Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 33:

Centrum Mechatroniki i Robotyki

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół Szkół Mechanicznych nr1 w Krakowie 31-120 Kraków al. Mickiewicza 5

Opis projektu

Projekt utworzenia na terenie ZSM nr 1 w Krakowie Centrum Mechatroniki i Robotyki dla dzieci i młodzieży to działania dydaktyczne wpisujące się w politykę edukacyjną Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, której założeniem jest rzetelna, profesjonalna i praktyczna promocja dydaktyki technicznej dzieci i młodzieży Miasta Krakowa i powiatów województwa małopolskiego. W zakresie wyposażenia technicznego Centrum znajdą się elementy, urządzenia i układy mechatroniczne będące w posiadaniu ZSM nr1 i stanowiące jej bazę dydaktyczną. Elementem stanowiącym dodatkowy blok technicznej bazy CMiR będzie sprzęt zakupiony ze środków uzyskanych z projektu „budżet obywatelski”. W tym zakresie zaplanowano dodatkowo zakup m.in. następujących urządzeń:
Cztery pięcioosiowe roboty przemysłowe firmy FANUC wraz z kontrolerem i chwytakiem,
Cztery zestawy TEACH BOX wyposażone w sterowniki PLC, silniki krokowe oraz ethernetowe moduły komunikacyjne,
Cztery ekrany dotykowe HMI kompatybilne z systemami PLC.
 
Program i działania CMiR skierowane będą głównie na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży Miasta Krakowa nowymi technologiami. Zespół nauczycieli przygotuje program zajęć dla kilku obszarów tematycznych, powiązanych technicznie z bazą sprzętową Centrum, tak aby możliwa była realizacja praktycznych projektów dydaktycznych, których celem będzie osiągnięcie przez uczestników i słuchaczy zadowalającego w danych warunkach wyniku wiedzy, umiejętności i rozwój pasji. Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z podstawową wiedzą w zakresie budowy, działania, zasad programowania i obsługi wybranej grupy urządzeń mechatronicznych.
Dla najmłodszych uczestników przygotowany zostanie program spotkań i zajęć skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów zainteresowanych nowymi technologiami. Program zakłada szereg wykładów,  pokazów oraz konkursów i zabaw w zakresie nowoczesnych technik i technologii, elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, robotyki i automatyki. To mechatroniczne laboratorium  będzie miejscem spotkań i dyskusji dzieci i młodzieży oraz polem do realizacji praktycznych projektów wybranych przez uczestników. W pozbawionym szkolnej rywalizacji obszarze, każdy słuchacz CMiR będzie mógł rozwijać swoje techniczne zainteresowania i urzeczywistniać swoje pomysły i rozwiązania.
Najlepsze doświadczenia dydaktyczne dyrekcji i nauczycieli ZSM nr1 stanowiące dodatkowy kapitał i wartość tego projektu, są w pewnym sensie dydaktycznym gwarantem powodzenia na drodze realizacji jego celów i założeń. Dodatkowym atutem projektu jest fakt udostępnienia przez ZSM nr1 części swojej bazy sprzętowej jako wsparcia technicznego wyposażenia CMiR.  Środki uzyskane z budżetu obywatelskiego posłużą do uzupełnienia bazy sprzętowej CMiR, tak aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom techniczny zajęć i aby możliwy był jednoczesny udział większej liczby odbiorców w projekcie.
Każdy z uczestników i słuchaczy CMiR będzie mógł otrzymać dokument w formie dyplomu lub certyfikatu, który zawierał będzie tematykę zajęć których był uczestnikiem. Projekty programów i dokumentacja, które powstaną w trakcie realizacji programu pracy CMiR będą własnością ich wykonawców. Każdy z uczestników lub w przypadku osób niepełnoletnich również rodzice, na początku zajęć zapoznany zostanie z regulaminem pracy i zasadami bezpieczeństwa na CMiR. Opiekunowie odbierać będą od uczestników deklaracje i zgody na respektowanie zaproponowanych zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy na sprzęcie CMiR. Jednocześnie elementem realizowanego programu Centrum będą bloki informacyjne w zakresie charakteru i specyfiki szkolnictwa zawodowego, możliwości realizacji zawodowych pasji, rozwoju kariery zawodowej, sposobów realizacji dobrych praktyk, również zagranicznych, poznanie bazy sprzętowej pozwalającej na dobre przygotowanie do realizacji późniejszych wyzwań zawodowych, kompleksowa, systematyczna informacja i doradztwo zawodowe skierowane również do rodziców, jako wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji w wyborze ścieżki edukacyjnej dzieci. Baza sprzętowa CMiR i charakter jej wykorzystania w trakcie realizacji programu będzie zróżnicowany. Wybór określonej grupy sprzętowej nakierowanej raczej na wysokie technologie stanie się pomocnym elementem dla zainteresowanych słuchaczy, młodzieży szkolnej, absolwentów wybierających akademickie kierunki techniczne oraz dzieci, które pod opieką nauczycieli również będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje z tego obszaru. 
 
