Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Tablice informujące o stanie zanieczyszczenia powietrza

Projekt odrzucony: W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.75/18 „Tablice informujące o stanie zanieczyszczenia powietrza”, informuję, iż pismem z dnia 10.05.2018 r. autor projektu został wezwany na mocy §1 oraz §12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o: 1. Miejsca konkretnych lokalizacji tablic na terenie Krakowa, gdyż informacja ta jest niezbędna dla prawidłowej oceny wniosku. Brak informacji w powyższym zakresie uniemożliwia sprawdzenie kryteriów wskazanych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego m.in. czy zadanie zaplanowane zostało na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, czy zadanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta. 2. Wymiary tablic tj. wysokość, szerokość, sposób posadowienia, przybliżony schemat graficzny, celem umożliwienia zajęcia stanowiska przez właściwe Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. 3. Pisemne oświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o gotowości współpracy w zakresie realizacji zadania – udostępnieniu danych o stanie jakości powietrza oraz współpracy w przesyle danych. Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ust. 1). Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. W odniesieniu do Krakowa funkcję tę pełni Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Urząd Miasta Krakowa nie jest dysponentem przedmiotowych danych. 4. Pisemne oświadczenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o gotowości współpracy w zakresie realizacji zadania – udostępnieniu danych meteorologicznych oraz współpracy w przesyle danych. IMGW- PIB prowadzi obserwacje i pomiary w zakresie meteorologii a także opracowuje prognozy. Urząd Miasta Krakowa nie jest dysponentem przedmiotowych danych. Mając na uwadze, iż autor projektu nie uzupełnił wniosku, jak również nie przekazał żadnej informacji w tym zakresie, brak jest możliwości prawnej oceny wniosku wymaganej Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (w szczególności z uwagi na brak wskazanych lokalizacji). Określenie miejsca realizacji zadania było niezbędnym elementem projektu. Wobec powyższego projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Ustawienie tablic multimedialnych informujących o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza w trzech lokalizacjach na terenie miasta Krakowa. Tablice powinny być zasilane energią słoneczną. Tablice mogą opcjonalnie wskazywać również aktualną godzinę, prognozę pogody, wilgotność powietrza

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualne i rzetelne informacje dla mieszkańców Krakowa na temat stanu powietrza w mieście.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wykonanie i montaż tablic multimedialnych wykonanie i montaż tablic multimedialnych w wybranych lokalizacjach Krakowa 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
konsultacje - wybór miejsc ustawienia tablic konsultacje - wybór miejsc ustawienia tablic I - II kwartał 2019
wykonanie i montaż tablic multimedialnychwykonanie i montaż tablic multimedialnych wykonanie i montaż tablic multimedialnych w wybranych lokalizacjach Krakowa III kwartał 2019
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×