Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Nowe miejsca parkingowe w rejonie ulic Płaszowska-Paproci

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Proponowana lokalizacja parkingu to część działek nr 406 obr. 15 Podgórze i 53/15 obr. 17 Podgórze, stanowiąca teren zielony, oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska - Krzywda” jako ZP1 - tereny zieleni urządzonej. Zgodnie z § 40 ustaleń ww. planu budowa parkingu nie mieści się w przeznaczeniu podstawowym (zieleń urządzona, obiekty małej architektury, dojścia piesze i drogi rowerowe) , jak również uzupełniającym dla terenu ZP1. Ponadto przedmiotowy obszar ujęty jest w Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 jako planowany skwer. W związku z powyższym negatywnie opiniuje się możliwość wykonania miejsc postojowych w rejonie ulic Płaszowska – Paproci, ponieważ proponowana inwestycja nie jest zgodna z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska - Krzywda” Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.).

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Płaszowska

Opis projektu

Projekt dotyczy rozbudowy ilości miejsc parkingowych w rejonie skrzyżowania ulicy Płaszowskiej z ulicą Paproci, a dokładnie wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej z ulicy Paproci do bloków o numerach Płaszowska 36 oraz 38. 

Proponowane jest wybudowanie około 20-30 miejsc parkingowych ułożonych prostopadle do wspomnianej drogi na terenie, na którym obecnie jest trawnik, który obecnie służy co najwyżej jako wybieg do wyprowadzania psów.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w rejonie ulicy Płaszowskiej i Paproci powstało wiele nowych bloków co znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tej okolicy. Niestety developerzy nie zapewniają mieszkańcom odpowiedniej ilości miejsc postojowych dlatego często parkują oni swoje pojazdy w takich miejscach, w których utrudniają one poruszanie się innym.

Przykładem takiego parkowania jest notoryczne zastawianie skrzyżowania ulic Płaszowska-Paproci. Sytuacje nieco poprawiło postawienie w zeszłym roku słupków uniemożliwiających parkowanie na jednej ze stron tego skrzyżowania. Jednakże ubocznym efektem tego działania jest zastawianie miejsc położonych nieco dalej od skrzyżowania, takich jak droga dojazdowa do budynków Płaszowska 36, 38ABC, 38CDE. Obecnie droga ta jest zastawiona przez parkujące samochody co wymusza ruch wahadłowy i uniemożliwia dojazd większych pojazdów takich jak np. śmieciarka lub straż pożarna. Podobna sytuacja ma również miejsce wzdłuż całej ulicy Paproci, co świadczy o znacznym niedoborze miejsc parkingowych w tej okolicy.

Stworzenie nowych miejsc parkingowych w tym rejonie może nie rozwiąże tego problemu całkowicie, ale z pewnością zmniejszy stopień jego uciążliwości. Dodatkowo pozwoli to na dojazd pojazdów o większych gabarytach do bloków Płaszowska 36 i 38ABC, 38 CDE, a tym samym zapewni drożność drogi pożarowej do tych budynków, gdyż teraz jest ona nieprzejezdna dla pojazdów większych niż auta osobowe.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie miejsc postojowych 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wykonanie miejsc postojowych 2019r

Galeria

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×