Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Automaty zawierające maski anty-smogowe

Projekt odrzucony: W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.62/18 „Automaty zawierające maski anty-smogowe” informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu. Przedmiotowy projekt dotyczy umieszczenia na najważniejszych krakowskich przystankach automatów wydających za kwotę 2-5 zł maski antysmogowe kilkukrotnego użytku. Uzasadnienie projektu, jako cel zadania wskakuje poprawę zdrowia mieszkańców Krakowa. Analizując przedmiotowy wniosek obywatelski stwierdzić należy, że każda maska znajdująca się w automacie zostanie wydana konkretniej, pojedynczej osobie, która pozostanie jej jedynym użytkownikiem (właścicielem) do momentu zużycia, co powoduje, że z efektu projektu jakim jest pojedyncza maseczka, korzystać będzie nie wspólnota, tylko pojedyncza osoba. Zatem projekt nie zapewnia bezpośredniego dostępu do efektów realizacji, wszystkim członkom wspólnoty. Nie spełniony zostanie §12 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dotyczący ogólnodostępności. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6). Art. 7 ww. ustawy jako zadania własne gminy wskazuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym realizacja wniosku wykracza poza zadania własne gminy i powiatu. Umieszczenie automatów na ok. 30 przystankach komunikacji miejskiej wiąże się w wydatkowaniem na ten cel znacznych środków Budżetu Miasta Krakowa. Infrastruktura ta nie będzie adresowana wyłącznie do mieszkańców Krakowa. W związku z powyższym jedynymi beneficjantami efektu zadania tj. właścicielami konkretnych masek antysmogowych mogą okazać się osoby nie będące mieszkańcami miasta Kraków. Poniesienie nakładów na wskazane rozwiązanie stanowi uchybienie zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi Gminy Miejskiej Kraków, wskazanej w §11 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Odnosząc się do wskazanych przez wnioskodawcę metod (kosztów) wydawania masek antysmogowych, wyjaśnić należy, że w proponowanej kwocie 2-5 zł brak jest możliwości zakupu maski wielokrotnego użytku, spełniającej kryteria jakościowe zapewniające skuteczność jej działania. Rynkowy koszt jednostkowy maski zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. Dostępne w sprzedaży maski za kwotę 2-5 zł nie będą spełniać funkcji ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, w szczególności pyłami zawieszonymi PM10 oraz PM2,5. Zakup masek niespełniających swojej funkcji, jak również zakup przez Gminę masek w cenie rynkowej i wydawanie w automacie za wskazany przez wnioskodawcę niski koszt kilku złotych, również stanowi uchybienie zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Dodatkowo fakt uiszczania przez mieszkańców jakiejkolwiek kwoty w celu skorzystania z efektu realizacji zadania, uniemożliwia nieograniczony dostęp wszystkim członkom wspólnoty (szczególnie mniej zamożnym). Nie spełnione zostaje kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z art. 9 wyżej wskazanej ustawy, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (ustawa o gospodarce komunalnej). W przywołanej ustawie, jak również w przepisach dotyczących ochrony środowiska nie znajdujemy zapisów wskazujących aby gmina mogła prowadzić działalność gospodarczą nie mającą charakteru użyteczności publicznej – a wydawanie (sprzedaż) maseczek pojedynczym osobom, które stają się ich właścicielami za określoną kwotę nie posiada charakteru użyteczności publicznej. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Mogilskie

Dodatkowe lokalizacje: Rondo Grzegórzeckie Centrum Kongresowe ICE Dworzec Główny Dworzec Główny Wschód Dworzec Główny Zachód Plac Wszystkich Świętych Teatr Bagatela Stary Kleparz Filharmonia Poczta Główna Muzeum Narodowe Jubilat Rondo Barei Rondo Matecznego Starowiślna Korona Plac Centralny Czerwone Maki Biprostal Rondo Czyżyńskie Podgórze SKA Rondo Czyżyńskie Tauron Arena Kraków Wieczysta Kurdwanów Borek Fałęcki Nowy Bieżanów Bronowice Małe Bronowice Krowodrza Górka Plac Bohaterów Getta

Opis projektu

Projekt ma na celu umieszczenie na najbardziej popularnych przystankach w Krakowie, prostych automatów wydających za umieszczeniem opłaty  maski przeciw smogowe kilkukrotnego użytku. Koszty jednej maski oscylowałaby w okolicach od 2 do 5 zł.  Technologia zastosowana w automatach polegałaby na metodzie "wrzuć - odbierz" (po wrzuceniu monety wypada maska).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych polskich miast, więc jego mieszkańcy są szczególnie narażeni na zanieczyszczenia występujące w powietrzu. Projekt ma na celu poprawienia zdrowia mieszkańców Krakowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup automatów wraz z maskami Rozpisanie przetargu na automaty oraz na maski anty-smogowe 150 000,00 PLN
Montaż automatów Montaż automatów 43 000,00 PLN
193 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpisanie przetargu oraz zakup automatów Rozpisanie przetargu oraz zakup automatów pierwszy kwartał 2019
Rozpisanie przetargu oraz zakup masek anty-smogowych Rozpisanie przetargu oraz zakup masek anty-smogowych pierwszy kwartał 2019
Montaż automatów Montaż automatów drugi kwartał 2019
193 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×