Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 112:

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt dotyczy całego obszaru Miasta Krakowa. Siedzibą byłby Urząd Miasta Krakowa

Opis projektu


Projekt ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach takich jak robienie zakupów, wyjście do szkoły, pracy, muzeum czy na spotkanie ze znajomymi. Podobny program z sukcesami działa już w Warszawie pod nazwą “Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Według ludzi niepełnosprawnych czegoś takiego brakuje w naszym mieście. Osoba niepełnosprawna mogłaby skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa zwanym dalej koordynatorem, który przydzieliłby jej wolontariusza chętnego do pomocy w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie w określonym zadaniu np. W zrobieniu zakupów czy pomocy w dostaniu się w wybrane przez tę osobę miejsce. Jako osoba niepełnosprawna rozumiana by była osoba posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: znaczny bądź umiarkowany albo grupę inwalidzką ( I, II ) lub orzeczenia o całkowitej / częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji / pracy. Pomoc byłaby skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W celu zwiększenia liczby osób zainteresowanych projektem zamieszczona zostałaby informacja o inicjatywie na mediach społecznościowych: Facebook Urząd Miasta Krakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja mogłaby również zostać zamieszczona w komunikacji miejskiej.

Wolontariusze:

Wolontariusz musiałby przejść kurs na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Szkolenie to byłoby finansowane z budżetu Miasta Krakowa. Po przejściu odpowiedniego kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresie jej stosowania opartym na Międzynarodowym Standardzie ISCO, wolontariusz mógłby legalnie podjąć opiekę nad osobą niepełnosprawną. Konieczne byłoby również sądowe zaświadczenie o niekaralności. Wolontariusze musieliby mieć ukończone 18 lat. Przed rozpoczęciem kursu, z wolontariuszem podpisywana byłaby umowa, w której zobowiązywałby się do gotowości pomocy osobom niepełnosprawnym po ukończeniu kursu przez najmniej pół roku po ukończeniu kursu. Jeżeli jednak pomimo takiego zobowiązania wolontariusz nie będzie w stanie kontynuować udziału w projekcie po zakończeniu kursu, będzie musiał zwrócić koszt szkolenia. Niniejsza umowa zapobiegnie sytuacjom, w których wolontariusze będą korzystali z projektu jako możliwości zrobienia darmowego kursu bez intencji angażowania się w projekt. W pierwszej kolejności przyjmowane byłyby osoby, które wykażą się wcześniejszym doświadczeniem w wolontariacie. Każda osoba ponadto musiałaby dostarczyć co najmniej 3 pozytywne opinie od osób z jej najbliższego otoczenia potwierdzające jej kompetencje przydatne do pomocy osobom niepełnosprawnym.

Sposób działania:
Osoba niepełnosprawna mogłaby zgłosić się telefonicznie, pisemnie, mailowo bądź osobiście do Urzędu Miasta Krakowa. Tam, specjalnie do tego wyznaczona osoba (opisana w punkcie niżej) pobrałaby dane od osoby niepełnosprawnej równocześnie ustalając wymiar i czas, w którym pomoc asystenta jest potrzebna. Następnie telefonicznie bądź mailowo zawiadamiałaby wolontariuszy o potrzebie pomocy. Wolontariusze odpowiadaliby na wiadomość w czasie nie dłuższym niż 6 godzin, zgłaszając swoją gotowość do pomocy. Wówczas osoba niepełnosprawna byłaby informowana o przydzieleniu asystenta. Jeżeli żaden z asystentów nie zgłosi w tym terminie dyspozycji, osobie niepełnosprawnej zaproponowany zostanie inny termin, zgodny z dyspozycją wolontariusza. Do zadań wolontariusza należałaby pomoc w dojazdach we wskazane przez osobę niepełnosprawną miejsce takie jak praca, uczelnia itd., wyjście na spacer na wystawę, do muzeum, kina, na planty itd., pomoc w codziennych obowiązkach takich jak zrobienie zakupów, odebranie poczty, wizyta u lekarza itd., towarzyszyć w trakcie spotkań towarzyskich. Dokładny zakres działania ustalany będzie indywidualnie między osobą niepełnosprawną i wolontariuszem. Należeć do nich będą wszystkie uzyskane na kursie kompetencje.

