Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Naprotechnologia - szansą na rodzicielstwo

Projekt odrzucony: W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Zakres proponowanego zadania nie spełnia wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa. Z uwagi na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada dofinansowanie do kosztu leczenia niepłodności metodami naprotechnologii dla ok. 100 par z Krakowa, u których stwierdzono niepłodność lub które nieskutecznie ją leczą od co najmniej 12 miesięcy. Projekt przeznaczony jest dla kobiet od 18 do 40 lat i mężczyzn od 18. do 65. roku życia.

Naprotechnologia (z ang. Natural Procreative Technology) to inaczej metoda naturalnej prokreacji. Została stworzona przez amerykańskiego ginekologa, profesora Thomasa W. Hilgersa z Omaha (USA) i zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz innych problemów ginekologicznych.

Leczenie według naprotechnologii to leczenie oparte na najnowocześniejszych osiągnięciach współczesnej medycyny (m.in ginekologii, endokrynologii, chirurgii), które jest stale rozwijane i udoskonalane oraz współpracuje z naturalnym cyklem płodności kobiety. Naprotechnologia jest skuteczna w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności oraz tzw. nawykowych poronień, przedwczesnych porodów, zaburzeń cyklu miesiączkowego, zaburzeń osi przysadka-jajnik, torbieli jajników, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, endometriozy, zespołu policystycznych jajników, bólów menstruacyjnych, stałej wydzieliny śluzowej oraz wielu innych kobiecych problemów zdrowotnych.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym naprotechnologii jest obserwacja biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym kobiety według Modelu Creightona (ang. CREIGHTON MODEL FertilityCare System). Jest to metoda bazująca głównie na dokładnej analizie śluzu szyjkowego zmieniającego się wraz z cyklem kobiety.

Naprotechnologia (z ang. Natural Procreative Technology) to inaczej metoda naturalnej prokreacji. Została stworzona przez amerykańskiego ginekologa, profesora Thomasa W. Hilgersa z Omaha (USA) i zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz innych problemów ginekologicznych.

Leczenie według naprotechnologii to leczenie oparte na najnowocześniejszych osiągnięciach współczesnej medycyny (m.in ginekologii, endokrynologii, chirurgii), które jest stale rozwijane i udoskonalane oraz współpracuje z naturalnym cyklem płodności kobiety. Naprotechnologia jest skuteczna w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności oraz tzw. nawykowych poronień, przedwczesnych porodów, zaburzeń cyklu miesiączkowego, zaburzeń osi przysadka-jajnik, torbieli jajników, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, endometriozy, zespołu policystycznych jajników, bólów menstruacyjnych, stałej wydzieliny śluzowej oraz wielu innych kobiecych problemów zdrowotnych.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym naprotechnologii jest obserwacja biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym kobiety według Modelu Creightona (ang. CREIGHTON MODEL FertilityCare System). Jest to metoda bazująca głównie na dokładnej analizie śluzu szyjkowego zmieniającego się wraz z cyklem kobiety.

Naprotechnologia – model Creightona
Polega on na monitorowaniu płodności i cyklu z wykorzystaniem objawów. Chodzi m.in. o śluz szyjkowy (to główny marker), wydzielinę z pochwy, intensywność i długość krwawień miesiączkowych czy występowanie plamień lub ich brak. W przypadku modelu Crieghtona nie ma potrzeby mierzenia temperatury. Wszystkie te elementy zapisuje się na specjalnej karcie, a później analizuje.

Naprotechnologia (a właściwie model Crieghtona) wykorzystywana jest przede wszystkim wtedy, gdy para stara się o dziecko i chce wyznaczyć najkorzystniejszy moment zapłodnienia. Kobieta, która zna swój cykl miesiączkowy i reakcje organizmu, może znacznie łatwiej ustalić swoje dni płodne.

Jest też kierowana do par, które borykają się z kłopotem niepłodności czy poronień. Chodzi jednak o takie problemy, które można wykryć dzięki obserwacji i następnie wyleczyć, np. lekami.

Naprotechnologia nie sprawdza się w przypadku braku komórek rozrodczych czy innych trwałych problemów, np. nieuleczalnych wad anatomicznych.

Niektóre źródła podają, że naprotechnologia pomaga począć dziecko w przypadku 40% par, które mają kłopoty z płodnością. Chodzi o te pary, których problemy dotyczą przede wszystkim nieregularnych cykli miesiączkowych kobiety. Dokładna obserwacja organizmu pozwala bowiem wykryć jakiekolwiek odchylenia.


Linki do informacji dot. finansowania naprotechnologii przez inne samorządy w Polsce:

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21374430,naprotechnologie-sfinansuje-samorzad-mazowsza-300-tys-zl-na.html?disableRedirects=true

http://www.chcemybycrodzicami.pl/czy-naprotechnologia-bedzie-finansowana-ze-srodkow-publicznych/

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/pieniadze-na-in-vitro-i-naprotechnologie-w-budzecie-czestochowy


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt wpisuje się następujące zadania gminy:
 
1. Sprawy ochrony zdrowia.
2. Sprawy wspierania rodziny
3. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
akcja informacyjna akcja informacyjna, promocja projektu w mediach i na plakatach 10 000,00 PLN
rekrutacja uczestników koszt zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 1 000,00 PLN
leczenie pacjentów podpisanie umowy z placówką służby zdrowia, która będzie zajmować się leczeniem pacjentów (przybliżony koszt umowy to 1.500.000 zł tj. 100 x 15.000 zł) 1 500 000,00 PLN
raport z projektu zakup usługi opracowania raportu z realizacji projektu 2 000,00 PLN
1 513 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
akcja informacyjna akcja informacyjna jesień 2018
rekrutacja uczestników rekrutacja uczestników, również w ciągu trwania projektu możliwe jest przystąpienie do projektu jednak nie później niż do 31 października 2019 r. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
leczenie pacjentów leczenie pacjentów od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
raport z projektu raport z projektu I kwartał 2020 r.
1 513 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×