Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 34:

ZIELONA KRUPNICZA, CZYLI ULICA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krupnicza, Kraków, Polska

Opis projektu

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie wygody i bezpieczeństwa korzystania z ul. Krupniczej, a także poprawa estetyki tej ważnej przestrzeni publicznej w centrum Krakowa. Zaproponowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zostały przygotowane z myślą o mieszkańcach, którzy poruszają się w tym miejscu pieszo, na rowerze i samochodem, a także z myślą o instytucjach publicznych i lokalnych przedsiębiorcach.

Projekt zakłada:
− uspokojenie ruchu przy zachowaniu niezbędnych dojazdów do kamienic, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji publicznych i szpitala,
− uporządkowanie parkowania samochodów i rowerów, 
− wymianę oświetlenia,
− wymianę nawierzchni ulicy oraz chodników na równą i bardziej przyjazną dla pieszych, zwłaszcza osób starszych (poruszających się z wózkami na zakupy lub przy pomocy urządzeń pomagających w chodzeniu - typu laski i balkoniki), niepełnosprawnych, rodziców z wózkami. Pozwoli to także ograniczyć hałas spowodowany przez walizki na kółkach,
− nasadzenia zieleni niezbędne do stworzenia przyjaznego charakteru ulicy dla jej użytkowników i poprawienia mikroklimatu, zwłaszcza w miejscach, gdzie obecnie nielegalnie parkują samochody, często blokując wjazdy i wyjazdy z posesji,
− wprowadzenie urządzeń małej architektury np. ławek, mebli miejskich - nie zakotwiczonych, tak by można je było przesunąć w trakcie fazy prototypowania. W tym momencie na całej ulicy Krupniczej nie ma żadnej ławki, na  której osoba starsza mogłaby usiąść np. w drodze ze szpitala na przystanek tramwajowy. 

Projekt dotyczy całej ul. Krupniczej i jej najbliższego otoczenia. Szczegółowe rozwiązania obejmują:
a) fragment ul. Krupniczej pomiędzy ulicami Podwale i Loretańską:
− zachowanie obecnej organizacji ruchu (strefa ograniczonego ruchu, zaślepiony dla samochodów wlot z ul. Podwale, strefa zamieszkania),
− stworzenie nawierzchni w jednej płaszczyźnie poprzez likwidację podziału na jezdnię i chodniki oraz krawężników, a także wymianę posadzki na równą i przyjazną dla pieszych, zwłaszcza zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, a także rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy,
− wprowadzenie roślin (drzewa, krzewy, pnącza, łatwe w uprawie byliny), które w naturalny sposób zagospodarują przestrzeń, nadadzą jej odpowiedni charakter i przyczynią się do pozytywnego odbioru ulicy (mniejszy hałas i zanieczyszczenia, niższa temperatura, a większa wilgotność powietrza, atuty widokowe, dźwiękowe i zapachowe),
− wprowadzenie ławek, donic oraz innych elementów małej architektury praktycznych i wygodnych dla użytkowników;
b) fragment ul. Krupniczej pomiędzy ul. Loretańską i al. Mickiewicza:
− wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całości lub fragmentach (zależnie od wyniku konsultacji społecznych) z dopuszczeniem kontraruchu rowerowego,
− poszerzenie chodników i zastosowanie równej nawierzchni, przyjaznej dla pieszych, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, co pozwoli także ograniczyć hałas spowodowany przez walizki na kółkach,
− zmniejszenie ruchu tranzytowego przez ul. Krupniczą od strony ul. Rajskiej i ul. Garncarskiej,
− likwidacja "ronda" na skrzyżowaniu Krupniczej i Garncarskiej - wg bazy danych kolizji i wypadków w 2013, 2014 i 2015 było po 1 zdarzeniu, w 2016 - 5 zdarzeń, w 2017 - 6 zdarzeń - stąd też wniosek, że wprowadzenie skrzyżowana równorzędnego, a później "ronda" doprowadziło do pogorszenia się  sytuacji w tym rejonie;
− urządzenie dodatkowych miejsc postojowych, również dla osób niepełnosprawnych, na terenie odzyskanym poprzez zawężenie jezdni do parametrów minimalnych i jej wyesowanie,
− wygospodarowanie przestrzeni na zasadzenie drzew i krzewów, w sposób korzystny dla roślin, ale nieograniczający znacznie dostępnej przestrzeni (zastosowanie np. krat osłonnych na pnie drzew, wykorzystanie donic na rośliny także jako siedziska, wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych itp.), również jako elementów wydzielających jezdnię oraz chroniących przed nielegalnym parkowaniem na chodniku;
 − postawienie przed Domem Literatów przy ul. Krupniczej 22 artystycznej ławeczki literackiej lub upamiętnienie w innej artystycznej formie tego bardzo ważnego miejsca na mapie Krakowa - kwestia do uzgodnienia z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych;
c) fragment ul. Dolnych Młynów pomiędzy ulicami Czystą i Krupniczą - rozważenie zamknięcia dla ruchu samochodowego z dopuszczeniem ruchu ambulansów i włączenie terenu w  obręb sąsiedniego skweru (objazd będzie możliwy poprzez ciąg ulic Czysta – Skarbowa) - umożliwi to stworzenie zielonego placu dla mieszkańców w tej części Starego Miasta, o co wnioskowali mieszkańcy w ramach projektu Nowa Krupnicza. Ponadto można rozważyć np. wprowadzenie elementów młyna, który nawiązywałby do historii miejsca - kiedyś przy ulicy Dolne Młyny płynęła Młynówka Królewska i znajdował się młyn, na co również zwracali uwagę mieszkańcy w czasie konsultacji projektu Nowa Krupnicza;
d) ul. Czysta: zasadzenie drzew i krzewów, również jako elementów wydzielających jezdnię oraz chroniących przed nielegalnym parkowaniem na chodniku;
e) przebudowa skrzyżowania ul. Krupniczej z al. Mickiewicza: utworzenie bezpośredniego przejazdu i drogi rowerowej przez al. Mickiewicza na wzór przejazdów rowerowych i rozwiązań zastosowanych w ciągu ul. Smoleńsk – przecięcie al. Krasińskiego – Dunin-Wąsowicza;
f) ewentualna zmiana ul. Czarnowiejskiej w jednokierunkową na odcinku Al. Mickiewicza ul. Dolne Młyny - do skonsultowania z mieszkańcami.
 
Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu należy również wziąć pod uwagę, o ile to możliwe, koncepcję prof. Rudnickiego podziału wnętrza II obwodnicy na sektory, z wjazdem z II obwodnicy i wyjazdem  po prawoskrętach, dzięki czemu ruch samochodowy byłby płynnie wyprowadzany z wnętrza sektora w kierunku II obwodnicy.
 
Podczas realizacji projektu należy się także kierować zapisami UCHWAŁY NR XCI/2394/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. Ulica Krupnicza powinna być dostępna i przyjazna dla pieszych - zwłaszcza osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, a także osób poruszających się za pomocą rolek, deskorolek i hulajnóg. Oznacza to, że nie może być zastosowana fazowana kostka brukowa ani kocie łby, lecz dowolna nawierzchnia niefazowana, czyli pozbawiona nierówności i szpar.
 
Konsultacje społeczne projektu
W ramach projektu wszelkie zmiany w organizacji ruchu i zagospodarowanie ulic zostaną skonsultowane z mieszkańcami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami przede wszystkim wewnątrz obszaru wyznaczonego przez ul. Karmelicka, Podwale, Piłsudskiego i Al. Mickiewicza poprzez testowanie rozwiązań w formie tymczasowej. Konsultacje powinny być prowadzone wieloetapowo, najlepiej przez jednostkę, która ma doświadczenie w konsultowaniu i  prototypowaniu ulic. Konsultacje te powinny się odbyć w ścisłej współpracy z Miejskim Centrum Dialogu, ZIKiT, ZZM i Radą Dzielnicy Stare Miasto.
 
Takie działanie pozwoli m.in. znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
− na których dokładnie odcinkach może zostać zawężona i wyesowana jezdnia w celu wydzielenia dodatkowych miejsc postojowych,
− w którym kierunku powinien odbywać się ruch jednokierunkowy na ul. Krupniczej - na fragmentach, czy całości,
− w których miejscach i w jakiej ilości mogą zostać ustawione ławki i inne elementy małej architektury,
− gdzie można wprowadzić nowe nasadzenia zieleni, tak aby roślin było dużo, ale nie ograniczały one niewielkiej dostępnej przestrzeni.
W ten sposób zebrane zostaną szczegółowe wytyczne do projektowania ulicy, uwzględniające głos jej użytkowników.
 
Autorami wniosku są: Edyta Kruk wraz z Natalią Nazim i Moniką Marszycką (Funkcja Miasto). Projekt powstał także we współpracy z urbanistą Pawłem Jaworskim, architektem krajobrazu Urszulą Kisielewicz, Agatą Bloswick (aDaSie), Markiem Grochowiczem (UJ), Marcinem Dumnickim (Kraków Miastem Rowerów) i Kubą Łoginowem.
 
Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 2 mln 400 tys. zł, wnioskodawczyni zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Krupnicza jest jedną z najważniejszych ulic pomiędzy I i II obwodnicą. Łączy ścisłe centrum Krakowa z obszarem miasteczka studenckiego, uczelniami (między innymi Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Rolniczym) oraz z jednym z ważniejszych terenów zielonych w Krakowie – Parkiem Jordana i planowanym Parkiem przy Karmelickiej. Ponadto jej bogata historia oraz przepiękne zabytkowe kamienice powinny zostać w odpowiedni sposób wyeksponowane np. Dom Literatów. Przy ulicy Krupniczej mieści się również dużo instytucji publicznych, w tym teatry Bagatela i Groteska, oddzial Muzeum Narodowego - Dom Mehoffera, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana, Auditorium Maximum oraz Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla. Stąd pomysł, aby przekształcić ulicę Krupniczą w miejsce bardziej zielone i bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 2 400 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne i projekt 2019
Realizacja 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Proponowane zmiany pozwolą na udostępnienie przestrzeni ul. Krupniczej pieszym, co znacznie wpłynie na atrakcyjność okolicy zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających Kraków. Zagospodarowanie przestrzeni ułatwi przemieszczanie się pieszych i ulica stanie się miejscem spacerów w przyjemnej, bardziej zielonej przestrzeni.
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×