 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Założenia i podstawy programowe projektu wychodzą naprzeciw młodzieży i dzieci Miasta Krakowa w zakresie możliwości rozwijania zainteresowań nowymi technologiami już na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Planowana w programie realizacja bloku  doradztwa zawodowego ma pomóc rodzicom dzieci na lepsze poznanie charakteru szkolnictwa zawodowego a CMiR ma być specyficznym rodzajem „technicznego łącznika” między szkołą podstawową, gimnazjum a szkołą ponadgimnazjalną w tym zakresie. Lepsze poznanie specyfiki dzisiejszego szkolnictwa zawodowego, opartego na nowoczesnej bazie sprzętowej, ma być jednocześnie elementem zachęcającym młodzież do podejmowania trudu edukacji technicznej oraz jej akademickiej kontynuacji. Tworzenie CMiR i otwarcie go dla dzieci i młodzieży jest projektem pionierskim w Krakowie, stąd też z pewnością w pierwszym roku swej działalności przyniesie szereg nowych pomysłów i rozwiązań, które wynikną w trakcie realizacji programu, który nie będzie zamknięty na inicjatywę samych słuchaczy czy też ich rodziców. Dla najmłodszych mieszkańców Krakowa z pewnością okaże się nowym sposobem poznania zagadnień technicznych, które nie są dostępne w ich rodzimych szkołach czy świetlicach. Tu będą mogli spróbować swoich dydaktycznych sił z zagadnieniami technicznymi przydatnymi na co dzień w życiu. Projekt CMiR staje się jednocześnie ogniwem i jednym z elementów wsparcia i promocji szkolnictwa zawodowego Miasta Krakowa, dającego szanse lepszego poznania jego charakteru i tym samym pomoc dla młodzieży w trafniejszym dokonywaniu swoich zawodowych wyborów i późniejszej drogi edukacyjnej.
Z pewnością pozwoli to również na pokonanie wśród słuchaczy CMiR strachu przed nieznanym obszarem i zmianę wyobrażeń na temat charakteru i specyfiki edukacji technicznej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Cztery pięcioosiowe stacjonarne roboty przemysłowe firmy FANUC wraz z kontrolerem i chwytakiem mechanicznym. 1. Cztery pięcioosiowe stacjonarne roboty przemysłowe firmy FANUC wraz z kontrolerem i chwytakiem mechanicznym. 200 000,00 PLN
Cztery zestawy TEACH BOX wyposażone w sterowniki PLC, silniki krokowe oraz ethernetowe moduły komunikacyjne. Cztery zestawy TEACH BOX wyposażone w sterowniki PLC, silniki krokowe oraz ethernetowe moduły komunikacyjne. 12 000,00 PLN
Cztery ekrany dotykowe HMI kompatybilne z systemami i oprogramowaniem TEACH BOX oraz komputerami klasy PC z systemem Windows. Cztery ekrany dotykowe HMI kompatybilne z systemami i oprogramowaniem TEACH BOX oraz komputerami klasy PC z systemem Windows. 6 000,00 PLN
Cztery zestawy komputerowe z systemami operacyjnymi i pakietami oprogramowania narzędziowego do programowania sterowników PLC i ekranów dotykowych HMI z możliwością komunikacji ethernetowej. Cztery zestawy komputerowe z systemami operacyjnymi i pakietami oprogramowania narzędziowego do programowania sterowników PLC i ekranów dotykowych HMI z możliwością komunikacji ethernetowej. 10 000,00 PLN
Drukarka laserowa czarno- biała. Drukarka laserowa czarno- biała. 500,00 PLN
Roczne koszty utrzymania i obsługi Centrum. Roczne koszty utrzymania i obsługi Centrum. 10 000,00 PLN
238 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie bazy sprzętowej CMiR oraz uzupełnienie jej o dodatkowe elementy techniczne wskazane w projekcie. Przygotowanie bazy sprzętowej CMiR oraz uzupełnienie jej o dodatkowe elementy techniczne wskazane w projekcie. I KWARTAŁ 2019
Opracowanie programu spotkań oraz projektów dla zainteresowanych słuchaczy. Opracowanie programu spotkań oraz projektów dla zainteresowanych słuchaczy. KWIECIEŃ 2019
Opracowanie systemu rekrutacji, regulaminów uczestnictwa, zasad zachowania na terenie CMiR. Opracowanie programu CMiR oraz zasad i sposobu jego realizacji. Opracowanie systemu rekrutacji, regulaminów uczestnictwa, zasad zachowania na terenie CMiR. Opracowanie programu CMiR oraz zasad i sposobu jego realizacji. KWIECIEŃ 2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Centrum Mechatroniki i Robotyki, którego celem będzie rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży nowymi technologiami, elektrotechniką, mechatroniką, robotyką i automatyką. Realizacja projektu pozwoli na promocję działań dydaktycznych wpisujących się w politykę edukacyjną Gminy Miejskiej Kraków, promującej kształcenie zawodowe. W ramach projektu zostanie również zakupiony niezbędny sprzęt, z którego będą mogli korzystać uczniowie Zespołu szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie.
238 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×