Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

In vitro dla Krakowian/ek - program pilotażowy

Projekt odrzucony: W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Zakres proponowanego zadania nie spełnia wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa. Z uwagi na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

W styczniu 2017 roku Rada Miasta Krakowa głosowała przeciwko wspieraniu mieszkańców Krakowa, którzy chcą zostać rodzicami dzięki procedurze in vitro. Naszym zdaniem takie wsparcie w sytuacji, gdy państwo zrezygnowało z pomocy obywatelom, którzy starają się o dziecko jest konieczne.
W związku z tym zgłaszamy projekt do budżetu obywatelskiego w sprawie dofinansowania in vitro. W ramach programu pilotażowego chcemy, by dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy na parę otrzymało 100 par. Łącznie będzie to kwota 500 000 złotych. Inicjatywa jest nawiązaniem do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej "In vitro dla krakowian/ek", pod którą podpisało się kilka tysięcy mieszkańców miasta.

 
Do Programu zostać zakwalifikowane powinny być pary spełniające poniższe kryteria:
a) stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12
miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
b) w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się
możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia)
pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej
0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa
innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji
zarodka:
c) para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie Krakowa
 
Skuteczność planowanych w niniejszym programie działań potwierdzają opinie ekspertów klinicznych – założenia Programu w zakresie klinicznym pozostają w zgodzie z Ustawą o leczeniu niepłodności z 25 czerwca 2015 r., z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie leczenia niepłodności metodami rozrodu
wspomaganego medycznie i jej skutków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wyróżnia się dwa podstawowe cele Programu:
a) leczenie niepłodności metodami wspomaganego rozrodu w oparciu o przepisy prawa,
określone standardy postępowania i procedury medyczne;
b) poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia
pozaustrojowego.
 
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnej wydolności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa i w tym aspekcie niemożność posiadania potomstwa narusza zasadę zdrowia fizycznego i psychicznego i dlatego
niepłodność należy traktować jako chorobę, a ze względu na skalę problemu jako chorobę społeczną”. Zadaniem państwa jak i samorządu jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności.Według uśrednionych szacunków populacja niepłodna Polski wynosi 1 250 000. Dzisiejsza medycyna znajduje na ten problem odpowiedź. Procedura in vitro, której wymaga 2% naszego społeczeństwa jest tą odpowiedzią.  Jednak jest to procedura kosztowna. Dlatego obywatele potrzebują pomocy samorządu w finansowaniu zabiegu. Wspieranie leczenia niepłodności metodą in vitro jest jednym z uprawnień samorządów, taką możliwość daje ustawa z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, która jasno mówi, że samorządy mają możliwość opracowywania, wdrażania i finansowania programów polityki zdrowotnej. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dofinansowanie zabiegu in vitro Dofinansowanie 1 zabiegu in vitro dla par, zameldowanych na terenie Miasta Krakowa,w kwocie 5000 zł na parę. Planowane dla stu par. 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór komisji konkursowej Komisja konkursowa zostanie powołana przez przedstawicieli Rady Miasta, a jej celem będzie przygotowanie ogłoszenia o Programie, ocena złożonych w postępowaniu konkursowym ofert i wyłonienie realizatorów; 30.01.2019
Ogłoszenie konkursu Konkurs ma na celu wyłonienie Realizatora/ów spośród uprawnionych podmiotów; 04.02.2019
Opublikowanie ogłoszenia o postępowaniu konkursowym Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym zostanie opublikowane na stronie urzędu miasta. Zawierać ono będzie informację o sposobie wyboru Realizatora/ów Programu, stawianych wymaganiach, terminach procesu wyboru Realizatora/ów, sposobie ogłaszania wyników; 18.02.2019
Wyłonienie Realizatora/ów Programu Komisja konkursowa po zakończeniu oceny ofert przedstawi zestawienie ofert wraz z ich oceną i propozycją wyboru Realizatora/ów. Prezydent zatwierdza wybór Realizatora/ów Programu. 18.03.2019
Zawarcie umów z Realizatorem/ami Programu 30.03.2019
Udzielanie świadczeń zdrowotnych Wykonywane przez Realizatora/ów Programu zgodnie z zawartymi umowami 02.04.2019 - 28.12.2019
500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×