Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 76:

Aleja Róż na nowo – cz. 2: mała architektura

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zadaniem objęty jest odcinek Alei Róż wyłączony z ruchu samochodowego (pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni). Jednostka ewidencyjna; Nowa Huta, Numer obrębu: 45, Numer działki: 171.

Opis projektu

Projekt dotyczy odcinka Alei Róż wyłączonego z ruchu samochodowego (pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni). Ogólnodostępność tej przestrzeni zapewni możliwość korzystania z powstałych elementów małej architektury wszystkim mieszkańcom dzielnicy i miasta, a także turystom.

Elementy małej architektury przewidziane do wykonania w ramach projektu:

 1. Stojak na rowery o ciekawej, artystycznej formie (np. napis Aleja Róż). Stojak może stanowić jednocześnie barierę odgradzającą wyłączony z ruchu samochodowego odcinek Alei Róż od Alei Przyjaźni (w miejsce obecnych biało-czerwonych barierek) – w innym przypadku barierki powinny być wymienione na dostosowane do charakteru przestrzeni (należy zachować istniejącą obecnie możliwość przejazdu rowerem pomiędzy barierkami w ciągu Alei Róż, zagwarantowaną przestrzenią pomiędzy słupkami i ich obniżeniem).
 2. Dostawienie stojaków na rowery o standardowej, stosowanej w innych miejscach miasta, formie, na końcu Alei Róż przy Placu Centralnym (łącznie 2 sztuki).
 3. Podłużne drewniane siedziska na szczycie murków wokół klombów (zamiast wszystkich istniejących ławek wokół klombów, które powinny zostać usunięte):

- od północnej strony mniejszego klombu (północnego) – od strony al. Przyjaźni,

- od wschodniej i zachodniej strony większego klombu (południowego).

 

4. Kraty ochronne (4 sztuki) połączone z siedziskami dookoła drzew w sąsiedztwie budynków os. Centrum B 3 i os. Centrum C 3.

Konstrukcja powinna być lekka, ażurowa co nie utrudni dopływu powietrza i wody do korzeni drzew. Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z lokalami mieszkalnymi. Wokół pozostałych drzewach w al. Róż: wprowadzenie poziomych krat ochronnych i likwidacja krawężników wokół drzew (32 sztuki).

 1. Wymiana wszystkich ławek pomiędzy drzewami na nowe(20 sztuk), dostosowane formą i materiałem do pozostałych nowych elementów małej architektury (podobne do ławek w Parku Ratuszowym, odwołujące się do form historycznych).
 2. Nasadzenie róż wielkokwiatowych o intensywnym zapachu i kolorze na północnym klombie (w miejsce istniejących nasadzeń). Na większym (południowym) klombie nasadzenie róż rabatowych (kompozycja odzwierciedlająca schemat ulic centrum Nowej Huty).
 3. Donice (26 sztuk) na szczycie wszystkich istniejących betonowych  bloków (forma prosta, dopasowana do kształtu cokołów). Usunięcie okrągłych donic pomiędzy cokołami.
 4. Huśtawki (4 sztuki) - w razie możliwości zlokalizowane poza osią widokową placu.
 5. Wprowadzenie elementów oddzielających parking od chodnika (przy granicy nawierzchni parkingu z kostki brukowej – po obu stronach parkingu). Umożliwi to zwężenie strefy parkingu bez konieczności ingerencji w nawierzchnię oraz ograniczy „głębokie” parkowanie, blokujące swobodne korzystanie z chodnika (w szczególności przejazd wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym pomiędzy parkingiem a schodami).
 6. Zmiana lokalizacji i gabarytów znaków drogowych. Znaki powinny być mniejsze i mniej rzucające się w oczy - podobnie jak w Dzielnicy I Stare Miasto. Nie powinny blokować przejścia jak obecnie.
 7. Likwidacja istniejących elementów małej architektury, niepasujących do nowej aranżacji placu i zaburzających osie widokowe (kwadratowe i okrągłe donice, kosze na śmieci, zbędne ławki). Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej z mapą (np. przeniesienie na obrzeża ciągu pieszego po wschodniej części klombu). Usunięcie lub zmiana lokalizacji istniejących trzech słupów ogłoszeniowych, żeby nie zasłaniały osi widokowych. Wymiana koszy na śmieci (20 sztuk) na nowe, dostosowane formą i materiałem do pozostałych nowych elementów małej architektury.

Na etapie projektowania ostateczna forma wymienionych elementów małej architektury, ich rozłożenie i materiały służące do wykonania powinny być skonsultowane z autorami projektu, a także właściwymi jednostki miejskimi, w tym Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Nowe obiekty małej architektury wprowadzą w przestrzeń Alei Róż nowe, interesujące elementy, jednocześnie podkreślając jej charakter i znacznie, a także wzmacniając walory rekreacyjne. Materiał, z którego zostaną wykonane powinien zostać dobrany przez projektanta z uwzględnieniem specyfiki otoczenia oraz funkcjonalności (utrzymanie czystości, wygoda użytkowania, ekspozycja miejsca – nadmierne wychładzanie się jesienią i zimą lub nagrzewanie wiosną i latem).

