Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Bulwarami na kółkach

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wybudowanie pochyłych chodników (podjazdów) w miejscach, gdzie w zasięgu wzroku jedyną możliwością dotarcia do asfaltowej ścieżki nad Wisłą są schody. Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 25.04.2018r. pismem znak: KZ-03.4120.6.355.2018.JW Miejski Konserwator Zabytków wskazał, iż realizacja podjazdów jest możliwa jedynie poprzez sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego zagospodarowania całego obszaru Bulwarów Wiślanych. Inwestycja taka przekracza możliwości finansowania z Budżetu Obywatelskiego. Ww. polityka jest potwierdzona zapisami obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły” ( Uchwała Rady Miasta Nr LXXXI/1240/13 z dnia 11.09.2013r. ). Zgodnie z § 12 ust. 2 ww. miejscowego planu, niezbędne jest spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni publicznych, na podstawie dokumentacji o szerokim zakresie opracowania. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwary Wiślane, Kraków, Polska

Dodatkowe lokalizacje: Bulwar Wołyński (między dawnym hotelem Forum a mostem Grunwaldzkim), Bulwar Poleski (okolice Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha),

Opis projektu

Zobacz na filmiku jak wygląda możliwość zjechania wózkiem lub rowerem na Bulwary Wiślane
Schody nad Wisłą

Na Bulwarze Wołyńskim i Poleskim sytuację tę poprawią wypłaszczenia zaraz obok schodów, gdyż różnica terenu jest niewielka, lub całkiem nowe ścieżki zbudowane w ich najbliższej okolicy - w zależności od warunków terenowo-technicznych.Ze względu na duże różnice w terenie, szczególnie istotne są połączenia wokół Mostu Grunwaldzkiego (Bulwar Wołyński i Poleski). Takie podjazdy z powodzeniem funkcjonują po drugiej stronie Wisły na Bulwarze Inflanckim. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z tras spacerowych na bulwarach Wołyńskim i Poleskim osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, oraz ułatwienie dotarcia tam wózkiem dziecięcym, na rolkach czy rowerem. Obecnie we wskazanych miejscach - pomimo dużej przestrzeni - są wyłącznie schody.

Teraz wydeptane dzikie i rozjeżdżone ścieżki, które omijają schody, są wyboiste i niewygodne, a w okresach deszczowych nieprzejezdne dla wózków i rolkarzy oraz niebezpieczne dla rowerzystów.

Wybudowanie utwardzonych podjazdów zwiększy dostępność tras spacerowych dla mieszkańców z problemami ruchowymi, dla osób starszych, a także rodzin z dziećmi. Poprawi też bezpieczeństwo rowerzystów i rolkarzy.

Realizacja projektu, przy stosunkowo niewielkich kosztach i prostej realizacji, udostępni bardzo atrakcyjne miejsca osobom, które do tej pory unikały ich ze względu na bariery architektoniczne, a także poprawi ciągłość szlaków rowerowych w Krakowie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie projektu 20 000,00 PLN
Realizacja Budowa chodników i zjazdów 200 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie projektu IV kwartał 2018
Realizacja Budowa chodników i zjazdów I-III kwartał 2019

Galeria

220 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×