Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Tablica pamiątkowa Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego

Projekt odrzucony: Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: • pkt 2 zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu, tj.: koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych. • pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta” • pkt 6 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności” Zgodnie z pismem z dnia 07.05.2018r. znak: BUWkr-913-29(3)/18 Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, koncepcję przedstawioną we wniosku do Budżetu Obywatelskiego uznano za kontrowersyjną i generalnie sprzeczną z przyjętą w Polsce kulturą pamięci. Zwyczajny chodnik służy do celów użytkowych, trudnych do uznania za miejsce szczególnego szacunku. Płyty chodnikowe każdego dnia są deptane i narażone na zanieczyszczenie w różnej postaci. Musi budzić wątpliwość, czy tego rodzaju upamiętnienie będzie jednoznacznym i godnym wyrazem hołdu dla postaci Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego. Należy odróżnić upamiętnienie osób od upamiętnienia miejsc, w których działy się konkretne wydarzenia historyczne. Wtedy tablice pamiątkowe np. umieszczane w płycie Rynku Głównego (miejsce przysięgi T. Kościuszki, miejsce hołdu pruskiego), maja charakter zarówno upamiętnień, jak też informacji historycznej o tychże faktach. Ponadto zgodnie z art.23 KC w związku z art. 24 KC ochronie cywilnej podlegają dobra osobiste człowieka takie jak kult czci pamięci związany z daną osobą zmarłą. Należy przyjąć, że ewentualni spadkobiercy lub dalsza rodzina Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego poprzez taką formę upamiętnienia jego zmarłej osoby na płycie chodnikowej mogłaby uznać za naruszenie dóbr osobistych związanych z kultem czci pamięci osoby Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego i wystąpić przeciwko Gminie Miejskiej Kraków z pozwem do sądu o usuniecie w/w płyty pamiątkowej z przestrzeni publicznej oraz zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego w związku z tym naruszeniem w/w dobra. W związku z powyższym za zasadne uznano znalezienie innej lokalizacji, np. na ścianie budynku, w której bohater walk o niepodległości Ojczyzny zostanie upamiętniony w sposób jednoznacznie godny i nie budzący kontrowersji, z uwagi na fakt iż osobą zmarłym należy się odpowiedni szacunek. Równolegle nadmieniamy, że w świetle przedstawionej we wniosku wyceny oraz dodatkowego rozeznania rynku wśród artystów rzeźbiarzy wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach propozycji zadania ogólnomiejskiego jest niższy niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego

Opis projektu

Ulica Wilhelma Wyrwińskiego jest boczną ulicą od ulicy Pilotów.  Wilhelm Wyrwiński, ps. „Wilk” (1882–1918) – major Wojska Polskiego, malarz, grafik. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – był uczniem Józefa Pankiewicza i Józefa Mehoffera. Członek Związku Strzeleckiego, w czasie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów Polskich – przeszedł jej cały szlak bojowy; pełnił też służbę wywiadowczą na Wołyniu. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim. Projekt: Metalowa tablica pamiątkowa w formie płyty chodnikowej na chodniku ulicy Wilhelma Wyrwińskiego (od strony ulicy Pilotów) z nazwiskiem, datą urodzin i śmierci i krótką notą biograficzną.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poinformowanie mieszkańców Krakowa o bohaterze niepodległościowym. Historyczna tablica pamiątkowa przybliży uczniom postać bohatera. Przy ulicy Wilhelma Wyrwińskiego znajduje się Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum. Do placówki uczęszczają uczniowie z całego Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Płyta Żeliwna odlana płyta z wypukłymi napisami. 3 000,00 PLN
Instalacja Wyjęcie jednej płyty chodnikowej betonowej i umieszczenie tablicy pamiątkowej. 200,00 PLN
Transport Transport z odlewni na miejsce instalacji 200,00 PLN
3 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie odlewu Zlecenie wykonania odlewu w odlewni Styczeń 2019
Instalacja Transport na miejsce instalacji i instalqcja kwiecień 2019

Galeria

3 400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×