Rozszerzenie zadania w Budżecie Obywatelskim Dzielnicy XVIII Nowa Huta: Aleja Róż na nowo – cz. 1: wygodne siedziska na schodach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przygotowanie projektu do Budżetu Obywatelskiego poprzedziły warsztaty społecznego przeprojektowania przestrzeni miejskiej, które odbyły się 6 i 14 marca 2018 r. z inicjatywy grupy nieformalnej „Centrum D – osiedle z pomysłami” przy wsparciu Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
i Stowarzyszenia B1. Podczas warsztatów odbyło się inspiratorium, spacer badawczy oraz mapowanie potrzeb. Następnie przygotowany został raport, a na jego podstawie wnioski do dzielnicowego
i ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały skonsultowane z uczestnikami warsztatów.

Osoby uczestniczące w spotkaniach zwracały uwagę na różne problemy dotyczące funkcjonalności oraz infrastruktury placu w Alei Róż. Spośród różnych propozycji i rozwiązań uczestnicy warsztatów wskazali, jako najbardziej odpowiednie do realizacji w ramach ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego wykonanie rearanżacji przestrzeni poprzez jej umeblowanie nowymi elementami małej architektury i usunięcie istniejących obiektów zaburzających walory widokowe i estetyczne.

Przestrzeń placu w Alei Róż jest pusta, wybetonowana i niefunkcjonalna. Brakuje w niej miejsc do siedzenia i ciekawych akcentów małej architektury. Istniejące obecnie elementy są przypadkowe, nie pasują do otaczającej je przestrzeni i do siebie nawzajem. Tymczasem, szczególnie w okresie letnim, plac tętni życiem, jednak brakuje tam przestrzeni umożliwiającej funkcjonalne korzystanie z niej (np. użytkownicy siedzą na niewygodnych schodach).

Oczekiwane efekty zmian:

 1. Stworzenie stojaka rowerowego o ciekawej, artystycznej formie wpłynie na wzmocnienie identyfikacji wizualnej miejsca oraz wprowadzi potrzebną w tym miejscu funkcję parkowania rowerów, którą uzupełnią dodatkowe standardowe stojaki zlokalizowane na końcu Alei Róż (przy Placu Centralnym).
 2. Wstawienie nowych siedzisk i ławek wprowadzi w przestrzeń ciekawy i bardzo potrzebny element, zwiększając liczbę wygodnych miejsc do odpoczynku. Dodatkowo pojawią się miejsca do pracy i podziwiania osi widokowych.
 3. Usunięcie krawężników i zamontowanie poziomych krat ochronnych wokół drzew znacznie zabezpieczą korzenie oraz zniwelują istniejące w tym momencie nierówności w płycie placu, utrudniające poruszanie się po nim.
 4. Dzięki donicom z roślinnością oraz nasadzeniu róż plac stanie się bardziej zielony i nawiąże do swojego pierwotnego charakteru.
 5. Huśtawki pozwolą na ożywienie niewykorzystanej dotychczas przestrzeni. Podświetlenie siedzisk na murkach delikatnie doświetli pogrążoną w ciemności część placu.
 6. Wybrane istniejące elementy małej architektury zostaną przeniesione, wymienione lub usunięte, dzięki czemu plac w Alei Róż zostanie uporządkowany.  

Korzyści z realizacji projektu odczuwać będzie zarówno społeczność lokalna Nowej Huty, jak i mieszkańcy całego miasta i turyści odwiedzający dzielnicę. Dzięki wprowadzeniu nowych spójnych ze sobą elementów małej architektury powstanie dodatkowa przestrzeń do odpoczynku sprzyjająca interakcjom społecznym, a najbardziej reprezentatywna przestrzeń w Nowej Hucie zyska na funkcjonalności i estetyce. W przestrzeń publiczną Krakowa zostanie wprowadzona nowa jakość, dotychczas nieobecna w mieście. Nowe elementy małej architektury wprowadzą w przestrzeń placu nowy, interesujący element, jednocześnie nie zaburzając jego układu. Podobne rozwiązania stosowane są w wielu miastach w Polsce i na świecie, ciesząc się dużym uznaniem społeczności lokalnych korzystających z nich.

Rozszerzenie zadania w Budżecie Obywatelskim Dzielnicy XVIII Nowa Huta: Aleja Róż na nowo – cz. 1: wygodne siedziska na schodach.

Ostateczna forma proponowanego zagospodarowania zostanie opracowana w projekcie rewitalizacji dostosowanym do wszystkich aktów prawnych obowiązujących na tym terenie i zależna będzie od opinii Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia konserwatorskiego na realizację zadania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 50 000,00 PLN
Realizacja stojaki na rowery, drewniane siedziska, kraty ochronne, mała architektura, donice, nasadzenia róż, elementy oddzielające parking, wymiana znaków drogowych na mniejsze 1 000 000,00 PLN
1 050 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Projektowanie, konsultacje, wyłonienie wykonawcy 2019
Realizacja Wykonanie i montaż 2020

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Plac na Alei Róż poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako betonowy plac, którego wyposażenie nie sprzyja spędzaniu tam czasu. Jego rewitalizacja ma na celu przywrócenie Ale Róż należnej jej rangi oraz wzbogacenie programu w zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowany zakres prac ma na celu dostosowanie do potrzeb różnych grup mieszkańców Krakowa jak i turystów.
1 050 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×