Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 13:

Teatr bez barier

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Teatralne 34, 31-948 Kraków

Opis projektu

Dostęp do pomieszczeń Teatru Ludowego wymaga pokonania kilku schodów i stanowi duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest wykonanie na stałe, profesjonalnego podjazdu - pochylni zewnętrznej przy ścianie północnej budynku, gdzie znajduje się wejście boczne do teatru. Pochylnia zewnętrzna powinna być konstrukcją nośną betonową, wykonaną równolegle do ściany północno-wschodniej budynku. Wykończenie zewnętrzne - okładzina lastryko według istniejącego wzoru. Powinna posiadać poręcze, obustronne podwójne, słupki poręczowe i balustradę. Posadowienie na fundamentach. Szerokość toru jazdy 120 cm. Szerokość między poręczami 100-110 cm. Podest przed wejściem do budynku około 250 cm x 220cm. Schody do podestu. Całość elementów konstrukcji malowana - kolor do ustalenia.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budynek teatru został już częściowo przygotowany na przyjecie widzów niepełnosprawnych poprzez wykonany remont toalet i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brakuje jeszcze właściwego podjazdu na zewnątrz budynku. Tymczasowo problem niwelowany jest poprzez drewnianą pochylnię, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób z niej korzystających. Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych w budynku teatru, które utrudniają korzystanie osobom niepełnosprawnym z oferty kulturalnej. Wykonanie zewnętrznej pochylni do budynku teatru, zapewni swobodny i niepodlegający żadnym ograniczeniom dostęp do pomieszczeń teatralnych, w tym również do kawiarni teatralnej. Realizacja projektu daje możliwość wyrównywania szans w dostępie do kultury wszystkim osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz osobom starszym.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pochylnia zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami Wykonanie projektu pochylni, zakup materiałów budowlanych i realizacja zadania 32 000,00 PLN
32 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór wykonawcy Zapytanie ofertowe marzec 2019
Wykonanie projektu Konsultacje z miejskim konserwatorem zabytków kwiecień 2019
Rozpoczęcie prac budowlanych Wykonanie elementów konstrukcyjnych i montaż lipiec 2019
Zakończenie robót i odbiór powykonawczy Odbiór techniczny i sprawdzenie poprawności wykonania wrzesień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania „Teatr bez barier”, polegającego na likwidacji barier architektonicznych w budynku Teatru Ludowego – oś. Teatralne 34, umożliwi osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi samodzielny dostęp do Teatru (w tej chwili dostęp do teatru wymaga pokonania kilku wysokich schodów, co stanowi duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych i niezbędne jest skorzystanie z pomocy osób trzecich). Zadanie jest komplementarne z już wykonanymi zadaniami związanymi z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych – m.in. remontem toalet. Realizacja projektu daje możliwość wyrównania szans w dostępie do kultury wszystkim osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu i osobom starszym.
32 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×