Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Rozbudowa miejskiej plaży nad Wisłą

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada uporządkowanie przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą przy ogólnodostępnej plaży miejskiej. Teren podany we wniosku przy ul. Wioślarskiej objęty jest granicami sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” podjętego Uchwałą Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. Zgodnie z projektem ww. planu, teren planowanej inwestycji (północna część działki nr 92/6 obr 15 – Krowodrza) znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 78.ZWs/zz.1, w których nie dopuszczono możliwości lokalizacji plaży. W związku z powyższym na obecnym etapie sporządzania planu „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”, rozbudowa istniejącej plaży miejskiej nie jest zgodna z jego zapisami. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Wioślarska.

Opis projektu

Projekt przewiduje stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych blisko ścisłego centrum miasta. 

Zakłada przywrócenie nadwiślańskiego brzegu do użyteczności wypoczynkowej i rekreacyjnej, przystosowaniem do uprawiania sportów wodnych oraz wprowadzenie miejskiej edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku.
Propozycja zagospodarowania terenu obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
- uporządkowanie terenów zieleni ( pielęgnację drzew i krzewów nad Wisłą ),
- budowę małej architektury ( kurtyny wodne, ławki, kosze, stojaki rowerowe, podesty, parasole trzcinowe, altana ), 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych ( alejki spacerowe, droga dojazdowa, parking, oznakowanie terenu ),
- wykonanie elementów wodnych ( pomosty, trapy,slipy do wodowania łodzi ),
- ekologiczna nadwiślańska ścieżka dydaktyczna ( zdefiniowanie gatunków zwierząt i roślin, wykonanie tablic opisowych).
 
 
  

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tereny nad Wisłą są popularnym miejscem wypoczynkowym dla osób w każdym wieku. Już w okresie powojennym stanowiły miejskie enklawy zieleni wśród której mieszkańcy Krakowa masowo wypoczywali. Obcowanie z zielenią ma zbawienny wpływ na samopoczucie mieszkańców. 

Tworzenie małych parków zieleni  korzystanie wpływa na mikroklimat miasta, przyczynia się do oczyszczania powietrza i redukcji gazów cieplarnianych, modyfikuje wilgotność gleby, zwiększa wilgotność powietrza – jest też dla zmęczonego miastem człowieka możliwością na złapanie chwili oddechu i relaksu. Projekt celuje w uwrażliwianiu społeczeństwa na to, że istnienie zróżnicowanych biologicznie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej jest warunkiem poprawy, jakości życia w mieście i ochrony ludzkiego zdrowia. 
Bioróżnorodność terenów nadwiślańskich  gwarantuje udany wypoczynek zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. 
Położenie terenów blisko Salwatora, Kopca Kościuszki, alejek rowerowych nad Wisłą gwarantuje doskonałą komunikację.   

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia 200 000,00 PLN
Zieleń Pielęgnacja, karczowanie, nasadzenia itp. 1 000 000,00 PLN
Elementy wodne Instalacja pomostów, slipów wodnych, poręczy, trapów itp. 400 000,00 PLN
Ciągi komunikacyjne alejki spacerowe, ścieżki ekologiczne, droga dojazdowa, parking 300 000,00 PLN
Elementy małej architektury Ławki, parasole, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, znaki, tablice, altany itp. 200 000,00 PLN
2 100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
I etap Opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń I połowa 2018
II etap Uporządkowanie terenu II połowa 2018
III etap Zakup doposażenia II połowa 2018

Załączniki

2 100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×