Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Krzyż Wołyński z tablicą upamiętniającą

Projekt odrzucony: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu właściwych opinii, pozytywnie odnosi się do idei upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej w formie krzyża, jednakże negatywnie opiniuje projekt wzniesienia Krzyża Wołyńskiego upamiętniającego Polaków pomordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w okresie 1943 – 45, zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2018 (wniosek nr BO.OM.121/18), w odniesieniu do lokalizacji, co wynika z braku możliwości prawnych. Proponowany projekt określa wysokość krzyża na 12 m, a zarówno ustalenia w przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia zawarte w projekcie mpzp dla wskazanego obszaru nie dopuszczają obiektów o takiej wysokości. Z informacji przekazanej przez Biuro Planowania Przestrzennego wynika, że działki nr 427/30 obr. 46 Podgórze i nr 1/72 obr. 66 Podgórze, znajdujące się w okolicy ul. Herberta, podlegają ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza” , gdzie: - działka nr 427/30 znajduje się na Terenach Zabudowy Usługowej o symbolu U.4 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usługową. Również w katalogu przeznaczeń uzupełniających nie zapisano możliwości lokalizacji budowli zgłoszonej w przedmiotowym projekcie, - działka nr 1/72 znajduje się w Terenach Zieleni Urządzonej i Urządzeń Sportowo-Rekreacyjnych o symbolu ZP/US, dla których zarówno w katalogu przeznaczeń podstawowych, jak i uzupełniających nie przewidziano możliwości lokalizacji proponowanego krzyża. Ponadto dla terenów o symbolu ZP/US wysokość obiektów, za wyjątkiem tych, które służą funkcjom kulturalnym jak np. teatr letni czy muszla koncertowa, ograniczona została do 6 m. W odniesieniu do działki nr 18/16 obr. 66 Podgórze nie podlega ona żadnym ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże jej zasadnicza część objęta jest granicami sporządzanego mpzp „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Zgodnie z tym projektem część działki znajduje się w: - terenach zieleni urządzonej - symbol 107.ZP.1 o podstawowym przeznaczeniu publicznie dostępne parki gdzie dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji, w szczególności takich jak: boiska, skateparki, ogródki jordanowskie, place zabaw, wybiegi dla psów, amfiteatry, miejsca parkingowe, urządzenia wodne – stawy, oczka wodne wraz z pomostami i mostkami, place z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, obiekty budowlane obsługujące tereny zieleni (wypożyczalne sprzętu sportowego, kawiarnie, sanitariaty, przebieralnie, altany, tężnie solankowe). Dla tego terenu maksymalna wysokość zabudowy określona została na 5 m, - terenach zieleni izolacyjnej o symbolu 107.ZI.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną, gdzie dopuszcza się zalesienia i gdzie maksymalna wysokość zabudowy określona została na 5 m. Zgodnie ze wskazaniem Biura Planowania Przestrzennego zaproponowany projekt nie wpisuje się w ustalenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w odniesieniu do działki nr 18/16 obr. 66, która nie jest objęta sporządzanym planem miejscowym, zależy od stosownego postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydział Skarbu Miasta przekazał informację, że w odniesieniu do działki nr 427/30 wszczęte zostało postępowanie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż Skarb Państwa nabył przedmiotową nieruchomość na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21.12.1970 r. nr USW IV-60/II/65/70 wydanego na podstawie ustawy z dnia 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 18, poz. 94 z 1961 r.) ustawy z dnia 14.07.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity Dz. U. Nr 22, poz. 159 z 1961 r.) o wywłaszczeniu na cele przebudowy i rozbudowy stawów retencyjnych Krakowskich Zakładów Sodowych zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu planów realizacyjnych z dnia 29.11.1970r. Nr BUA-60/P/69 wydaną przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury PRN m. Krakowa. W związku z powyższym poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot nieruchomości. W odniesieniu do części działki nr 427/30 prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości pod sygn.akt : GS-11.6821.9.2018.ML i GS-11.6821.31.2018.ML. Wobec tego, do czasu zakończenia postępowania o zwrot, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie ww. nieruchomość nie może być przeznaczona na realizację projektu. Ponadto w Wydziale Skarbu Miasta zarejestrowany został pod nr GS-08.6847.3.14.2018.JZ wniosek o ustanowienie na działce nr 427/30 służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. pod budowę i eksploatację stacji elektroenergetycznej. Dla części działki nr 18/16 prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – GS-11.72211-3-309/99. Sprawa prowadzona jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W odniesieniu do działki nr 1/72 Wydział Skarbu Miasta informuję, że nie toczą się żadne postępowania. Z opinii przekazanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wynika, iż pamięć o rzezi wołyńskiej należy do najbardziej bolesnych kart z dziejów II wojny światowej i powinna być pielęgnowana zwłaszcza poprzez różnego rodzaju działania naukowe, edukacyjne i kulturalne. Pomnik poświęcony ofiarom tej tragedii już istnieje w Krakowie i znajduje się na Cmentarzu Rakowickim. Inicjatorem i fundatorem pomnika było Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Pomnik został wzniesiony w związku z uchwałą Nr XLVIII/467/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60. rocznicę masowej rzezi Polaków zamieszkujących kresowe województwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pomnik, autorstwa Czesława Dźwigaja został odsłonięty 17 września 2004 r. Podkreślić należy, iż zarówno miejsce usytuowania pomnika, jak i treść tablicy pamiątkowej, spełniają postulaty zawarte w przedmiotowym projekcie. Pomnik znajduje się w miejscu publicznym, na historycznym cmentarzu tłumnie odwiedzanym, zarówno przez mieszkańców Krakowa jak i turystów. Cmentarz Rakowicki z uwagi na walory zabytkowe, będący miejscem pochówku znanych i zasłużonych Krakowian, jest także miejscem edukacji historycznej - formalnej i nieformalnej. Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie poparł ideę powstania upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez inicjatorów konsultacji z Instytutem w kwestii planowanej inskrypcji, w przypadku realizacji projektu.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rejon ul. Herberta - działka nr 427/30, obr. 46 Podgórze lub na działce nr 1/72, obr. 66 Podgórze ewentualnie nr 18/16, obr. 66 Podgórze.

