Projekt lokalny - Dzielnica X NR 5:

Coś nam się jeszcze od życia należy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: teatry, operetki, kina, muzea, sale konferencyjne, wycieczki poznawcze itp. na terenie miasta Krakowa

Opis projektu

Projekt zakłada zabezpieczenie finansowe na zakup wejściówek (biletów) do ośrodków kultury (teatr, kino, opera, operetka, sala koncertowa oraz wycieczki i spacery na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uczestnikami wydarzeń kulturalnych będą emeryci i renciści (50+) - mieszkańcy Dzielnicy X.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest integracja grupy senioralnej na terenie Dzielnicy X poprzez przybliżenie im szeroko pojętej kultury. Realizacje zadania przewiduje się na rok 2019. Proponowanym realizatorem zadania będzie Klub Wróblowice podległy Centrum Kultury Podgórza. Sprawami formalnymi, naborem uczestników będzie zajmować się Koło Emerytów i Rencistów nr 8 w Opatkowicach jako projektodawca projektu. O planowanych imprezach Koło powiadamiać będzie publicznie na tablicach informacyjnych Dzielnicy X na dwa tygodnie przed planowaną imprezę. Po zamknięciu listy rezerwacyjnej zostaną zakupione wejściówki.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Bilety wejściówki do ośrodków kultury 2 000,00 PLN
Bilety wejściówki, opłata przewodnika na wycieczki po Krakowie 2 000,00 PLN
4 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Harmonogram od II-IX.2019 - zakup biletów, wejściówek oraz opłata przewodnika II-IX.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Dzięki realizacji projektu nastąpi aktywizacja Seniorów i ich integracja w grupie. Czerpiąc z dobrodziejstw współczesnej kultury uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów. Zachęceni do tego typu spędzania czasu wolnego chętnie w przyszłości będą korzystać z dóbr szeroko pojętej kultury.

×