Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Spotkajmy się pod trzepakiem! Park przy CK Podgórze

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie na terenie Plant im. Floriana Nowackiego obszaru kolorowych trzepaków oraz utworzenie strefy relaksu, obejmujące instalację hamaków i oświetlenia, a także wydzielenie wybiegu dla psów wraz z potrzebną infrastrukturą. Teren wskazany we wniosku znajduje się w obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Podgórza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 1981r. pod nr rej.: A-608. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Planty im. Floriana Nowackiego

Opis projektu

Inicjatywa "Spotkajmy się pod trzepakiem" ma na celu poprawę jakości zagospodarowania Plant im. Floriana Nowackiego (działki nr 184 i 186 przy Bulwarze Podolskim).

Dzięki naszemu projektowi wysłużone, zapomniane trzepaki znów będą mogły służyć dzieciom i dorosłym. Przewidziane w ramach projektu działania to:

  • wprowadzenie kreatywnej przestrzeni do animacji tzn. pomalowanie i przystosowanie znajdujących się w parku trzepaków, tak aby umożliwić tam organizację wszelkiego rodzaju wystaw, zabaw i pikników rodzinnych lub wydarzeń kulturalnych,
  • utworzenie strefy relaksu z hamakami,
  • zamontowanie granitowych szachownic wraz z siedziskami,
  • wydzielenie wybiegu dla psów wraz z potrzebną infrastrukturą (poidełka, kosze na odpady, ławeczki, plac zabaw dla psów) - działka nr 186,
  • ustawienie donic z kwiatami (mini ogrodów sąsiedzkich, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł posadzić i pielęgnować swoją roślinkę).
  • instalacja kolorowych stojaków rowerowych w okolicach boisk, strefy relaksu i przy wejściach do parku,
  • poprawa stanu nawierzchni boisk, oświetlenia i odnowienie placu zabaw dla dzieci.

Szczegółowe dane dotyczące ilości oraz kosztów zawiera Załącznik nr 1.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nasz projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Krakowa na wysokiej jakości tereny zielone, dostępne dla szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych). Uważamy, że obszar parku może stać się terenem wielofunkcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich jego użytkowników. Dzięki działaniom zawartym w projekcie możemy niewielkim kosztem nadać nowy charakter temu miejscu. Jednocześnie, wprowadzenie przewidzianej strefy dla psów i ich właścicieli umożliwi swobodną zabawę czworonogom. Obecnie w Krakowie brakuje tego typu infrastruktury. Pragniemy, aby park stał się miejscem spotkań dla mieszkańców całego miasta. Proponowane zmiany przyczynią się do poprawy wizerunku okolicy i powstania przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców w każdym wieku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Hipotetyczny koszt całkowity projektu Szczegółowe dane dostępne w załączniku nr 1 390 600,00 PLN
390 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu i uzgodnienia Dokonanie wszelkich uzgodnień, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów. I kwartał 2019 roku
Działania modernizacyjne Wymiana nawierzchni boisk, odmalowanie urządzeń placu zabaw dla dzieci, remont schodów, zmiana oświetlenia, wymiana siatki/ogrodzeń, montaż granitowych szachownic, nasadzenia zieleni, ustawienie donic - ogródków sąsiedzkich. II kwartał 2019
Wykonanie strefy relaksu i wybiegu dla psów Montaż urządzeń rekreacyjnych, odmalowanie i renowacja trzepaków. Zamontowanie oświetlenia. Budowa wybiegu dla psów, montaż stojaków rowerowych. III kwartał 2019
Zakończenie prac projektowych, oddanie parku w ręce mieszkańców. Działania zabezpieczające, rozliczanie i zamykanie projektu. IV kwartał 2019

Galeria

Załączniki

390 600,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×