Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Wieża antysmogowa - miejska strefa czystego powietrza

Projekt odrzucony: W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.107/18 „Wieża antysmogowa – miejska strefa czystego powietrza” informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Biuro Planowania Przestrzennego UMK. Park Jordana posiada zabytkowy charakter oraz jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z 18.05.1976 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w posiadaniu kompleksowego projektu zagospodarowania Parku Jordana, który podlega uzgodnieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekt nie przewiduje lokalizacji nowych obiektów kubaturowych na terenie Parku, na których budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Według Informacji przekazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Park Jordana jest nasycony jeśli chodzi o funkcje. Znajdują się w nim strefy rekreacyjne z licznymi urządzeniami sportowymi i placami zabaw oraz w najstarszej części parku popiersia zasłużonych Polaków. Dla zachowania czytelnej kompozycji nie jest wskazane wprowadzanie nowych elementów, które nie są przewidziane w kompleksowym projekcie zagospodarowania Parku Jordana, uzgodnionym z konserwatorem zabytków. Biuro Planowania Przestrzennego UMK poinformowało, że Park Jordana nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się natomiast w granicach obszaru, w stosunku do którego Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. W dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu, zgodnie z którym Park Jordana znajduje się w terenach zieleni urządzonej 51.ZP.1 o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park. W rozdziale II projektu ww. planu zapisano: „W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania dopuszcza się realizuję jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników”. Wieża antysmogowa, nie została ujęta, w zamkniętym katalogu obejmującym sposoby zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 51.ZP.1. Ponadto, maksymalna wysokość zabudowy dla tych terenów wynosi 5m, a proponowana wieża jak wynika z opisu, powinna mieć ok. 7m wysokości. W związku z powyższym założenia procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie umożliwiają realizacji proponowanej inwestycji, na przedmiotowym terenie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park im. Henryka Jordana w Krakowie

Opis projektu

Projekt zakłada zbudowanie wieży, której zadaniem będzie asymilowanie rozpylonych
zanieczyszczeń i ich odfiltrowywanie. Rolą wieży będzie pobieranie szkodliwych związkow z atmosfery i rozprowadzanie oczyszczonego powietrza. Mechanizm będzie polegał na zasysaniu zanieczyszczonego powietrza i oczyszczania go przed wydaleniem z powrotem do środowiska. Wieża powinna mieć stożkowy kształt, ze średnicą rosnącą ku podstawie. Taki kształt zapewnia dużą wytrzymałość oraz oszczędność materiału. Dodatkowo wieża powinna mieć około 7 metrow wysokości i będzie wykorzystywać technologię jonizacyjną do oczyszczania powietrza. Całość konstrukcji będzie pokryta specjalnym cementem zawierającym nanomeryczny dwutlenek tytanu TiO2. Związek ten posiada właściwości fotokatalityczne, ktore umożliwiają redukcję szkodliwych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu otaczającym elementy i konstrukcje betonowe. Zastosowanie powyższego cementu gwarantuje rownież usuwanie zanieczyszczeń organicznych pokrywających betonowe powierzchnie budynkow i konstrukcji inżynierskich. Wykonane z jego użyciem budowle betonowe mają właściwości samoczyszczące się. Jest to szczegolne istotna cecha w przypadku wykonywania reprezentacyjnych obiektow o wysokich walorach estetycznych z betonu białego lub barwionego. Dwutlenek tytanu TiO2 jest związkiem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu. Szczegolne znaczenie dla większości zastosowań ma jego barwa, stanowiąca wzorzec koloru białego (biel tytanowa). Pod wpływem promieniowania UV nanokrystaliczny ditlenek tytanu, ulega aktywacji. W dalszej fazie tego procesu, w obecności wody opadowej na powierzchni betonu zawierającego TiO2 tworzą się rodniki wodorotlenowe OH oraz jony tlenowe O2 , ktore posiadają silne właściwości utleniające. W efekcie zostaje przyspieszony naturalny proces utleniania, wzmagając w ten sposob szybki rozpad szkodliwych związkow, ktore znajdują się w powietrzu w otoczeniu obiektu budowlanego oraz zanieczyszczających powierzchnię betonu. Ditlenek tytanu jako fotokatalizator, nie ulega zużyciu podczas zachodzących reakcji, więc opisane procesy są długotrwałe i stale odnawialne. Właściwości fotokatalityczne betonu zawierającego związek TiO2 są rownież wykorzystywane w technologii betonow samoczyszczących, ponieważ w zachodzących procesach utleniane są nie tylko szkodliwe związki zawarte w powietrzu, ale także zabrudzenia pokrywające z upływem czasu obiekty budowlane. Degradacji ulegają więc, niemal wszystkie substancje organiczne mogące znaleźć się na powierzchni betonu, np. aerozole, tłuszcze, oleje, pyły, ptasie odchody itp. Wewnątrz konstrukcji będzie znajdować się rownież turbina wiatrowa, dzięki czemu urządzenie ma samodzielnie wytwarzać energię niezbędną do pracy jonizatora, czyli w efekcie oczyszczenia powietrza. Urządzenie wytwarza dodatnie jony, ktore przyczepiają się do zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Następnie zanieczyszczenia, dzięki przyczepionym kationom, zbierane są przez ujemnie naładowane elektrody. Do zaistnienia powyższych procesow wystarczy „tylko” ok. 1000 m3 niechcianego smogu. Odfiltrowane zanieczyszczenia mają być sprasowywane pod bardzo dużym ciśnieniem. Cały proces oczyszczania odbywać się będzie w ścianach wieży, ktorą zasila 1400 watów zrownoważonej energii, co jest porownywalne z mocą potrzebną do obsługi czajnika.Proponowana lokalizacja wynika z optymalnego położenia planowanej wieży na intensywnie użytkowanym terenie rekreacyjnym w pobliżu ruchliwej, bardzo zanieczyszczonej Alei Trzech Wieszczów.
 Poniżej załączam kontakt do pomysłodawcy wieży antysmogowej, która powstała w Holandii. Pomysłodawca chętnie nawiąże współprace.
Studio Roosegaarde: Charlotte de Mos (+31651698818) charlotte@studioroosegaarde.net
https://www.studioroosegaarde.net/projects/#smog-free-project

