Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 16:

„Pełnia życia, pełnia sił”

Edycja Budżet Obywatelski 2018 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Drożdżowa 2

Dodatkowe lokalizacje: Centrum Kultury Podgórza, Dwór Czeczów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków

Opis projektu

1.Cele projektu "Pełnia życia, pełnia sił"
Projekt przewiduje bezpłatne indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem i prawnikiem (1 raz w tygodniu), zajęcia ogólnousprawniająca- spacery nordic walking (1 raz w tygodniu),
organizację i realizację, bezpłatnej Krakowskiej Konferencji -grudzień 2019r.

GENERALNE CELE:
Aktywizacja ludzi starszych powyżej 50 roku życia z terenów Krakowa, poprzez udzielanie bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego, tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej seniorów zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.  Dodatkowo projekt ma na celu edukację i szerzenie świadomości na temat promocji zdrowia i zachowań zdrowotnych w podeszłym wieku.

SZCZEGÓŁOWE CELE:
Aktywizacja osób starszych;
Integracja osób starszych;
Poprawa jakości życia osób starszych;
Poprawa samopoczucia osób starszych;
Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego osób starszych;
Zwiększenie wiedzy na temat dostępnych form wsparcia osób starszych;
Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń społecznych;
Udzielenie podstawowej wiedzy na temat psychologii emocji, stresu, komunikacji;
Zwiększenie kompetencji i zasobów;
Wzrostu świadomości osób starszych na temat pielęgnowania zdrowia, istotnej roli profilaktyki, rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia.
Zwiększenie wiedzy na temat przepisów i procedur aktualnie obowiązujących i mających wpływ na ich codzienną sytuację życiową.
Zwiększenie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania zatrudnienia, spędzania aktywnie czasu wolnego, wśród beneficjentów i ich rodzin
Zwiększenie wiedzy na temat własnych potrzeb, możliwości i perspektyw w obszarze sfery zawodowej seniorów.
Wzmacnianie kompetencji miękkich u osób starszych poprzez szkolenia tematyczne prowadzone przez psychologów;

2. Rezultaty i oddziaływania
integracji mieszkańców miasta Kraków
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej osób starszych
poprawienie wizerunku seniora,
aktywizację seniorów do działań lokalnych,
zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego.
zwiększenie świadomości skuteczności działań osób starszych.

3. Komplementarność z innymi działaniami i programami
Program „Pełnia życia, pełni sił” jest komplementarny Programem Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi) oraz Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2018.
. Organizacja etapu realizacji projektu
Projekt zostanie organizowany w trzech etapach: etapie planowania, promocji projektu oraz etapie realizacji projektu. W pierwszym etapie planowania projektu zostaną zawarte umowy z osobami będącymi odpowiedzialne za prowadzenie bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, ogólnorozwojowych. Ponadto zostaną wybrani docelowo prelegenci, którzy wystąpią na Krakowskiej Konferencji w grudniu 2019r.
W drugim etapie – promocji projektu – nastąpi rozpropagowanie informacji na temat naboru uczestników projektu za pośrednictwem portali społecznościowych, informacji prasowych, plakatów m.in. w klubach seniora.
Ostatni etap realizacji projektu polegać będzie na wypełnianiu zadań określonych w harmonogramie projektu.
 
4. Struktura zatrudnienia
Na potrzeby projektu zostanie zatrudnionych 2 psychologów, 1 prawnik, 1 adwokat. Każdy z pracowników dostanie umowę zlecenie zgodną z realizacją zadań i wynagrodzeń określonych w harmonogramie projektu.
 
5. Łączny koszt realizacji projektu: 25.000zł.

