Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Budowa systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych

Projekt odrzucony: Po rozpoznaniu wniosku do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego zadania pn „Budowa systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych” (projekt nr BO.OM.224/18) oraz w związku z uzupełnieniem przez Wnioskodawcę tylko części braków, negatywnie opiniuję przedmiotowy wniosek. Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadził weryfikację prawną projektu na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie. Stwierdzono, że zgłoszony projekt nie zawiera istotnych informacji koniecznych dla dokonania analizy projektu. Dlatego dnia 16 kwietnia 2018r. , Wydział wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia projektu w części dotyczącej lokalizacji stacji monitoringu oraz informacji o szacunkowych kosztach realizacji zadania. Wnioskodawca uzupełnił projekt, jednakże analiza wypisów z rejestru gruntów zaproponowanych lokalizacji, wyjawiła własność nieruchomości osób fizycznych oraz instytucji. Zatem, zgodnie z § 11 ww. Regulaminu, Wydział wezwał Wnioskodawcę do skorygowania (uzupełnienia) wniosku w zakresie: 1. Wykluczenia budynków zlokalizowanych przy: • al. Ignacego Daszyńskiego 22, • ulicy Rynek Kleparski 4, • ulicy Kazimierza Wielkiego 112/2 w Krakowie i ponowne oszacowanie kosztów przedmiotowej inwestycji. Lokalizacja punktów monitorujących na ww. budynkach jest niemożliwa, gdyż posadowione są na gruntach należących m in. do osób fizycznych. Stanowisko takie jest zgodne z zapisem § 12 ww. Regulaminu stanowiącym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być zrealizowane zadania :  które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt. 6),  które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków (pkt. 7). 2. Dostarczenia pisemnego oświadczenia o gotowości do współpracy od: • Samorządowego Przedszkola Nr 67 w Krakowie (ul. Praska 52 w Krakowie), • Szkoły Podstawowej nr 31 Im dr. H. Jordana (Bolesława Prusa 18 w Krakowie) oraz • Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (ul. Naczelna 12 w Krakowie). Zgodnie § 12 ww. Regulaminu, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być zrealizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia (pkt. 5). Wnioskodawca nie uzupełnił braków we wniosku w terminie wyznaczonym zgodnie z § 11 pkt. 3 ww. Regulaminu i dodatkowo powiadomił Wydział, że z ważnych powodów rodzinnych nie ma możliwości uzyskać zgód ww. placówek. Pragnę podkreślić także, iż na każdym etapie weryfikacji projektu Wydział pozostawał w kontakcie z Wnioskodawcą. Dodatkowo, drogą elektroniczną przekazywana była wspomniana wyżej korespondencja. Mając powyższe na względzie oraz na podstawie zapisu pkt 5 i 7 § 12 ww. Regulaminu należy stwierdzić, iż zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych” (projekt nr BO.OM.224/18) nie może być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, co uzasadnia wydanie opinii jak na wstępie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: aaa

Opis projektu

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznego (PEM) można podzielić na: naturalne - występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne (inaczej: Elektrosmog ) – wytworzone przez człowieka.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne pola elektromagnetyczne są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne generowane przez telekomunikację bezprzewodową zaliczone zostały przez Światową Organizację Zdrowia do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są często lekceważone.

 
W Krakowie od 2007 r. mają miejsce liczne protesty mieszkańców związane z lokalizacją nowych stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) na terenie miasta. Największe kontrowersje wzbudza fakt gwałtownego, niekontrolowanego rozwoju sieci stacji bazowych oraz ustawianie ich na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, w tym szkołach czy szpitalach. Mieszkańcy będący sąsiadami SBTK są pozbawieni jakiejkolwiek możliwości interwencji oraz nie są uważani za strony w postępowaniach administracyjnych. Niejednokrotnie nie są informowani o rozpoczęciu inwestycji, a ich uwagi czy protesty nie są przez nikogo uwzględniane. Władze samorządowe są pozbawione wpływu na możliwość ograniczania budowy stacji bazowych, ponieważ wydziały architektury czy konserwator zabytków nie może zakazać ich lokalizacji, a nadzór budowlany nie ma skutecznych instrumentów prawnych, aby wstrzymać budowę. Kontrole pomiarowe w zakresie promieniowania fal elektromagnetycznych są wykonywane przez prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i zgodnie z prawem powinny być wykonywane każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. Wyniki pomiarów przekazywane są wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
 
