Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Stacja monitoringu powietrza w parku Bednarskiego

Projekt odrzucony: W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.87/18 „Stacja monitoringu powietrza w parku Bednarskiego” informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu. Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ust. 1). Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. 2016 r. poz.1688 ze zm.), Inspekcja powołana została do badania i oceny stanu środowiska. Do jej zdań należy m.in. wykonywanie pomiarów wielkości poziomów substancji w środowisku (art. 2 pkt 14). W odniesieniu do Krakowa funkcję tę pełni Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż realizacja wniosku wykracza poza zadania własne gminy i powiatu. Przedmiotowy wniosek opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Bednarskiego

Opis projektu

Umieszczenia stacji w parku Bednarskiego celem uzupełnienie mapy zanieczyszczeń o miejsca bezpieczne, bardziej czyste. Chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzieli, czy np. w parku, jest czym oddychać.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadnieniem dla realizacji zadania jest danie społeczeństwu szansy na ucieczkę przed smogiem w miejsce o możliwie najmniejszym stężeniu pyłów zawieszonych. Moim zdaniem park Bednarskiego może stać się taką enklawą, rzecz w tym, żeby wiedzieć, czy w danym momencie jakość powietrza jest tam faktycznie lepsza.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
stacja kontroli powietrza 350 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup i instalacja stacji 2019
350 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×