6. Czas realizacji projektu: od 18.04.2019r do 30.11.2019r.(z przerwą wakacyjną)
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pełnia życia, pełnia sił” jest program umożliwiający seniorom korzystanie z bezpłatnych porad psychologicznych prawnych i psychoterapii.
Ma za zadanie nauczyć seniorów planować własny czas wolny, aktywnie go wykorzystywać.
Satysfakcja z życia wśród osób starszych maleje wraz z wiekiem, głównie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. Wyniki analiz pokazują, że osoby starsze mieszkające ze współmałżonkiem/partnerem są bardziej zadowolone z życia niż te pozostające bez współmałżonka/partnera (nawet, jeśli mieszkają z innymi osobami). Oprócz tego problemy zdrowotne (niepełnosprawność, różne schorzenia) obniżają zadowolenie z życia osób starszych. Co więcej, wyniki analiz pokazują, że osoby zaangażowane w różne aktywności społeczno-kulturalne wydają się być bardziej zadowolone z życia niż pozostałe. Podobnie osoby starsze, które mogą polegać na wsparciu rodziny lub przyjaciół deklarują większą satysfakcję z życia niż te bez wsparcia.
Jednym z najdotkliwszych problemów społecznych ludzi starszych jest samotność. Często człowiek starszy znajduje się w niekorzystnej sytuacji we własnej rodzinie. W toku licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega bowiem również model rodziny. Znikają dwu-, trzypokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę i zainteresowanie. Rodzina, która w sferze emocjonalnej wypełniała całe życie, usamodzielnia się, często partner umiera. Z drugiej zaś strony młodsze pokolenie nie ma niemal żadnej możliwości korzystania z wieloletniego dorobku danego seniora: z jego wiedzy i – często – bardzo bogatego doświadczenia życiowego.
Projekt „Pełnia życia, pełnia sił” ma umożliwić aktywizacje osób 50+, z terenów Krakowa, poprzez integrację, tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej seniorów zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Program "pełnia życia, pełnia sił" jest zgodny z strategią rozwoju miasta Krakowa.
W Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków czytamy, że głównym celem działania polityki jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwoju Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkanek i mieszkańców, w tym również seniorów. Powyższy cel główny dopełniają cele szczegółowe, takie jak:
•           Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą,
•           Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i poprawa efektywności realizacji zadań publicznych,
•           Rozwój sektora pozarządowego w Krakowie oraz poprawa jakości i innowacyjności działania.
W Krakowie szerokie rozumienie polityki senioralnej wiąże się z ogółem działań, w okresie całego życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej, oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały biurowe - artykuły piśmiennicze (piskai, długopisy, kredki), notatki, koperty, gilotyna, teczki reklamowe na materiały szkoleniowe, bloczki samoprzylepne kolorowych kartek 400 kartek, nożyczki, papier ksero, papier firmowy, brystol, papier do flipchartu 3 200,00 PLN
Wynagrodzenie instruktora prowadzącego ćwiczenia ogólnorozwojowe - sobotnie zajęcia na świeżym powietrzu; ogólnousprawniająca- spacery nordic walking; 18 spotkań 2 700,00 PLN
Wynagrodzenie psychologa -piątkowa terapia grupowa; 22 sesje 2 godzinne 3 300,00 PLN
Wynagrodzenie psychologa - wtorkowe konsultacje indywidualne dla seniorów i członków ich rodzin - 50 godz.; środowe konsultacje indywidualne dla seniorów i członków ich rodzin - 46 godzin 9 600,00 PLN
Wynagrodzenie prawnika -czwartkowe konsultacje prawne; 42 godziny 4 200,00 PLN
Organizacja i realizacja Krakowskiej Konferencji -konferencja podsumowująca projekt, przewidziana na 50 osób; materiały reklamowe, np. plakaty, ulotki, itp. 2 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie projektu- spotkanie zapoznawcze z uczestnikami programu Spotkanie mające na celu wzajemnie poznanie się uczestników i organizatora, omówienie planu działania i harmonogramu ; godz 10.00-12.00 2.04.2019
Sobotnie zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia ogólnousprawniająca, np. spacery nordic walking; co tydzień od 10.00-12.00 01.09.2019-17.11.2019 Łącznie 18 spotkań 05.05.2019-17.11.2019
Piątkowa terapia grupowa Cotygodniowe spotkania uczestników mające na celu omówienie problemów codziennych, potrzeb, kłopotów, udzielenia pomocy wzajemnego wsparcia, co tydzień od godz 16.00-18.00(planowana grupa 7-10 osób) 04.05.2019 -30.11.2019
Konsultacje indywidualne psychologiczne Co tydzień we wtorek i środę w godz. 10.00-12.00 25.04.2019-28.11.2019
Konsultacje indywidualne prawne Co tydzień w czwartek w godz. 14.00-16.00 19.04.2019-29.11.2019
Organizacja i realizacja Krakowskiej Konferencji 6.12.2019 r. Podsumowanie projektu „Pełnia życia pełnia sił”; godz 10.00-16.00Ilość uczestników: 50 osóbGodz .10.00-16.00 grudzień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja i aktywizacja seniorów
powrót