Koordynator:

Osoba ta zostałaby zatrudniona przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na pełen etat. Musi być to osoba, która jest w stanie spełnić wszystkie z poniższych powierzonych jej zadań. Do jej kompetencji należałoby:
odbieranie telefonów, maili bądź przyjmowanie wizyt osób niepełnosprawnych i dopasowywanie dyspozycyjności wolontariuszy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
dbanie o widoczność reklamy (w przypadku pojawienia się nowych możliwości promocji projektu)
Po każdorazowej wizycie wolontariusza u osoby niepełnosprawnej prośba o opinię osoby niepełnosprawnej bądź jej prawnego opiekuna
kontrola jakości usług świadczonych przez wolontariuszy
wyjaśnianie każdorazowej negatywnej opinii z wolontariuszem oraz osobą niepełnosprawną
przyznawanie wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w projekcie
w przypadku zgłoszenia wykroczenia lub przestępstwa przez wolontariusza zawiadamianie stosownych organów ścigania
prawo do osobistej, subiektywnej opinii o wolontariuszu, na podstawie której mogłaby zgłosić zastrzeżenia do członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w przypadku negatywnej opinii wspomnianego wyżej organu koordynator mógłby zawiesić wolontariusza w prawach do udziału w projekcie na czas uzależniony od konkretnej sytuacji.
ocena kompetencji wolontariuszy przy przyjmowaniu ich na kurs

Nagrody dla wolontariuszy:

Osoba niepełnosprawna będzie mogła ocenić każdorazowo pomagającego jej wolontariusza. Pozytywna opinia takiej osoby wpływa na stawkę nagród przyznawanych wolontariuszowi. Za pomoc 10 osobom, które wyraziły zadowolenie z tej pomocy, wolontariusz otrzymuje 400 zł. Miesięczna maksymalna kwota może wynosić łącznie 800 zł.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miasto Kraków podjęło się już skutecznej próby dostosowania do osób niepełnosprawnych. Zaczęto między innymi dostosowywać infrastrukturę, komunikację miejską oraz świadomość społeczną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednakże, jak wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy, nadal brakuje prężnie działającej, finansowanej przez miasto organizacji udzielającej spersonalizowanej pomocy niepełnosprawnym, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych działaniach dnia codziennego. Analiza ta uwzględnia opinię aktywnych społecznie osób dotkniętych niepełnosprawnością. Na jej podstawie wiadomo, że będzie wiele osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Podobna analiza wskazuje na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wolontariuszy.

Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne nie zawsze mają możliwość zrobić zakupy, odwiedzić muzeum czy chociażby przedostać się w określone miejsce bez udziału osoby trzeciej. Proponowane rozwiązanie pomogłoby im w tych wyzwaniach dnia codziennego. Z racji tego, że wolontariusze byliby wykształceni w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym, świadczona pomoc byłaby w pełni bezpieczna. Celem zachęcenia do udziału w projekcie jak największej liczby wolontariuszy byłoby pokrycie kosztów szkolenia oraz przyznawanie nagród pieniężnych w wysokości 400 zł pod warunkiem wcześniejszego udzielenia pomocy 10 osobom, które wyraziły zadowolenie z tych usług. Opinia osoby niepełnosprawnej jest kluczowa do utrzymania wysokiej jakości pomocy. Biorąc pod uwagę wielkość miasta Krakowa optymalna liczba wolontariuszy to ok. 100 osób.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenie 100 wolontariuszy Koszt ten jest jednorazowy (799 zł od 1 wolontariusza) 79 900,00 PLN
Nagrody dla wolontariuszy/ miesiąc Nagrody dla 100 wolontariuszy po dziesięciokrotnej pomocy osobom, które wyraziły na temat tej pomocy pozytywną opinię (maksymalnie miesięcznie koszty te mogą osiągnąć 80 000 zł czyli 100 osób x 800zł 80 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla koordynatora/m-c Dokładne wynagrodzenie koordynatora zostanie określone w umowie pomiędzy organem zatrudniającym, a osobą zatrudnioną na niniejsze stanowisko (szacunkowe wynagrodzenie wynosi 4 000,00 zł x 6 m-cy) 24 000,00 PLN
183 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację programu Zatrudnienie osoby, która byłaby odpowiedzialna za przyporządkowanie wolontariuszy do osób, które będą zgłaszały się po pomoc biorąc pod uwagę czas, w którym pomoc będzie potrzebna oraz dyspozycyjność wolontariusza. Wrzesień 2018
Nabór wolontariuszy informacja o zapotrzebowaniu na wolontariuszy m.in. na stronie internetowej, Facebooku (wcześniej powołany koordynator) druga połowa 2018 (do 31 grudnia 2018)
Szkolenie dla wolontariuszy do 31 Czerwca 2019
rozpoczęcie działalności programu Pierwszy dzień, w którym osoba niepełnosprawna może zgłosić się z prośbą o pomoc 1 lipca 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej; Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem; Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.); Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
183 900,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×