Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Pomóżmy zwierzętom w Krakowskim schronisku

Projekt odrzucony: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie wniosek do Budżetu Obywatelskiego nr BO.OM.127/18 pn. „Pomóżmy zwierzętom w krakowskim schronisku”, który zakłada dostarczenie lekarstw, środków opatrunkowych praz specjalistycznej karmy dla psów i kotów do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Uzasadnienie: Dnia 19.12.2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt mieszczące się przy ul. Rybnej 3 w Krakowie. Wykonawca - wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - złożył ofertę cenową, która obejmowała pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem schroniska, w tym także zakup lekarstw na potrzeby leczenia zwierząt w Schronisku oraz zakup karmy na potrzeby zwierząt utrzymywanych w Schronisku. Zatem omawiany projekt pokrywa się z zadaniem finansowanym z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, które wycenił i przyjął do realizacji ww. Wykonawca od 1 stycznia 2018 roku. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska przeprowadzają w Schronisku regularne kontrole realizacji umownych zobowiązań, dodatkowo Wykonawca przedkłada miesięczne sprawozdania z wykonywania tej umowy. Dotychczas nie stwierdzano, by środki zabezpieczone w umowie na potrzeby leczenia zwierząt były niewystarczające, nie notowano także braków i niedoborów związanych z zapotrzebowaniem na leki niezbędne w leczeniu zwierząt przebywających w schronisku. W przypadku karmy wykorzystywanej na potrzeby tych zwierząt, od dawna notuje się jej nadmiar z uwagi na pozyskiwaną karmę darową od mieszkańców Krakowa i instytucji/ firm. Mając powyższe na względzie realizacja projektu wydaje się nieuzasadnionym przysporzeniem na rzecz Wykonawcy ww. umowy oraz być sprzeczna z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w tym w szczególności z art. 44 ust. 3 który stanowi, że wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zatem, na podstawie zapisu pkt 6 § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku, należy stwierdzić, iż zadanie pn. „Pomóżmy zwierzętom w krakowskim schronisku” (projekt nr BO.OM.127/18), nie może być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, co uzasadnia wydanie opinii jak na wstępie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Schronisko

Dodatkowe lokalizacje: Rybna 3, 30-254 Kraków

Opis projektu

Projekt pomoże w bieżącym utrzymaniu schroniska poprzez dostarczenie lekarstw. środków opatrunkowych oraz specjalistycznej karmy dla psów i kotów. Od tych środków zależy życie naszych "braci mniejszych". Podczas konsultacji z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami  to właśnie takie potrzeby zostały wskazane na najbardziej obciążające budżet. Gdy te środki zabezpieczymy to schronisko będzie mogło realizować inne potrzeby a jest ich bardzo ale to bardzo dużo

UZASADNIENIE PROJEKTU

Porzucone, często bardzo chore zwierzęta potrzebują naszej pomocy. Z reguły to człowiek je skrzywdził, więc człowiek powinien im pomóc. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup lekarstw Zakup lekarstw, opatrunków oraz środków medycznych 12 miesięcy x 10 000 120 000,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Gastro Intestinal kot: konserwy: 4 x 12 x 100 g = 47,00 zł x 12 miesięcy suche 4 kg = 4 x 104 zł x 12 miesięcy Gastro intestinal low fat kot: Konserwy: 12 x 100 g= 45,00 zł x 12 miesięcy suche: 4 kg = 107 zł x 12 miesięcy 9 072,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Gastro Intestinal pies: konserwy: 4 x 12 x 400 g = 132,00 zł x 12 miesięcy suche 14 kg = 2 x 218,00 zł x 12 miesięcy Gastro intestinal low fat kot: Konserwy: 12*410g= 129,00 zł x 12 miesięcy suche: 12 kg = 200,00 zł x 12 miesięcy 15 516,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Wątroba kot: Konserwy: 12 x 175 g = 80,00 zł x 12 miesięcy suche: 3 kg = 97,00 zł x 12 miesięcy Wątroba pies: Konserwy: 2 x 12 x 400 g= 124,00 zł x 12 miesięcy suche: 2 x 12,5 kg = 210,00 zł x 12 miesięcy 10 140,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Hipoalergenic kot: Konserwy: 6 x 200 g = 51,00 zł x 12 miesięcy suche: 4,5 kg = 124,00 zł x 12 miesięcy Hipoalergenic pies: Konserwy: 2 x 12 x 400 g = 120,00 zł x 12 miesięcy suche: 2 x 14,00 kg = 227,00 zł x 12 miesięcy 10 428,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Nerki kot: Konserwy: 12 x 175 g= 80,00 zł x 12 miesięcy suche: 4,0 kg = 108,00 zł x 12 miesięcy Nerki pies: Konserwy: 12 x 400 g= 123,00 zł x 12 miesięcy suche: 10,00 kg = 160,00 zł x 12 miesięcy 5 652,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Cukrzyca Pies: Konserwy: 12 x 410 g= 129,00 zł x 12 miesięcy suche: 12,50 kg = 200,00 zł x 12 miesięcy Cukrzyca kot: Konserwy: 12 x 100 g= 47,00 zł x 12 miesięcy suche: 3,00 kg = 80,00 zł x 12 miesięcy 4 032,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Calm koty Suche: 4 x 4 kg = 106,00 zł x 12 miesięcy 5 088,00 PLN
Zakup specjalistycznej karmy Rekonwalescencja Konserwy pies / kot: 2 x 12*195 g = 130,00 x 12 miesięcy 3 120,00 PLN
183 048,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup Zakup Karm, Zakup lekarstw, opatrunków oraz środków medycznych 02.01.2019
Zakup Zakup Karm, Zakup lekarstw, opatrunków oraz środków medycznych 01.06.2019
183 048,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×