Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pilotów

Projekt odrzucony: Projekt w pierwotnej wersji zakładał wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Pilotów kosztem dwóch pasów ruchu ogólnego. Z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie powodowałoby m.in. pogorszenie warunków ruchu dla transportu zbiorowego Wnioskodawcy projektu zaproponowano modyfikację wniosku tak, aby zakresem obejmował on wyznaczenie pasów rowerowych oraz buspasa . Zmiana organizacji ruchu miała obejmować odcinek od ul. Wilka Wyrwińskiego do Ronda Młyńskiego z zastrzeżeniem, iż pasy rowerowe byłyby wyznaczone, na tych odcinkach na których byłoby to możliwe (od rejonu skrzyżowania ul. Lesistej do rejonu skrzyżowania z ul. Widną). Następnie zwrócono się o zaopiniowanie zmodyfikowanego zakresu m.in. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji (zmiana organizacji ruchu z uwagi na kategorię ulicy wymaga pozytywnej opinii Policji). W piśmie ww. Jednostka wyraziła opinię, iż proponowane rozwiązanie nie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich uczestników ruchu drogowego: Na przedmiotowym ciągu ulic występuje wiele wjazdów do posesji oraz dróg wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu pojazdów, co spowodowałoby utworzenie punktów kolizyjnych przy przejeżdżaniu przez BUS-pas oraz pas rowerowy. Z uwagi na występujące relacje do skrętu w lewo przepustowość drogi mogłaby spaść nawet kilkukrotnie. W godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego oba pasy ruchu na całym ciągu są w znacznym stopniu napełnione pojazdami. Ograniczenie przepustowości dla ruchu ogólnego spowoduje zator na drogach dojazdowych do w/w odcinka drogi, co znacznie utrudni ruch również na innych relacjach w tym rejonie. Negatywną opinię dla proponowanego projektu wydał Dział Zarządzania Ruchem informując, iż na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem można odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia nieefektywności projektowanej organizacji ruchu. W uzasadnieniu do opinii wskazano iż : Ulica Pilotów stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd z północnych i północno-wschodnich części miasta do Centrum. Z uwagi na duże natężenie ruchu kołowego, jak również dużą liczbę kursów autobusów komunikacji miejskiej już obecnie powstają zatory drogowe, które generują straty czasu dla użytkowników. Proponowana zmiana organizacji ruchu w sposób istotny wpłynie na zmniejszenie przepustowości tego odcinka, a tym samym pogorszy w sposób istotny warunki ruchu. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4. uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: pilotów, kraków

Opis projektu

Poprowadzenie ścieżki rowerowej po obecnej ulicy Pilotów po obu stronach jezdni (w jednym kierunku). Projekt nie jest kosztowy gdyż wymaga tylko przemalowania pasów na obecnej drodze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak jakiekolwiek ścieżki na ulicy Pilotów powoduje że jedna z najważniejszych ulic prowadzących do centrum z Prądnika Czerwonego jest niebezpieczne i bardzo niewygodna. Likwidacja dwóch pasów samochodowych nie spowoduje przyblokowania ruchu samochodowego a bardzo pomoże i zwiększy ruch rowerowy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przemalowanie pasów na ul. Pilotów 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt pasów koniec 2018
Przemalowanie pasów na ul. Pilotów początek 2019
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×