Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Szybciej autobusem do centrum - buspas na Nawojki

Projekt odrzucony: PROJEKT ODRZUCONY Ul. Nawojki jest drogą zbiorczą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329 z dn. 17.02.2015 r.) szerokość pasa ruchu na kategorii drogi zbiorczej powinna wynosić 3,0 m. Ze względu na fakt, że szerokość ul. Nawojki jest mniejsza niż 9,0 m, nie ma możliwości utworzenia w jej ciągu dodatkowego pasa ruchu dedykowanego wyłącznie pojazdom komunikacji zbiorowej. Ewentualne zawężenie szerokości na pasie komunikacji indywidualnej w rozpatrywanym przypadku nie jest możliwe ze względu na duże natężenie pojazdów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wnioskowana do likwidacji zatoka autobusowa w części zlokalizowana jest na terenie niebędącym w zarządzaniu tut. Jednostki. W związku z powyższym opiniuje się negatywnie złożoną propozycję zadania na podstawie § 12 ust. 6 regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Nawojki

Dodatkowe lokalizacje: ulica Czarnowiejska, przystanek Chopina

Opis projektu

Wyznaczenie pasa autobusowego na ulicy Nawojki i likwidacja zatoki autobusowej na przystanku Kawiory.

Jesienią 2017 roku wyznaczono pas autobusowy na ulicy Czarnowiejskiej. Proponuje się zatem wyznaczenie pasa autobusowego na analogicznych zasadach na przedłużeniu ul. Czarnowiejskiej – na ulicy Nawojki. Uważa się także, że zatoka autobusowa na przystanku "Chopina" jest zbędna i źle działa, zatem proponuje się jej likwidację.

Pas autobusowy rozpocznie się na skrzyżowaniu z ul. Piastowską i będzie ciągły aż do przejścia dla pieszych koło przystanku Kawiory, przez co będzie miał długość ok. 580 metrów. Planuje się likwidację azylu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Budryka i pozostawienie azylu w pobliżu przystanku autobusowego Kawiory. Azyl w pobliżu przystanku autobusowego Kawiory jest potrzebny ze względu na sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 12. Uważa się, że azyl dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul. Budryka stanie się zbędny, ponieważ z jednej strony przechodzi tam mało dzieci, z drugiej samo zwężenie pasów ruchu ogólnego nieco uspokoi ruch samochodowy.

Proponuje się także likwidację zatoki autobusowej na przystanku Chopina. Obecna zatoka ma nienormatywny skos wjazdowy i nie ma miejsca na stworzenie normatywnego, skutkiem czego autobusy przegubowe nie są w stanie dobrze ustawić się w zatoce. Ponad to obserwuje się najeżdżanie autobusów na chodnik przy wyjeżdżaniu z zatoki. Jako rozwiązanie problemu proponuje się likwidację zatoki i zastąpienie jej chodnikiem. Przystanek autobusowy znajdowałby się na pasie autobusowym i funkcjonowałby jako podwójny.
Bardziej szczegółowy rysunek koncepcji znajduje się pod linkiem Poprawa ruchu autobusów na ul. Nawojki i Czarnowiejskiej. Dodatkowe informacje są zamieszczone w krótkich opisach do mapy Google. Do projektu dołącza się także rysunki poglądowe – zrzuty ekranu z linkowanej mapy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa warunków ruchu autobusów w kierunku centrum, zwłaszcza w szczycie porannym.

Obecnie z tego przystanku w szczycie komunikacyjnym korzystają cztery zwykłe linie miejskie (114, 139, 159, 173), dwie przyspieszone (501, 511) oraz jedna aglomeracyjna (208). Według rozkładu jazdy z 19.03.2018 r. (poniedziałek) wykonują one w sumie 31 kursów na godzinę w szczycie porannym. Stworzenie pasa autobusowego na ul. Nawojki zmniejszy opóźnienia na dalszych odcinkach tras, co poprawi ich funkcjonowanie. Likwidacja zatoki autobusowej poprawi wygodę korzystania z przystanku Chopina przez pasażerów oraz skróci czas obsługi tego przystanku przez pojedynczy autobus. Dodatkowo zostanie rozwiązany problem z rozjeżdżaniem chodnika przez autobusy wyjeżdżające z zatoki oraz problem z zachodzeniem tychże autobusów na pas ruchu ogólnego. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu Wykonany siłami ZIKiT. 500,00 PLN
Opracowanie projektu przebudowy zatoki autobusowej na chodnik Zlecony na zewnątrz. 2 000,00 PLN
Wyznaczenie pasa autobusowego znakami poziomymi 580 mb, koszt jednostkowy 30zł/mb 17 400,00 PLN
Postawienie znaków pionowych 1 znak F-10, 1 znak D-11, 3 znaki D-12, koszt jednostkowy 700zł/znak 3 500,00 PLN
Przebudowa zatoki autobusowej przystanku Chopina na chodnik. 90 m^2, koszt jednostkowy 350 zł/m^2 31 500,00 PLN
Wymalowanie linii przystankowej P-17 (przyst. Chopina) 40 mb, koszt jednostkowy 10 zł/mb 400,00 PLN
55 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie nowej organizacji ruchu oraz projektu likwidacji zatoki autobusowej. Działanie należy wykonać w okresie jesienno-zimowym 2018/2019. jesień 2018 r.
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu, przebudowa zatoki na chodnik Realizacja na wiosnę 2019 roku. kwiecień 2019 r.

Galeria

55 300,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×