Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

"ŻYWY POMNIK"- FOTOPLASTYKON ZE ZDJĘCIAMI NA SALWATORZE

Projekt odrzucony: Opiniuję projekt negatywnie na podstawie § 12 ust.4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK, teren na którym zlokalizowany jest obiekt, w którym miałby być realizowany projekt „Żywy pomnik” - fotoplastykon ze zdjęciami na Salwatorze podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórze Św. Bronisławy II”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. gdzie znajduje się w Terenach dróg publicznych o symbolu KD/D.1. dla których obiektami i urządzeniami o przeznaczeniu podstawowym mogą być ; jezdnie, chodniki i pobocza, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, urządzenia techniczne dróg, takie jak: odwodnienie i oświetlenie dróg, bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogowej budowli ziemnej, konstrukcje mostowe, przepusty. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych bezpośrednio z drogami. Funkcja proponowana w projekcie BO.OM.69/18 nie zawiera się w katalogu przeznaczeń podstawowych i dopuszczalnych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, umożliwia kontynuację istniejącego sposobu zagospodarowania Natomiast wszelkie zmiany wymagające uzyskania decyzji administracyjnych musza być zgodne z obowiązującym na tym terenie planem „Wzgórze Św. Bronisławy II” Ponadto, w związku z informacjami uzyskanymi od wydziałów (GS, GD, PD, ZK) i jednostek miejskich (ZBK i ZIKiT, ZZM) ustalono, że działka na której zlokalizowany jest projekt jest w zarządzie ZIKiT-u, natomiast sam obiekt nie jest w zarządzie żadnego z wydziałów UMK i jednostek miejskich oraz dodatkowo, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego nawiązał kontakt z osobą fizyczną, która twierdzi, że jest właścicielem obiektu. Jest to osoba, która przed laty prowadziła w ww. obiekcie wydawnictwo „Jaś Czytalski”. Wobec powyższego zachodzi obawa, że realizacja ww. projektu naruszyłaby prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Biorąc powyższe opiniuję przedmiotowy projekt negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: kraków,salwator

Opis projektu

Zadanie polega na odrestaurowaniu zabytkowego niewielkiego obiektu z XIX w. znajdującego się przy ulicy św. Bronisławy 1 oraz utworzeniu wewnątrz fotoplastykonu czyli galerii audiowizualnej ze zdjęć starego Zwierzyńca.

Fotoplastykon będzie dostępny dla mieszkańców i turystów w okresie letnim. 
W projekt będą zaangażowani lokalni artyści, mieszkańcy dzielnicy oraz filia Muzeum Historycznego "Dom Zwierzyniecki". W szczególności seniorzy będą mogli podzielić się wspomnieniami oraz prywatną kolekcją archiwalnych zdjęć starego Zwierzyńca. Ocalić od zapomnienia- niech stare zdjęcia wyjdą z zakamarków albumów i szuflad.
Nowa funkcja jaką pełniłby budynek stałaby się niewątpliwie atrakcją turystyczną. Budynek odzyskałaby dawny blask oraz zyskałby nową funkcję.Obecny stan budynku jest opłakany, elewacja się sypie i dodatkowo jest pomalowana pseudo graffiti.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budynek znajduję się w obrębie zabytkowego Klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Kapliczka jest obecna na licznych starych fotografiach a także obrazach Stanisława Fabijańskiego z 1870 r. Niegdyś znajdowała się tu figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego, która została przeniesiona. W latach 80 XX w. w budynku tym mieścił się Kiosk Ruchu, a później była tam siedziba firmy Jaś Czytalski.
Obecny stan budynku jest opłakany, elewacja się sypie i dodatkowo jest pomalowana pseudo graffiti. 
Celem projektu jest renowacja i zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego budynku oraz nadanie mu nowej ciekawej funkcji.
Niewielki, kilku stanowiskowy fotoplastykon będzie swoistym centrum edukacji i promocji Zwierzyńca. Stare zdjęcia przybliżą nam dzieje dawnego Salwatora.Renowacja i otwarcie mini fotoplastykonu stanie się dodatkowym wydarzeniem promującym Dzielnicę. Wyremontowany obiekt wpłynie na poprawę estetyki i uatrakcyjni otoczenie Klasztoru ss. Norbertanek oraz głównego szlaku spacerowego na Kopiec Kościuszki.
 
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
remont elewacji i wnętrza 50 000,00 PLN
wykonanie drewnianego fotoplastykonu 35 000,00 PLN
wykonanie fotografii( wydruk) i przygotowanie stereo par 2 500,00 PLN
137 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie koncepcji projektowej-uzyskanie pozwoleń, ogłoszenie przetargu itp I kwartał 2019
remont budynku oraz instalacja fotoplastykonu II półrocze 2019

Galeria

137 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×