Opis projektu

Krzyż Wołyński z tablicą upamiętniającą w zamierzaniu powinien składać się z następujących elementów:

- 12-metrowego krzyża betonowego z napisem KRZYŻ WOŁYŃSKI  na poprzecznej belce, osadzonego na fundamencie
- granitowej tablicy pamiątkowej (w ciemnym kolorze - np. impala)
- oświetlenia krzyża i tablicy
- wykonania z kostki betonowej dojścia do pomnika oraz jego otoczenia.
Na tablicy upamiętniającej proponuje się napis następującej treści:
 
"Ku czci i pamięci Polaków,
pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

W latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści eksterminowali około 200.000 osób polskiej narodowości na terenach:

Wołynia
Powiat Dubieński         
         Horochowski
         Kostopolski        
         Kowelski   
         Krzemieniecki     
         Lubomelski
         Łucki         
         Rówieński 
         Sarneński  
         Włodzimierski
         Zdołbunowski

Pozostałych ziemiach wschodnich II RP
Woj. lwowskie
         stanisławowskie
         tarnopolskie

Terenach obecnej Polski
Lubelszczyzna
Rzeszowszczyzna

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI"
 
Powyższa propozycja może ulec zmianie -  po konsultacjach historycznych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt wzniesienia w Krakowie Krzyża Wołyńskiego z tablicą upamiętniającą poza aspektem kulturalnym kładzie nacisk na edukację historyczną oraz oddziaływanie w szerokim zakresie na świadomość społeczną odnośnie  tragicznych wydarzeń, które dotknęły Polaków w okresie 1943-45  na terenie Wołynia oraz w Galicji Wschodniej. Na terenie obecnej Ukrainy, gdzie przede wszystkim miały miejsce te wydarzenia pomniki są niszczone. Ponadto projekt Krzyża Wołyńskiego adresowany jest do młodego pokolenia Polaków. Jednym z założeń postawienia tego pomnika jest, aby znalazł się on w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, gdzie mógłby być licznie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i turystów. 

Historia vitae magistra  est - Historia jest nauczycielką życia.

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu budowlanego I kwartał 2019
Uzyskanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej (zatwierdzenie projektów budowlanych) i niezbędnych zgód II kwartał 2019 r.
prace budowlane Wykonanie wykopu, Postawienie konstrukcji krzyża, Ustawienie tablicy upamiętniającej, Wykonanie oświetlenia, dojścia z kostki betonowej oraz schodów z podbudową III kwartał 2019
0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×