Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Krakowskie Stypendium Wolności i Demokracji

Projekt odrzucony: W odniesieniu do projektu pn. „Krakowskie Stypendium wolności i Demokracji” zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego 2018 (wniosek nr BO.OM.220/2018 uprzejmie informuję, że wniosek ten nie może być zaopiniowany pozytywnie z uwagi na fakt iż ufundowanie stypendium dla dziennikarzy, artystów czy obrońców praw człowieka niezależnie od kraju pochodzenia nie jest zadaniem własnym gminy. Dodatkowo informuję, że stypendium dla pisarzy spoza Polski jest realizowane w ramach przynależności Krakowa do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) od 2011 roku. Zgodnie z kartą przyjętą przez Zgromadzenie Generalne ICORN w dniu 3 czerwca 2010 r. oraz statutem ICORN przyjętym przez Zgromadzenie Generalne ICORN w dniu 22 kwietnia 2009 r., oraz powołując się na uchwałę Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Gmina Miejska Kraków przyjęła tytuł „Miasta Pisarzy Uchodźców ICORN”. W oparciu o ww. uchwałę RMK zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Międzynarodową Siecią Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN). Koordynatorem programu współpracy z ramienia Miasta jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, natomiast realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

W wielu krajach dziennikarze, pisarze, obrońcy praw człowieka i artyści są prześladowani za swoje przekonania. Dysydentom często grożą więzienie, tortury, a nawet śmierć. Projekt zakłada ufundowanie stypendium dla pięciu takich osób. W ramach zdania byłyby również organizowane spotkania otwarte z beneficjentami programu. Dlatego inicjatywa miałaby silny walor edukacyjny !


O stypendium mogłyby się starać osoby, które doświadczyły represji za swoją działalność publiczną. Program byłby również otwarty dla dysydentów zagrożonych szykanami ze strony reżimów. Przy wyborze beneficjentów magistrat współpracowałoby z organizacjami, które mają doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Ułatwiłoby to rozpropagowanie informacji o inicjatywie i pomogłoby w selekcji kandydatów. Uczestników programu wyłoniłaby kapituła złożona m. in. z przedstawicieli krakowskich uczelni, ludzi kutry i dziennikarzy.

Beneficjenci otrzymaliby pomoc w wysokości  5  tysięcy zł brutto miesięcznie. Stypendium byłoby wypłacane przez pół roku. Miasto zapewniłoby również zakwaterowanie. Program przewidywałby m. in. spotkania z mieszkańcami, wizyty studyjne na uczelniach i w innych instytucjach oraz zapoznawanie się z funkcjonowaniem trzeciego sektora w Polsce. Uczestnicy mieliby także możliwość bliższego poznania Krakowa. Dokładna agenda zostałyby określona przez kapitułę. To gremium wyłoniłoby również koordynatora przedsięwzięcia.

Stypendium nie byłoby adresowane do obywateli konkretnych państw. Jednak jest prawdopodobne, że wśród beneficjentów znalazłyby się osoby prześladowane przez reżimy panujące w takich krajach jak Rosja, Białoruś, Turcja czy Węgry.

W ramach projektu również byłyby organizowane spotkania ze stypendystami. Mieszkańcy mogliby poznać historię dysydentów. Stanowiłoby to świetną okazję do zaznajomienia się z mechanizmami funkcjonowania państw autorytarnych.  Krakowianie mogliby poszerzyć swoja wiedzę o sytuacji społeczno-politycznej w wybranych krajach. Demokracja w Polsce jest w coraz gorszej kondycji  Warto pokazywać jakie konsekwencje niesie za sobą przekraczanie kolejnych barier. Konkretne przykłady mogłyby dobrze uzmysłowić uczestnikom spotkań czym kończy się rozmontowywanie instytucji mających chronić nasze prawa. Dzięki temu projekt przyczyniłby się do zwiększania świadomości obywatelskiej. Wydarzenia miałby charakter otwarty i ogólnodostępny.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Warto wyciągnąć pomoc dłoń do ludzi, którzy są prześladowani ! Realizacja programu przyczyniłby się do promocji Krakowa jako miejsca otwartego i tolerancyjnego. Korzyścią dla mieszańców byłaby możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach. Projekt przysłużyłby się zwiększaniu świadomości obywatelskiej. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszty zakwaterowania 36 000,00 PLN
koszty organizacyjne tłumaczenia, ubezpieczenia, opieka nad stypendystami i koordynacja 25 000,00 PLN
organizacja spotkań z mieszkańcami 25 000,00 PLN
Koszty przyjazdu stypendystów do Polski i wydatki na ewentualny powrót. 11 000,00 PLN
rozpropagowanie informacji o stypendium 12 000,00 PLN
rezerwowe środki na nieprzewidziane wydatki 10 000,00 PLN
wypłata stypendium Dla każdego beneficjenta 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie, które będzie wypłacane przez pół roku. 180 000,00 PLN
299 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Powołanie kapituły przez Prezydenta Miasta Krakowa. styczeń 2019
Rozpropagowanie informacji o stypendium i przyjmowanie aplikacji . luty - kwiecień 2019
ogłoszenie wyników naboru. maj 2019
realizacja programu. lipiec 2019 - grudzień 2019
ewaluacja grudzień 2019
299 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×