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu powstanie miejsce w którym, w końcu będzie można odetchnąć pełną piersią bez szkody dla swojego zdrowia. Znajdzie tu miejsce wypoczynku każdy mieszkaniec, a w szczególności rodzice z dziećmi, które są najbardziej narażone na negatywny wpływ zanieczyszczeń z powietrza.
Zanieczyszczenie powietrza jest wciąż narastającym problemem, szczegolnie w dużych aglomeracjach miejskich. Rosnąca emisja spalin powoduje, że w powietrzu unosi się coraz więcej szkodliwych gazow i toksyn, ktore bardzo negatywnie wpływają na zdrowie. Toksyczne dla nas cząstki unoszą się w powietrzu tworząc duszącą mgłę, ktora po przedostaniu się do płuc zatruwa cały organizm.
Problemem wszystkich wielkich miast na świecie jest rosnąca degradacja środowiska naturalnego związana z rozwojem przemysłu i nieustannie wzrastająca liczba zmotoryzowanych mieszkańców. Przemieszczające się, a tym bardziej uwięzione w korkach masy samochodów emitują tony szkodliwych związków, które w połączeniu z pyłem, kurzem i znaczną wilgotnością powietrza tworzą toksyczny smog. Jego czarne chmury zasłaniają słońce nad niezliczonymi metropoliami wywołując przy okazji reakcje alergiczne, które mogą prowadzić do astmy, zapalenia oskrzeli czy paraliżu układu krwionośnego.
Według badań opublikowanych w artykule pt: „Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa” zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w Krakowie jest przyczyną średnio kilkuset (od ok. 300 do nawet ponad 600) zgonów rocznie. Zgonów, których można by uniknąć lub znacznie ograniczyć ich liczbę, gdyby tylko krakowskie powietrze spełniało normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Podstawowym problemem, ktorego rozwiązaniu służy projekt jest zmniejszenie się smogu na terenie Krakowa oraz stworzenie stref czystego powietrza w krakowskich parkach. Tworząc strefy wolne od smogu np. na placach zabaw czy w miejscach, gdzie ludzie spędzają wolny czas, możemy – zanim inne metody zaczną przynosić skutek – poprawić jakość życia krakowskich mieszkańców.
Proponowana w projekcie wieża będzie miała zdolność do oczyszczania 30 000 m3 powietrza na godzinę. Dodatkowo sprawi, że powietrze w okolicy urządzenia będzie oczyszczone z zanieczyszczeń aż do 75%.
Projekt ma dać początek wprowadzania polityki walki z zanieczyszczeniami. Smog bywa niewidoczny, ale ma fatalny wpływ na zdrowie człowieka. Dodatkowo pomysł może zainicjować nowe projekty, które będą wspierać ochronę środowiska w tak zanieczyszczonym mieście, jakim jest niestety Kraków. Zanieczyszczenie powietrza jest to kwestia, która dotyczy nas wszystkich, dlatego też główną ideą projektu jest polepszenie stanu środowiska. Zaproponowane rozwiązanie jest przykładem nowatorskiej techniki walki ze smogiem, która została już przetestowana w innych europejskich miastach (np. Rotterdam).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wieża antysmogowa Budowa wieży wraz z montażem 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie konkursu ofert Przygotowanie specyfikacji konkursowej, ogłoszenie konkursu oraz zebranie ofert 2019-08-31
Wybór wykonawcy zadania Wytypowanie najlepszej oferty 2019-09-30
Realizacja projektu Budowa wieży antysmogowej oraz jej uruchomienie 2019-12-31
500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×