Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Dokończmy Kopiec Piłsudskiego na 100-lecie niepodległości

Projekt odrzucony: W ramach procedury opiniowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, do tut. Wydziału wpłynął wniosek mieszkańca dot. realizacji budżetu obywatelskiego na 2018 r. pn. „Dokończmy kopiec Piłsudskiego na 100-lecie niepodległości”, nr. BO.OM.184/18. Tutejszy Wydział zwrócił się o zaopiniowanie przedmiotowego projektu do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Biura Planowania Przestrzennego UMK, Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. O ile sama idea polegająca na dokończeniu lub uporządkowaniu terenu wokół Kopca Piłsudskiego w Krakowie zasługuje na uwagę to uzyskane opinie oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski” (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r.) wprowadzają szereg ograniczeń, co do możliwości realizacji podstawowych założeń przedmiotowego projektu. Z opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wynika, iż Kopiec Józefa Piłsudskiego usypany został przez społeczeństwo polskie w latach 1934- 1939 dla upamiętnienia odzyskania niepodległości, wg projektu Stanisława Koźmińskiego i Franciszka Mączyńskiego oraz projektu zagospodarowania otoczenia Romualda Gutta i Aliny Scholtz. Ww. projekt, z uwagi na znaczny upływ czasu nie uwzględnia występujących zmian w przestrzeni wokół Kopca, ani uwarunkowań przyrodniczych, związanych również z ukształtowaniem terenu. Choć Miejski Konserwator Zabytków akceptuje ideę uporządkowania terenu wokół Kopca to wskazuje także, iż projekt musiałby być dostosowany do obecnych warunków istniejących na terenie Kopca. Zatem wytworzenie w ramach przedmiotowego projektu budżetu obywatelskiego dokumentacji dot. przebudowy Kopca na podstawie materiałów historycznych mogą pozostawać w sprzeczności ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wynika, iż inwestycja związana z Kopcem Piłsudskiego zlokalizowana jest na obszarze określonym, jako ZL.1 – lasy. Zapisy związane z terenem ZL.1 dopuszczają jedynie lokalizację obiektów dla potrzeb gospodarki leśnej, prowadzonej wyłącznie na obszarze Lasu Wolskiego oraz urządzeń turystycznych. W związku z powyższym wypracowane wskutek realizacji przedmiotowego projektu założenia wykonawcze oparte na historycznych projektach budowlanych (np. lokalizacja nowych obiektów budowlanych) dot. Kopca, ingerujące w jego strukturę bądź zakładające przebudowę i zmianę istniejącego zagospodarowania terenu będą stały w sprzeczności z zapisami ww. planu. Zgodnie z opinią jednostki zarządzającej terenem Kopca – Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w okresie budowy Kopca wykonano kilka projektów i żaden z nich nie został zrealizowany w pierwotnym kształcie. Zdaniem Fundacji nie jest możliwa ocena, który z pierwotnych projektów należałoby zrealizować. Należy z tego wysnuć wniosek, iż przebudowa Kopca, jako dobra ogólnospołecznego wymagałaby akceptacji społeczeństwa dla wypracowanych zmian w wyglądzie i zagospodarowaniu terenu wokół Kopca. Przedmiotowy projekt budżetu obywatelskiego nie zakłada etapu konsultacji ani uzgodnienia projektów związanych z np. zmianą wyglądu Kopca ze stroną społeczną (np. Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego). Rozważając możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotowego projektu należy stwierdzić, iż musiałby on zostać gruntownie zmieniony, natomiast ilość tych zmian i ich rozległość (konieczność korekty podstawowych założeń projektu oraz kosztorysu) zmieniłyby całkowicie jego charakter – tworząc praktycznie nowy projekt, który powinien przejść ponowną procedurę oceny w pozostałych wydziałach UMK. Wobec powyższych argumentów projekt, w obecnym brzmieniu nie może uzyskać opinii pozytywnej. Równocześnie należy zauważyć, iż po zmianie podstawowych założeń oraz dostosowaniu ich do wymagań planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie możliwe ponowne składanie wniosku w przyszłości.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Otoczenie Kopca Piłsudskiego

Opis projektu

Celem projektu jest odnalezienie we właściwych archiwach projektu Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego lub w razie braku takiej dokumentacji, jej odtworzenie. Następnie na tej podstawie wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół kopca, który uwzględniałby pierwotne założenia dostosowane do współczesnych trendów w projektowaniu i urządzaniu zieleni. Ostatni etap, to realizacja wypracowanej koncepcji, a więc zagospodarowanie terenu wokół kopca zgodnie z odtworzonym projektem.
Załączniki:
1) Pochodząca z okresu XX-lecia międzywojennego  wizualizacja Kopca Józefa Piłsudskiego;
2) Kopiec i zagospodarowanie terenu wokół niego aktualnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ostatnich miesiącach wiele kontrowersji budzą w Krakowie plany budowy kolejnych pomników. Stawiając nowe monumenty, zapominamy o tym, że niektóre z już wybudowanych, wciąż nie zostały wykonane tak, jak pierwotnie je zaprojektowano. Przykładem takiego działania jest właśnie Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego. W 2018 roku, dokładnie 100 lat pod odrodzeniu Polski, warto pomyśleć o godnym upamiętnieniu tego wydarzenia, wieńcząc dzieło naszych przodków, którzy w czasach II Rzeczpospolitej wznieśli ten monument. Ukończenie pierwotnego założenia, byłoby także podkreśleniem ciągłości pomiędzy II i III RP oraz pokoleniem XX-lecia międzywojennego i współczesnym. Tym projektem uczcijmy godnie odzyskanie Polski!

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kwerenda archiwów Kwerenda archiwów w poszukiwaniu dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Kopca Piłsudskiego. 10 000,00 PLN
Wykonanie projektu Wykonanie projektu otoczenia Kopca Piłsudskiego uwzględniającego pierwotne założenia, dostosowane jednak do dzisiejszych trendów. 60 000,00 PLN
Zagospodarowanie terenu Wykonanie prac budowlanych mających na celu urządzenie terenu wokół Kopca Piłsudskiego zgodnie z wykonanym projektem. 1 429 999,00 PLN
1 499 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Kwerenda archiwów Kwerenda archiwów w poszukiwaniu dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Kopca Piłsudskiego. 28.02.2019
Wykonanie projektu Wykonanie projektu otoczenia Kopca Piłsudskiego uwzględniającego pierwotne założenia, dostosowane jednak do dzisiejszych trendów. 31.05.2019
Zagospodarowanie terenu Wykonanie prac budowlanych mających na celu urządzenie terenu wokół Kopca Piłsudskiego zgodnie z wykonanym projektem. 11.11.2019

Galeria

1 499 999,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×