Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

„Zielone PARA SOLE” - zadaszone miejsca wolne od smogu

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę, w kilku wskazanych lokalizacjach, ażurowych kopuł w systemie zielonych elewacji, stanowiących podporę dla roślin niwelujących efekt smogu, zadaszenia te maja również pełnić funkcję ochrony przed słońcem, deszczem, wiatrem. Przy ulicy Lipskiej trwa obecnie opracowywanie wielobranżowej koncepcji budowy parkingu typu P&R pod nazwą „Mały Płaszów” na terenie miasta Krakowa na działkach 183/29, 330, 331/12, 384 obr. 19 Podgórze, którego realizacja przewidziana jest na rok bieżący. Na tym etapie nie jest możliwa pozytywna opinia ww. wniosku ze względu na konflikt z planami miasta. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; Spośród wskazanych we wniosku lokalizacji, teren zlokalizowany u zbiegu ulicy Lubicz i Ronda Mogilskiego, znajduje się w obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego dz. Wesoła wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 lutego 1984r. pod nr rej.: A-650, natomiast tereny wskazane przy skrzyżowaniach ul. Dietla z ul. Starowiślną, ul. Stradomską, oraz ul. Sukienniczą znajdują się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polanami Kazimierzowskimi wpisanym do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 lipca 2011r. pod nr rej.: A-1273/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku. Ponadto w sprawie przedmiotowego projektu tut. Zarząd wniósł o udzielenie opinii do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ZIKiT zwrócił uwagę, iż zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne może uniemożliwiać dostęp służb technicznych i utrzymaniowych do sieci trakcyjnych i trakcyjno- oświetleniowych a także szaf sterowniczych. Ponadto we wskazanych lokalizacjach znajdują się wiaty objęte umową koncesyjną, której zapisy nie przewidywały montażu tego typu instalacji, Wiaty te montowane przez osoby prywatne w zamian za możliwość korzystania z powierzchni reklamowej. Teren Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema jest terenem zarządzanym przez Muzeum Inżynierii Miejskiej i do wejścia na ten teren konieczne jest uiszczenie opłaty. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. § 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Dzielnicy w przypadku zadań o charakterze lokalnym, a mieszkańców miasta w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim; Biorąc powyższe pod uwagę, a także relatywnie wysoki koszt realizacji projektu względem oferowanych możliwości funkcjonalnych negatywnie weryfikuje się projekt jak wyżej.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Lubicz - Rondo Mogilskie

Dodatkowe lokalizacje: 1.Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy Alei Pokoju 68 2. Powstający parking przy skrzyżowaniach ul.Dietla z ul. Starowiślną, ul. Stradomską i ul. Sukienniczą 3. Parking przy ul. Lipskiej

Opis projektu

Ideą projektu PARA SOLE jest stworzenie kilku miejsc, charakterystycznych w przyszłości dla miasta Krakowa, chroniących przed przed słońcem, deszczem, śniegiem, wiatrem, ograniczające hałas komunikacyjny. Umiejscowione przy ruchliwych ulicach, parkingach, przystankach tramwajowych i autobusowych. 
Pod ażurowymi kopułami zbudowanymi na bazie modułowego sytemu zielonych elewacji, opracowanych przez projektantów z Krakowa mogą znaleźć się ławki, stoliki oraz punkty małej gastronomii.
Zaawansowany System Zielonych Elewacji PLANT SCREEN charakteryzuje się estetycznymi modułami które można wyposażyć w naboje zawierające rośliny, oświetlenie, nagłośnienie, system fotowoltaiczny - pozwalający np podładować telefon.
System jest niezwykle wydajny w zwalczaniu smogu w aglomeracjach miejskich. Dużo większe znaczenie mają filtrujące właściwości roślin od ich możliwości produkcji tlenu. Szkodliwe substancje osądzają się na liściach w postaci mikro pyłów a następnie są spłukiwane przez deszcz i trafiają do  kanalizacji miejskiej. 
System przewiduje możliwość montowania w elementach oświetlenia, głośników czy nawet luster przesyłających światło słoneczne na elewacje północne. Podstawowym jednak przeznaczeniem jest utrzymywanie donic z roślinnością dokładnie wyselekcjonowaną dla konkretnych lokalizacji. Indywidualny montaż donic pozwala na bardzo łatwą podmianę w przypadku uschnięcia jakiejś rośliny. W celu zapobiegania takim sytuacjom układ posiada dwa systemy nawadniania: kropelkowy - skierowany bezpośrednio do każdej donicy oraz zraszacze których główną rolą jest obmywanie roślin i całej elewacji z cząstek stałych pochodzących ze smogu. System stanowi filtr anty-smogowy z systemem oczyszczania. Dodatkowo w upalne dni zraszanie powoduje lokalne obniżenie temperatury co poprawia komfort użytkowania, a bryza emitowana z elewacji będzie również przyjemna dla osób znajdujących się w pobliżu. System w zasadzie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

„PARA SOLE” wpłyną pozytywnie na jakość powietrza oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Poprawią komfort użytkowników przystanku: chroniąc przed słońcem, deszczem, śniegiem, wiatrem, ograniczą hałas komunikacyjny, poprawią estetykę ulicy. Dzięki PARA SOLOM Kraków zyska kolejną śródmiejską Zieloną Oazę przyjazną dla mieszkańców oraz charakterystyczną dla Miasta Krakowa. PARA SOLE -  mogą stać się wizytówką miasta.

 " Królewski Kraków - Oazą zieleni i kwiatów".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 2 350 000,00 PLN
2 350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne i projekt 2018
realizacja 2019

Galeria

2 350 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×