Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Miła ul. Podgórska

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie: - pkt. 4, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami , politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności ; Wnioskowany projekt Budżetu Obywatelskiego zakłada remont chodnika oraz nasadzenie drzew wzdłuż ul. Podgórskiej od strony Wisły na odcinku od mostu Powstańców Śląskich do zejścia na bulwary wiślane naprzeciwko stacji Orlen. Na przedmiotowym odcinku planowane są inwestycje: - „ Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach której realizowana będzie przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej. Według opracowanej na zlecenie ZIKiT koncepcji, wnioskowany w złożonym projekcie remont chodnika ul. Podgórskiej wchodzi w zakres wskazanej wyżej inwestycji na długości około 50 mb. - przebudowa linii kolejowej Dworzec Towarowy – Rudzice (inwestycja PKP, w zakresie której przewidywana jest przebudowa mostu kolejowego nad ul. Podgórską) Biorąc pod uwagę planowane inwestycje w obszarze objętym wnioskiem, wykonanie remontu chodnika skutkowałoby wydatkowaniem publicznych środków finansowych na prace, które ulegną zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych związanych z w/w inwestycjami. Również zasadzenie drzew przed zakończeniem inwestycji kolejowych i tramwajowych może spowodować ich zniszczenie. Ze względu na znaczny deficyt miejsc postojowych, na chodniku ul. Podgórskiej wyznaczono miejsca parkingowe. Nasadzenia drzew powinny być realizowane poza chodnikiem, aby nie ograniczać ilości miejsc dostępnych do parkowania .

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Podgórska

Opis projektu

Projekt przewiduje remont chodnika (ok. 204 metry długości i 4,5 m szerokości) i nasadzenie w wyznaczonych miejscach dużych drzew wzdłuż ul. Podgórskiej od strony Wisły na odcinku od mostu Powstańców Śląskich do zejścia na bulwary wiślane na przeciwko stacji Orlen. W odległości co 10 metrów zostaną posadzone duże drzewa -  w sumie 20 drzew oddzielające pieszych od ulicy. W razie gdyby zostało dopuszczone parkowanie na chodniku, należy zabezpieczyć drzewa i teren wokół nich.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem jest remont chodnika i zazielenienie tego odcinka ul. Podgórskiej, aby stała się bezpieczniejsza, bardziej przyjazna dla pieszych i ładniejsza. W tym momencie to ulica z szerokim zaniedbanym, betonowym chodnikiem i wyciętym drzewem. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm 20 drzew x 2,5 tys. zł 50 000,00 PLN
remont chodnika 204 m dł. x 4,5 m szerokości - ok. 918 m2 x 250 zł 229 500,00 PLN
279 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt luty - marzec 2018
remont wrzesień - października 2018
nasadzenie drzew październik - listopad
279 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×