Sztuczne pola elektromagnetyczne to "najmłodszy" rodzaj zanieczyszczenie środowiska naturalnego, który wymaga stałego monitoringu i oceny jego poziomów i źródeł narażenia mieszkańców Krakowa. Od 2016 roku Urząd Miasta Krakowa prowadzi intensywne działania dotyczące ochrony mieszkańców przed tym rodzajem zanieczyszczenia W 2017 roku Urząd Miasta Krakowa zakupił dwie pierwsze stacje monitoringowe PEM, stanowiące zalążek budowy systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych
Projekt przewiduje zakup kolejnych 18 stacji monitoringu PEM dla 18 dzielnic Krakowa. Proponuje się, aby pierwsze stacje były umieszczone w danej dzielnicy w miejscu, gdzie odnotowuje się jedne z najwyższych poziomów natężenia PEM (zgodnie z raportami z pomiarów składanymi przez operatorów telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta Krakowa) lub gdzie możliwa jest kumulacja PEM z kilku stacji bazowych telefonii komórkowej i przekroczenie norm emisyjnych (zgodnie z mapą dostępną na portalu "Obserwatorium"), dodatkowo zawsze biorąc pod uwagę aktualne potrzeby społeczne mieszkańców.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Każdy zobowiązany jest do dbania o środowisko naturalne, nie tylko po to, aby zostawić miasto w dobrej kondycji następnym pokoleniom, ale przede wszystkim dlatego, aby osoby, które żyją wśród nas nie doznawały dyskomfortu życia w wielkim mieście. Okazuje się,  niektórzy posiadają indywidualne cechy związane z wrażliwością na różnego rodzaju czynniki środowiskowe. Niektórzy z nas gorzej od innych czują się w przestrzeniach zanieczyszczonych sztucznymi polami elektromagnetycznymi (PEM), które towarzyszą dzisiaj człowiekowi wszędzie – w domu, w szkole, w miejscu pracy, w czasie podróży i wypoczynku. Ich występowanie jest konsekwencją dynamicznego rozwoju technologii bezprzewodowych. Wytwarzane są przez smartfony, stacje bazowe telefonii komórkowej czy routery Wi-Fi i nakładają się na istniejące w przyrodzie naturalne pola elektromagnetyczne zmieniając  bezpowrotnie warunki życia człowieka na Ziemi. Coraz częściej mówi się już o zanieczyszczeniu środowiska sztucznymi polami  elektromagnetycznymi, tzw. elektrosmogiem.
Podczas gdy pola elektromagnetyczne o niektórych częstotliwościach mają korzystny wpływ i są wykorzystywane np. w medycynie, inne niejonizujące częstotliwości używane w telekomunikacji bezprzewodowej wydają się mieć mniej lub bardziej szkodliwy, biologiczny wpływ na rośliny, zwierzęta, jak również na organizm człowieka
 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (art. 376), Prezydent jest jednym z ustawowych organów ochrony środowiska, a zatem jest zobowiązany do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony przed sztucznymi polami elektromagnetycznymi (PEM), tzw. elektrosmogiem. 

Każdy mieszkaniec ma prawo do informacji na temat wielkości emisji zanieczyszczeń, w tym również poziomu elektrosmogu, gwarantuje to szereg aktów prawnych: unijnych i krajowych., m.in.  Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r., Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Konstytucja RP, w szczególności art. 74 "Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska".

