów jest niedopuszczalne. Zgodnie z dostępnymi za pomocą aplikacji ISDP danymi, dotyczącymi stanu własności gruntów po tej stronie ulicy Wielickiej w obszarze od ulicy Dworcowej do ul. Malborskiej brak jest jakichkolwiek działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Po stronie północno-wschodniej ul. Wielickiej wskazany przez Wnioskodawcę teren obok rozjazdu nowej linii tramwajowej tj. działki nr 50/15 50/21 oraz 50/10 (jedyne gminne działki na tym obszarze) zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wielicka -Wchód” stanowi obszar Zieleni Izolacyjnej ZI.2 z przeznaczeniem podstawowym jako zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń reklamowych innych niż wielkogabarytowe urządzenia reklamowe, przy ograniczeniu ich ilości do jednego obiektu w terenie. W tym stanie faktycznym proponowane we wniosku przedsięwzięcie inwestycyjne nie spełnia warunku wskazanego w § 12 pkt 4 regulaminu – proponowane zadanie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wprawdzie wskazany we wniosku koszt inwestycji – 2 400 000 zł mieści się w określonych w regulaminie budżetu obywatelskiego limitach finansowych, to jednak rzeczywiste całkowite wydatki niezbędne na realizację takiego typu zadania inwestycyjnego znacznie wykraczają poza wskazaną przez Wnioskodawcę kwotę oraz limity finansowe obowiązujące w obecnej edycji BO. Wobec powyższego projekt nr BO.OM.73/18 nie może zostać pozytywnie zweryfikowany.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Wielicka, w sąsiedztwie zrealizowanej przez Miasto estakady tramwajowej Lipska - Wielicka

Opis projektu


Kładka dla pieszych  na terenie krakowskiej Dzielnicy XIII Podgórze nad ulicą Wielicką, zlokalizowana w sąsiedztwie zrealizowanej przez Miasto estakady tramwajowej Lipska – Wielicka w zasadniczy sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego w tym rejonie.
Lokalizacja:
Kładka usytuowana  opodal węzła rozjazdu nowej linii tramwajowej po stronie północnej osiedla oraz w sąsiedztwie parkingu osiedlowego, po stronie południowej osiedla KABEL.
Konstrukcja:
Stalowa , rurowo –łukowa , jednoprzęsłowa (  44 m  ),  całkowita długość ustroju ok. 60 m , szerokość – 4,30 m     
Funkcja i wyposażenie:  
Kładka dla ruchu pieszego,  obiekt dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych – dźwigi osobowe
Opracowana wstępna koncepcja kładki w formie  konstrukcji stalowej wskazuje na możliwość realizacji w cyklu dwuletnim: w roku 2019 – projekt + pozwolenie na budowę;  2020 -  realizacja zadania. Koszt przygotowania i  realizacji zadania wg wstępnych szacunków nie powinien przekroczyć  2,4 mln zł. brutto.
Inwestycja umożliwi naturalną komunikację pieszą nad szeroką i bardzo ruchliwą ul. Wielicką oraz bezpieczny, bezkolizyjny dostęp do Krzemionek Podgórskich i nad Zalew Bagry. Z alejek spacerowych na terenie Krzemionek korzysta wiele osób, miłośników biegania, spacerów, Nordic Walking. Inwestycja wpłynie pozytywnie na integrację środowiska, zachęcać będzie do uprawiania turystyki i  rekreacji. Proponowane rozwiązanie  pozytywnie wpłynie na upłynnienie komunikacji na ul. Wielickiej ponieważ piesi ograniczą częstotliwość zmiany sygnalizacji świetlnej, dzięki możliwości korzystania z kładki.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Komunikacja piesza w tym rejonie możliwa jest obecnie wyłącznie przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wielickiej i Dworcowej. Natężenie ruchu kołowego oraz  priorytety ruchu pojazdów szynowych powodują  niebezpieczne sytuacje braku możliwości pokonania jezdni i torowiska w jednej fazie światła zielonego. Piesi zmuszeni są zatem oczekiwać na wąskiej, nie normatywnej powierzchni między jezdnią a torowiskiem w skrajnie niebezpiecznych warunkach ruchu kołowego i szynowego. Ta sytuacja radykalnie pogorszyła się z chwilą oddania do użytku nowej linii tramwaju szybkiego dla którego przystanki urządzono w rejonie estakady czyli ponad 400 metrów od istniejących przystanków do których już teraz dojście jest utrudnione.
Kładka pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, którzy nie będą musieli korzystać z przejść na jezdni, tylko będą mogli przemieszczać się nad ulicą. Umożliwi wszystkim mieszkańcom Krakowa, a w szczególności miłośnikom aktywnego wypoczynku bezkolizyjne przemieszczanie się z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się nad zalewem Bagry do terenów rekreacyjno przyrodniczych w obszarze Krzemionek Podgórskich.
Realizacja inwestycji przyczyni się do większej dostępności miejsc historycznych Dzielnicy XIII Podgórze takich jak: Kopiec Krakusa, kamieniołom Libana, Park im. W. Bednarskiego
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa kładki w systemie zaprojektuj i zbuduj realizacja zadania 2 320 000,00 PLN
Budowa kładki w systemie zaprojektuj i zbuduj ogłoszenie przetargu na projekt, wykonanie projektu, 80 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Specyfikacja Przygotowanie założeń technicznych projektu 2019 rok
Ogłoszenie przetargu Przetarg na realizacje kładki dla pieszych w systemie zaprojektuj i zbuduj 2019 rok
Wybór wykonawcy Rozstrzygniecie przetargu i wybór wykonawcy 2019 rok
Budowa kładki dla pieszych Realizacja inwestycji . 2020 rok

Galeria

2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×