Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Zespoł Wyjazdowy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oś. Złocień

Projekt odrzucony: W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia (zakup ambulansu miałby być dokonany dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, a za organizację i finansowanie ratownictwa medycznego w województwie małopolskim, w tym na terenie Krakowa, odpowiada Wojewoda Małopolski. Należy też podkreślić, że planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem PRM na terenie województwa jest zadaniem wojewody, który sporządza wojewódzki plan działania sytemu. Plan ten stanowi dla dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ podstawę do zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Zakres proponowanego zadania nie spełnia ponadto wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa. Z uwagi na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: osiedle Złocień

Opis projektu

Projekt zakłada wynajem i przystosowanie pomieszczenia do stacjonowania grupy wyjazdowej Zespołu Wyjazdowego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Dodatkowo należy wykonać instalację elektryczną do połączenia zasilania karetki. Możliwe jest wykorzystanie pomieszczeń istniejącej już przychodni zdrowotnej lub wynajęcie innego lokalu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie dojazd Zespołu Wyjazdowego do osiedla odbywał się z trzech lokalizacji tj. ul. Teligi, Szpital Żeromskiego, Szpital Uniwersytecki. Wszystkie te lokalizacje są stosunkowo odległe od osiedla i dojazd jest bardzo długi. Dojazd Zespołu Wyjazdowego z ul. Teligi jest przerywany przez 3 możliwe zapory kolejowe które wydłużają czas dojazdu. Ciągłe korki w ciągu ulic Klasztornej i Półłanki powodują że czas dojazdu jest również bardzo długi. Najdłuższy czas dojazdu jest ze Szpitala Uniwersyteckiego ale pomimo to czasami Zespoły Wyjazdowe są wysyłane również z tamtej lokalizacji. Po za tym w Prokocimiu powstaje Nowy Szpital Uniwersytecki który będzie posiadał Szpitalny Oddział Ratunkowy, w związku z tym miejsce wyjazdu na ulicy Teligi jest nieuzasadnionym dublowaniem punktów wyjazdowych w tym samym miejscu. Już w tym roku zostaną otwarte ulice: Domagały, oraz ulica Złocieniowa (zgłoszona w projekcie dzielnicowym). Dzięki temu wyjazd z osiedla w każdym możliwym kierunku (w tym do autostrady) będzie się odbywał niezwykle szybko.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wynajmu lokalu Wyszukanie i podpisanie na najem odpowiedniego lokalu dla Zespołu Wyjazdowego KPR. Koszt za cały rok. 30 000,00 PLN
Przystosowanie pomieszczenia Remont i wyposażenie pomieszczenia. 20 000,00 PLN
Instalacja elektryczna Wykonanie instalacji elektrycznej dla karetek pogotowia. 5 000,00 PLN
55 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyszukanie lokalu Wyszukanie lokalu i podjęcie decyzji czy punkt będzie kolejnym punktem czy przeniesienie punktu z ul. Teligi. 12.2018
Podpisanie umowy najmu Przygotowanie i podpisanie umowy najmu. 01.2019
Remont i przystosowanie pomieszczenia Wykonanie czynności związanych z przystosowaniem lokalu. 02.2019
Przygotowanie i wprowadzenie procedur Wprowadzenie przygotowanej podstawy prawnej do funkcjonowania Zespołu Wyjazdowego KPR. 03.2019
55 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×