Prezydent Miasta Krakowa oraz Radni od kilku od lat przyjmują liczne protesty mieszkańców związane z lokalizacją nowych stacji telefonii komórkowej oraz zwiększaniem (czasami kilkukrotnie) mocy anten – a co za tym idzie narażeniem mieszkańców na emisję PEM. Radni Miasta Krakowa trzykrotnie (w 2012, 2014 i 2015r.) uchwalali rezolucje w tej sprawie do najwyższych władz RP. Należy zwrócić uwagę, że w gestii operatorów telefonii komórkowej obsługujących w ramach swoich sieci stacje bazowe istnieje możliwość zdalnej regulacji emitowanej mocy przez anteny sektorowe stacji bazowej  oraz zdalna zmiana kąta pochylenia elektrycznego (Tiltu) osi wiązki antenowej. Zmiana tych parametrów zasadniczo wpływa na wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) oraz na rozkład przestrzenny pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji, w tym również poziomów natężenia PEM dla miejsc dostępnych dla ludności. Obowiązujący dotychczas sposób weryfikacji rzeczywistego narażenia mieszkańców na sztuczne pola elektromagnetyczne generowane przez telefonię komórkową i Internet mobilny wydaje się być niewystarczający. System monitoringu PEM dostarczy rzetelnych informacji dotyczących rzeczywistych poziomów i źródeł natężenia sztucznych pól elektromagnetycznych 24h na dobę, 365 dni w roku w każdej dzielnicy Krakowa. Dodatkowo w dłuższym okresie czasu pozwoli na monitorowanie zmian poziomów oraz źródeł natężenia PEM w naszym mieście.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup 18 stacji monitoringu pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (PEM) z zakresu minimum 100 kHz - 6 GHz (z możliwością analizy widmowej). Każda z 18 dzielnic Krakowa zostanie wyposażona w 1 stację monitoringu PEM. Szacowany koszt jednostkowy stacji monitoringu PEM wynosi 115 000 PLN. 2 070 000,00 PLN
Szkolenie z zakresu montażu, funkcjonowania i analizy danych ze stacji monitoringu PEM. Podmiot realizujący zamówienie wykona odpowiednie przeszkolenie z zakresu montażu, funkcjonowania stacji monitoringu PEM oraz analizy danych generowanych przez stację. 15 000,00 PLN
Budowa systemu wizualizacji wyników pomiarów ze stacji monitoringu PEM zawierającego informacje o aktualnym położeniu stacji pomiarowej jak i wyniki jej pomiarów w trybie on-line. Stworzenie programu komputerowego i uruchomienie strony internetowej, na której mieszkańcy będą mogli on-line sprawdzać na bieżąco aktualne i historyczne poziomy natężenia PEM w danej lokalizacji. Oraz dodatkowo stworzenie aplikacji, dzięki której wyniki ze stacji monitoringu PEM będą dostępne również na urządzeniach przenośnych, po pobraniu darmowej aplikacji przez mieszkańców. 70 000,00 PLN
Instalacja mechaniczna stacji monitoringu PEM Szacunkowy koszt instalacji mechanicznej jednej stacji monitoringu PEM wynosi 3 000 PLN. Przyjmuje się, że stacja monitoringu PEM będzie działała w jednym wyznaczonym punkcie dzielnicy przez 12 miesięcy. 54 000,00 PLN
Obsługa i konserwacja systemu monitoringu PEM. Szacunkowy, miesięczny koszt obsługi i bieżącej konserwacji systemu monitoringu PEM (18 szt. stacji monitoringu PEM) wynosi 4 500 PLN. Możliwe jest również w kolejnych latach użyczenie bezpłatne systemu monitoringu PEM zainteresowanej uczelni lub instytutowi badawczemu, który w ramach prowadzonych badań naukowych dotyczących analizy danych ze stacji monitoringu PEM będzie bezpłatnie obsługiwał i konserwował system monitoringu PEM dostarczając mieszkańcom Krakowa informacji on-line o aktualnych i historycznych poziomach PEM. 54 000,00 PLN
2 263 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji konkursowej. . do końca grudnia 2018
Wyłonienie wykonawcy - realizatora projektu. do końca lutego 2019
Dostawa, instalacja mechaniczna, uruchomienie i test systemu monitoringu PEM on-line. do końca kwietnia 2019
Uruchomienie stacji monitoringu PEM dla mieszkańców Krakowa. Okres realizacji projektu 12 miesięcy. od 01.05.2019
2 263 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×