Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

WYJAZD LEWOSKRĘTNY Z UL. DAUNA W UL. NOWOSĄDECKĄ

Projekt odrzucony: Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: NEGATYWNA Z uwagi na niezgodność z obowiązującym prawem. Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny projektu. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: - w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt. 4) - które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (pkt. 6) Zgodnie z obowiązującym Studium, Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennym Miasta Krakowa ul. Nowosądecka na odcinku drogi objętym wnioskiem jest ulicą klasy GP (tj. droga główna ruchu przyspieszonego). Odległości między skrzyżowaniami na ulicy tej klasy wynoszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016. poz. 124) Dział II §. 9 pkt 3: 1000m z dopuszczeniem do 600m w wyjątkowych przypadkach. Odległość wyjazdu z ul. Dauna na ul. Nowosądecką od skrzyżowania z ul. Na Kozłówce wynosi ok. 264m a od skrzyżowania z ul. Włoską ok. 686m. Obecnie funkcjonujące połączenie ul. Dauna i Nowosądeckiej w obecnej formie geometrycznej można traktować jako zjazd i wyjazd na prawe skręty i jest to dopuszczalne zgodnie z ww. punktem Rozporządzenia. Należy także zauważyć, że ul. Nowosądecka była budowana w tej formie pod nakazem wcześniejszych rozporządzeń oraz warunków prawa miejscowego. Jednak wybudowanie nowego skrzyżowania należałoby wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami. Poza tym po wybudowaniu skrzyżowania (w swojej formie bardzo podobnego do skrzyżowania ulic Mogilska-Cystersów) wystąpią także podobne ograniczenia, tj. większość pojazdów zacznie skręcać w lewo, w związku z tym zostanie ograniczona ogólna przepustowość wlotu, z względu na nadawanie priorytetu dla tramwaju i długość sygnału zielonego dla wyjazdu, będzie krótsza niż obecnie. Ponadto w związku z wydłużeniem czasów ewakuacji i elastyczności pracy programu sygnalizacji nie zostanie zachowany bliski 100% priorytet dla tramwajów tylko zostanie on znacząco ograniczony.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wybudowanie lewoskrętu z ulicy Dauna w ulicę Nowosądecką. Jedna nitka pasa drogowego przecinałaby tory tramwajowe.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skrócenie dojazdu mieszkańców osiedla Wola Duchacka Wschód do ulicy Wielickiej. Odciążenie ogromnie zakorkowanego skrzyżowania Włoska - Białoruska przy wyjeździe na Piaski Nowe. Przywrócenie mieszkańcom cywilizowanego wyjazdu, zabranego na tzw. "szybki tramwaj" w 2000r. Na całej długości Nowosądeckiej pozostawiono przejazdy. Ukarano tylko mieszkańców tego rejonu, zabierając im godny wyjazd z kilkunastotysięcznego osiedla.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
roboty ziemne, wylanie asfaltu, malowanie pasów budowa infrastruktury drogowej 1,00 PLN
1,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
budowa infrastruktury drogowej wiosna 2019
1,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×