Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Budowa boiska w ramach odnowy zabytkowego stadionu Korony

Projekt odrzucony: Niewystarczające środki finansowe na realizacje danego zadania ze względu na wykonanie specjalistycznej analizy geologiczno-inżynierskiej dla lokalizacji danego obiektu. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obowiązującego Planu Miejscowego "Stare Podgórze Krzemionki", w miejscu lokalizacji danego obiektu wyznaczone są obszary takie jak: - obszary o skomplikowanych warunkach gruntowych, - obszary o spadkach powyżej 12% predysponowanych do występowania ruchów masowych według Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Na danym terenie znajduje się bardzo duża ilość drzew oraz krzewów który podczas realizacji danej inwestycji musiały by zostać wycięte, to by skutkowało pozyskaniem decyzji administracyjnych oraz poniesieniem opłat z tytułu wycinki co jest na tym etapie nie do oszacowania.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Parkowa 12a, 30-538 Kraków

Opis projektu

Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach około 100 x 51 m z oświetleniem, bramkami, piłkochwytami oraz ogrodzeniem przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu. Boisko zlokalizowane będzie w Krakowie przy ul. Parkowej 12a na działce 441/3, obręb 12 Podgórze.

Teren, na którym realizowane będzie zadanie, jest własnością Gminy Miejskiej Kraków i został oddany w dzierżawę na rzecz Klubu Sportowego Futbolowa Liga Szóstek Sp. z o.o. Na działce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Krzemionki", który przeznacza teren pod usługi sportu i rekreacji.

Zadanie zakłada:
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod boisko,
- budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
- montaż piłkochwytów za bramkami i na jednym boku boiska o wysokości 6m,
- montaż słupów oświetleniowych wraz z oświetleniem,
- budowę muru oporowego wzdłuż jednego boku boiska,
- montaż bramek piłkarskich o wymiarach 5x2m,
- montaż ogrodzenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W przypadku realizacji zadania obiekt Gminy Miejskiej Kraków jakim jest Stadion przy ul. Parkowej 12a wzbogaci się o nowoczesne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Historia obiektu i jego lokalizacja przy naturalnym miejscu rekreacyjnym jakim jest Par Bednarskiego jest argumentem do jeszcze większego uatrakcyjnienia modernizowanej bazy sportowej przy ul. Parkowej 12a. Boisko będzie wykorzystywane do treningów piłkarskich dzieci i młodzieży oraz rozgrywania meczów i turniejów towarzyskich, a także meczów mistrzowskich prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Z nowo wybudowanego obiektu będzie mogła skorzystać młodzież szkolna z okolicznych szkół podczas zajęć w-f czy organizowanych dodatkowych aktywności sportowych.

Dodatkowo powstanie nowego boiska pozwoli na:
- zaktywizowanie lokalnej społeczności,
- stworzenie dodatkowego miejsca do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Krakowa,
- zwiększenie zainteresowania sportem.

Poprzez całoroczną dostępność obiektu realizacja projektu w wyraźny sposób wpłynie na stymulowanie aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa i na propagowanie wśród nich aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Piłkochwyty Wykonanie piłkochwytów 25 000,00 PLN
Ogrodzenie Wykonanie ogrodzenia wokół boiska 80 000,00 PLN
Projekt boiska Przygotowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 PLN
Teren pod boisko Przygotowanie, równanie i zabezpieczenie terenu pod budowę boiska wraz z wykonaniem podbudowy 1 746 600,00 PLN
Nawierzchnia Zakup i położenie nawierzchni sztucznej (50mm) 419 977,00 PLN
Oświetlenie Wykonanie oświetlenia boiska 35 000,00 PLN
Bramki Zakup bramek piłkarskich 8 000,00 PLN
2 344 577,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace przygotowawcze Przygotowanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy. Pierwsza połowa 2019r.
Realizacja Rozpoczęcie i realizacja zadania Połowa 2019r.

Załączniki

2 344 577,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×